Thời Sự

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường Bùi Đức Thu: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Thứ Ba, 29/09/2020

Qua nghiên cứu nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tôi nhận thấy, dự thảo báo cáo được chuẩn bị chu đáo, các nội dung đánh giá toàn diện, sâu sắc những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đề ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường Bùi Đức Thu.

Tôi xin đóng góp một số ý kiến trong phần nhiệm vụ và các giải pháp công tác xây dựng Đảng như sau: BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần tiếp tục chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo nội dung Hướng dẫn số 12-BTCTW/HD của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Chỉ đạo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong sạch vững mạnh (TSVM) giai đoạn 2017-2020” làm cơ sở cho việc xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo về nâng cao chất lượng chi bộ TSVM trong giai đoạn mới.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.

Ngô Tuấn Anh (ghi)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: