Thời Sự

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo Trần Đình Phong: Không chỉ cán bộ đương chức mà cả cán bộ nghỉ hưu cũng phải nêu gương

Thứ Năm, 24/09/2020

Qua nghiên cứu nội dung dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025, tôi thấy trong phần nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu về tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, có đoạn viết:

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo Trần Đình Phong.

“Tăng cường củng cố, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị. Kế thừa và phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, mạnh dạn đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên... Giữ vững lập trường, bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên mà trước hết là cán bộ, lãnh đạo quản lý chủ chốt các cấp”.

Tôi xin đề nghị bổ sung nội dung: “Việc phát huy vai trò nêu gương không chỉ cần thiết đối với những cán bộ đương chức mà kể cả cán bộ đã nghỉ hưu, nhất là những cán bộ từng giữ cương vị lãnh đạo đều phải nêu gương, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo”.

Về những giải pháp, mục tiêu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, tôi xin đề nghị bổ sung thêm nội dung:

“Cấp ủy, UBKT cấp ủy cấp trên cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với cấp ủy cấp dưới trực tiếp nhằm chủ động phát hiện, kịp thời xử lý, khắc phục sai phạm, tồn tại trong công tác kiểm tra, giám sát...”.

Tập trung kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, như: công tác cán bộ, đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai, tài chính…

Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngô Tuấn Anh (ghi)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: