Thời Sự

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên Trương Hùng Kiên: Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ cơ sở

Thứ Tư, 30/09/2020

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng ta luôn xác định, chi bộ là “nền tảng”, “gốc rễ” của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Chi bộ có mạnh thì toàn Đảng mới mạnh; tuy nhiên, muốn chi bộ mạnh, trước hết mỗi cấp ủy, đảng viên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên Trương Hùng Kiên.

Cấp ủy chi bộ cơ sở, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ...

Qua nghiên cứu nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi xin đóng góp bổ sung về một số giải pháp liên quan đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên, đó là:

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát trực tiếp của các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở đối với hoạt động của cấp ủy chi bộ; chú trọng nghiên cứu các giải pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ cơ sở.

Trọng tâm là phát huy năng lực chỉ đạo, điều hành của đội ngũ lãnh đạo cấp ủy, nhất là người đứng đầu chi bộ, trên cơ sở thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt và nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện nghị quyết lãnh đạo của chi bộ.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về công tác Đảng cho đội ngũ bí thư, phó bí thư, cấp ủy cơ sở.

Ngô Tuấn Anh (ghi)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: