Thời Sự

Chủ tịch HĐND xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường Trần Ngọc Tưởng: Xây dựng cơ chế phát hiện, đào tạo và sử dụng người có tài, có đức

Thứ Năm, 24/09/2020

Tôi nhận thấy, dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; bố cục chặt chẽ.

Chủ tịch HĐND xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường Trần Ngọc Tưởng.

Nội dung báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra giải pháp để khắc phục.

Tuy nhiên, tôi xin đóng góp một số ý kiến trong phần nhiệm vụ và các giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng như sau:

Tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội chính trị.

Xây dựng cơ chế phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng người có tài, có đức từ nhiều nguồn làm cơ sở cho công tác tuyển dụng, quy hoạch cán bộ dài hạn, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Tăng cường ý thức tổ chức kỷ luật, nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu cho những cán bộ làm công tác Đảng, công tác chính trị trước khi giao nhiệm vụ, nhất là những người làm công tác kiểm tra, giám sát cấp cơ sở.

Lê Thảo (ghi)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: