Thời Sự

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, NGÀNH TUYÊN GIÁO VĨNH PHÚC TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC, GÓP PHẦN XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC NGÀY CÀNG GIÀU ĐẸP, VĂN MINH

Thứ Bảy, 01/08/2020

Sau khi thành lập Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng. Trải qua lịch sử 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, đặc biệt, năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng. Nhìn lại chặng đường 90 năm qua, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng, tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hoá, khoa học, giáo dục. Công tác tuyên giáo đã góp phần to lớn vào việc xây dựng đường lối chính trị đúng đắn của Đảng; truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong những năm đầu nước ta mới giành được chính quyền cũng như trong thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào việc đưa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng mau chóng đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Hoà chung dòng chảy đó, đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ngay sau khi tỉnh được thành lập, cùng với việc thành lập các ban chuyên môn khác, ngày 19/2/1950, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy (nay là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) được thành lập với nhiệm vụ tham mưu, giúp Tỉnh ủy chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền phục vụ kháng chiến, huấn luyện cán bộ về tư tưởng. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng. Dù có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, tên gọi, chức năng, nhiệm vụ qua mỗi thời kỳ, song về cơ bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vẫn là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; là lực lượng xung kích trong việc triển khai các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo và biên soạn lịch sử Đảng bộ.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo Vĩnh Phúc luôn tự hào về những đóng góp lớn lao và cả những hy sinh thầm lặng của bao thế hệ cán bộ tuyên giáo với mỗi trang sử vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc. Trong suốt 70 năm qua, công tác tuyên giáo luôn được Đảng bộ tỉnh coi trọng. Mỗi thời kỳ lịch sử, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đều xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của Đảng và phong trào cách mạng của quần chúng ở địa phương để định ra các hình thức tổ chức, cách thức hoạt động phù hợp. Đặc biệt, trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, công tác tuyên giáo đã có những phương thức hoạt động linh hoạt, góp phần động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Vĩnh Phúc cùng với quân, dân cả nước đã chiến đấu và chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ năm 1975 đến nay, nhất là kể từ khi tái lập tỉnh năm 1997, vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, công tác tuyên giáo luôn có sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần vào những thành tựu quan trọng và to lớn của tỉnh. Nền kinh tế của tỉnh liên tục phát triển và ổn định; nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân cao hơn bình quân chung cả nước. Đã hình thành được một số vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa tập trung, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sản xuất công nghiệp được khẳng định là nền tảng của nền kinh tế. Các ngành dịch vụ phát triển, dịch vụ du lịch có nhiều khởi sắc. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới về phương thức, nội dung; thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được xây dựng theo hướng hiện đại. Công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo; thu nhập và đời sống của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; chính trị, xã hội ổn định. Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên.

Nhìn lại chặng đường vẻ vang của ngành, đội ngũ làm công tác tuyên giáo rất đỗi tự hào dù ở bất cứ giai đoạn nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, luôn nỗ lực phấn đấu, ngày càng trưởng thành, phát triển cả về số lượng và chất lượng, phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc do Đảng ta lãnh đạo, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ công tác tuyên giáo được thực hiện trong bối cảnh mới đó là: Tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi sâu sắc, có những biến động nhanh chóng, khó đoán định. Thế giới vẫn phải đối mặt với những thách thức an ninh, nhất là an ninh phi truyền thống và hiện nay là đại dịch Covid-19, những vấn đề phức tạp, trong đó có sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước, nhất là các nước lớn, mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Tình hình biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong nước, sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước đã trải qua gần 35 năm, thế và lực nước ta đã thay đổi, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tỉnh ta sau hơn 23 năm tái lập đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, tạo điều kiện để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh nhanh hơn, mạnh hơn và toàn diện, bền vững hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, phức tạp tiềm ẩn, đó là: Các thế lực thù địch phản động, bất mãn tiến hành các hoạt động chống phá với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi nhằm vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vào con đường đi lên CNXH, vào sự nghiệp đổi mới. Trong tỉnh, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cần phải tập trung giải quyết các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính liên quan đến thu hút đầu tư...

Trước bối cảnh đó, để thực hiện tốt các nhiệm vụ được cấp ủy giao, ngành Tuyên giáo Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung hoàn thành tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng; chú trọng tổng kết thực tiễn, quan tâm phát hiện những điểm mới trong đời sống xã hội, nâng cao chất lượng tham mưu với cấp ủy trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo. Trước mắt là tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết của Đảng.

Hai là, thể hiện rõ vai trò tiên phong trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham mưu và chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII).

Ba là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo; nâng cao tính thuyết phục của công tác tuyên giáo. Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo theo kế hoạch chung; đồng thời phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo của Ban Tuyên giáo các cấp. Tăng cường sự phối hợp giữa ban tuyên giáo với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân theo Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (Khóa X).

Nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Từ đó, chủ động dự báo tình hình, chủ động kế hoạch công tác tư tưởng, không để bùng phát thành “điểm nóng”.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn. Trước mắt, chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các sự kiện trọng đại của đất nước năm 2020; kết quả đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, đồng thuận trong xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác định hướng tính chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại; chú trọng công tác tham mưu thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo...

Động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới”. Quan tâm hơn nữa xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; có trình độ chuyên môn, có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo và trách nhiệm cao; xứng đáng là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng, để thực hiện mục tiêu, vai trò của công tác tuyên giáo là “đi trước - mở đường”.

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm công tác tuyên giáo của Đảng và 70 năm tuyên giáo Vĩnh Phúc xây dựng và trưởng thành; với ý chí, nghị lực và quyết tâm mới, mỗi cán bộ, công chức trong hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở với tinh thần nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm, chủ động, sáng tạo, nhất định chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, viết tiếp những trang sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo, xứng đáng với vị trí tiên phong trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, góp phần quan trọng vào mục tiêu “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm tỉnh ngày 2/3/1963.

 

BÙI HUY VĨNH

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: