Thời Sự

Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Thứ Tư, 30/09/2020

Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”, những năm qua, công tác cán bộ của thành phố Vĩnh Yên luôn bám sát các quan điểm, chủ trương, nguyên tắc của Đảng, ngày càng đi vào nền nếp, đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, thành phố đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đô thị trung tâm của tỉnh.

Hiện nay, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên có 34 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc với tổng số 8.267 đảng viên. Xác định việc nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt cần tập trung chỉ đạo, cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ, Thành ủy Vĩnh Yên đã cụ thể hóa bằng các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để lãnh, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Công tác cán bộ được đưa ra bàn bạc trong các cuộc họp của Thường trực, Ban Thường vụ, trên cơ sở thảo luận dân chủ, lấy ý kiến đồng thuận của tập thể để quyết định.

Các quy trình từ quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm... đều được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ đúng theo quy định, bảo đảm sự phân cấp quản lý; đồng thời, giữ vững nguyên tắc, Điều lệ Đảng, kỷ cương, pháp luật của Nhà nước.

Nhờ đó, đội ngũ cán bộ của thành phố hầu hết có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu gương trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có lý tưởng để xây dựng thành phố ngày một giàu đẹp, văn minh.

Nhiều cán bộ sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đã được bổ nhiệm vào các vị trí công tác mới, cao hơn. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thành phố đã tập trung chỉ đạo kịp thời, sâu sát các khâu trong công tác cán bộ.

Xác định việc đánh giá cán bộ đúng mới lựa chọn, bố trí và sử dụng đúng cán bộ, giúp cán bộ phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực và hiệu quả công tác, hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy đều chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân cấp ủy đảng và đảng viên theo quy định.

Chỉ đạo cả hệ thống chính trị của thành phố nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc nhận xét, đánh giá cán bộ trong công tác xây dựng quy hoạch cán bộ cũng như đề bạt, bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử được thực hiện theo đúng quy định, dân chủ, công khai.

Thành phố thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 với yêu cầu bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định, với phương châm vừa “mở”, vừa “động” và “liên thông”; lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên, bảo đảm sự liên thông, gắn kết giữa các cấp, các ngành, địa phương.

Chất lượng đội ngũ cán bộ đưa vào quy hoạch được nâng lên đáng kể cả về trình độ học vấn, chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ ngày càng tăng, có chiều hướng phát triển tốt, đảm bảo nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài.

Quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp dần khắc phục tình trạng hụt hẫng trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm về số lượng, chất lượng, cơ cấu với độ tuổi hợp lý, quan tâm đúng mức đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ để bố trí phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Xác định công tác luân chuyển cán bộ là giải pháp quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, có triển vọng, cán bộ trong diện quy hoạch được rèn luyện trong thực tiễn, giúp cho cán bộ phát huy được tài năng, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, bởi vậy, những năm gần đây, việc luân chuyển chủ yếu là cán bộ trẻ có triển vọng phát triển lâu dài, cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở.

Thành phố đã làm tốt công tác luân chuyển cán bộ giữa thành phố với xã, phường; từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác, phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực của cán bộ, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Trên cơ sở đó, Thành ủy có kế hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng được rèn luyện trong thực tiễn. Đội ngũ cán bộ của thành phố được trưởng thành, tiến bộ nhanh chóng, toàn diện hơn, sâu sát với thực tiễn hơn.

Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ đã thực hiện điều động, luân chuyển 36 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý, trong đó, thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt xã, phường không là người địa phương ở 7/9 đơn vị.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã tập trung rà soát và kiên quyết điều động hoặc cho thôi giữ chức vụ không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi bổ nhiệm những đồng chí năng lực hạn chế, trì trệ trong giải quyết công việc, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã điều động sang vị trí khác 4 đồng chí, cho thôi giữ chức vụ 4 đồng chí.

Cùng với đó, có nhiều giải pháp hiệu quả tháo gỡ khó khăn trong tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ như: Luân chuyển cán bộ lãnh đạo một số phòng, ban của thành phố để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy và bố trí làm Bí thư cấp ủy (phường Ngô Quyền, Đống Đa, Đồng Tâm và xã Thanh Trù), Chủ tịch UBND (phường Đống Đa, Khai Quang, Tích Sơn và xã Thanh Trù).

Đây cũng là giải pháp đào tạo cán bộ rất hiệu quả và tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Từ đó, khắc phục tình trạng cục bộ khép kín, giảm được sức ỳ và sự thiếu hụt cán bộ chủ chốt; tạo sự đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã, phường; cán bộ trẻ, cán bộ trong quy hoạch có điều kiện, môi trường tốt để rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện bảo đảm dân chủ, phù hợp điều kiện thực tế của thành phố. Đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ theo 5 bước, đảm bảo dân chủ, công khai.

Hằng năm, trên cơ sở nhu cầu đào tạo thực tế, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong đó, ưu tiên bố trí, sắp xếp và cử đi đào tạo đối với cán bộ lãnh đạo quản lý đương chức chưa đạt chuẩn, cán bộ dự nguồn cho các chức danh quy hoạch.

Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức với nhiều loại hình đào tạo, đào tạo theo chuyên đề, lĩnh vực, vị trí công tác. Định hướng, khuyến khích cán bộ tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo đáp ứng được tiêu chuẩn, vị trí việc làm. Đẩy mạnh việc cập nhật kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Qua đó, cán bộ, công chức, nhất là cán bộ trong quy hoạch, cán bộ lãnh đạo quản lý luân chuyển về địa bàn, đơn vị, lĩnh vực công tác mới được kịp thời cập nhật, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ thành phố là rất nặng nề, việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là cấp thiết. Để đạt được các mục tiêu đó thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh đóng một vai trò quan trọng, trước mắt Đảng bộ thành phố xác định cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác cán bộ, giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trên cơ sở phát huy vai trò người đứng đầu, có sự kết hợp chặt chẽ giữa công tác cán bộ với công tác tư tưởng, công tác tổ chức với kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của thành phố.

Thứ hai: Kết hợp chặt chẽ giữa các khâu trong công tác cán bộ. Tập trung đổi mới nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, coi đây là tiền đề để đổi mới nâng cao chất lượng tất cả các khâu trong công tác cán bộ. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm sự chủ động, tính thống nhất, liên thông, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Phải xác định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là quá trình diễn ra thường xuyên, liên tục để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín hoàn thành nhiệm vụ trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng phải gắn chặt với quy hoạch cán bộ, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn.

Tiến hành bố trí, sử dụng cán bộ đúng chỗ, đúng lúc, đúng năng lực, sở trường với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, được rèn luyện qua thực tiễn, có cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước khi tiến hành luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đề bạt phải tiến hành đánh giá cán bộ một cách trung thực, khách quan, dựa trên kết quả thực hiện công việc và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Thứ ba: Tập trung củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là đối với cán bộ làm công tác tổ chức. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm các nguyên tắc, quy định về công tác cán bộ, trong đó sẽ xem xét trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa quan tâm làm tốt công tác cán bộ tại địa phương, đơn vị mà mình là người đứng đầu.

Phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong giám sát, nhận xét, đánh giá, góp ý đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên theo Quy định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Với cách làm nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, công tác cán bộ của Đảng bộ thành phố trong thời gian tới sẽ phát huy được ưu điểm, khắc phục được khuyết điểm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt của thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy đổi mới, có khả năng chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Vĩnh Yên.

Phạm Hoàng Anh

(Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên)


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: