Thời Sự

Bàn các giải pháp nhằm tạo ra bước phát triển đột phá trong nhiệm kỳ mới

Thứ Sáu, 31/07/2020

Trong không khí dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nhận được nhiều ý kiến tham luận.

Các ý kiến cơ bản nhất trí với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III; kiểm điểm công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời bàn phương hướng, mục tiêu, các chương trình trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp và các bước đi phù hợp nhằm tạo ra bước phát triển đột phá trong nhiệm kỳ tới, để thực hiện có hiệu quả mục tiêu:

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, lấy du lịch làm động lực, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân; phấn đấu đến năm 2025, Tam Đảo cơ bản đủ điều kiện trở thành thị xã.

Đồng chí Lê Quý Dương, Đoàn đại biểu Đảng bộ cơ quan chính quyền: Xác định đúng lĩnh vực có thế mạnh trong phát triển kinh tế, đảm bảo sự liên hệ và tác động qua lại giữa các lĩnh vực

Để thực hiện mục tiêu tăng giá trị sản xuất bình quân từ 14 -15%; cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Nông nghiệp chiếm tỷ trọng 12,6-12,9%; công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 37,4-35,9%; dịch vụ chiếm 50-51,2%, đặc biệt là mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Tam Đảo cơ bản đủ điều kiện trở thành thị xã, Đảng bộ huyện cần xác định đúng lĩnh vực có thế mạnh trong phát triển kinh tế, đảm bảo sự liên hệ và tác động qua lại giữa các lĩnh vực nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phải hướng về cơ sở, phân cấp, phân quyền rõ ràng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người dân, thường xuyên tổng kết thực tiễn để bổ sung, điều chỉnh cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển.

Phải xác định được nguồn lực quyết định để phát triển các khu vực kinh tế theo hướng khai thác thế mạnh, tiềm năng; kết hợp hài hòa nguyên tắc lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, đặc biệt là quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để huy động các nguồn lực đầu tư, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội cho huyện. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường.

Coi trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, xác định đây là khâu đột phá để cải thiện môi trường đầu tư. Xây dựng bộ máy hành chính các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có phẩm chính trị, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức cố tình gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Về công tác quy hoạch phát triển đô thị, xác định rõ việc quy hoạch phải đi trước một bước. Tiếp tục lộ trình xây dựng các đô thị loại V còn lại làm cơ sở công nhận đô thị Tam Đảo đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, từ đó mới có thể đảm bảo các điều kiện, tiêu chí để Tam Đảo trở thành thị xã theo đúng lộ trình.

Đồng chí Lưu Nguyên Hà, Đoàn đại biểu Đảng bộ thị trấn Đại Đình: Tập trung đầu tư tạo sự đồng bộ về kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch địa phương

Sau 5 năm thực hiện, trong 17 chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội lần thứ 3 đã đề ra vẫn còn 3 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu đại hội. Bên cạnh đó, công tác tham mưu, đề xuất của một số ngành, địa phương của huyện chưa hiệu quả; công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn hạn chế ...

Để khắc phục những hạn chế trên, Đảng bộ huyện cần tiếp tục xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và hiệu quả quản lý của chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ và giám sát của nhân dân.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải điều hành cương quyết, quyết liệt hơn nữa; luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, tiên phong gương mẫu, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng...

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, để góp phần đưa huyện Tam Đảo đủ các điều kiện trở thành thị xã vào năm 2025, huyện cần tập trung đầu tư tạo sự đồng bộ về kết cấu hạ tầng, vì việc đầu tư kết cấu hạ tầng là vấn đề quan trọng, là điều kiện then chốt để phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung thực hiện các giải pháp phát huy tiềm năng, thế mạnh của huyện. Tiến hành rà soát, đánh giá tất cả các ngành dịch vụ, trên cơ sở đúng hiện trạng, năng lực cạnh tranh, tiềm năng và xu hướng phát triển.

Có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào khu dịch vụ du lịch giải trí cao cấp tại các địa phương dọc theo chân dãy núi Tam Đảo, tăng cường hợp tác công - tư trong đầu tư phát triển, xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng du lịch.

Tăng cường kết nối và phát triển các tour, tuyến du lịch trong nước, nước ngoài; đầu tư nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ du lịch đặc sắc của từng địa phương; tăng cường năng lực tham gia của cộng đồng; hỗ trợ xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch vùng, liên kết khai thác các giá trị văn hóa, lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc các dân tộc.

Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, vừa là dịch vụ tạo ra động lực vừa là mục tiêu nâng cao chất lượng lao động trong xu thế hội nhập. Tuyên truyền, quảng bá nâng cao nhận thức, chất lượng dịch vụ, du lịch, hướng dẫn kỹ năng làm dịch vụ du lịch.

Có cơ chế liên kết, hợp tác thu hút đầu tư, đặc biệt về lĩnh vực đất đai, bảo đảm cho các nhà đầu tư có mặt bằng và vị trí hợp lý theo lĩnh vực hoạt động. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các loại hình dịch vụ trên địa bàn, nhất là quản lý sau cấp phép các loại hình dịch vụ của các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, các dịch vụ văn hóa, giải trí...

Đồng chí Lê Công Thành, Đoàn đại biểu Chi bộ các Ban Xây dựng Đảng: Chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển Đảng

Trong thời gian qua, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển Đảng do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban chỉ đạo. Hàng tháng, Trưởng Ban chỉ đạo họp giao ban với bí thư đảng ủy để đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Do có sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Tam Đảo kết nạp được 800 đảng viên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc tạo nguồn kết nạp đảng viên thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn.

Để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới trên địa bàn huyện, hoàn thành mục tiêu kết nạp 700 đảng viên đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp uỷ đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền, giáo dục bồi dưỡng lý luận cho hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân có nhận thức sâu sắc về quan điểm, đường lối, truyền thống của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy đảng phải xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, hàng năm, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho tổ chức đảng trực thuộc và xác định đây là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi tổ chức đảng; gắn trách nhiệm của cấp ủy viên, đảng viên trong việc phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Việc kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng, lấy tiêu chuẩn đảng viên làm cơ sở, đặc biệt là tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của Đảng, đạo đức lối sống, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển Đảng, hàng năm, các cấp ủy phải xác định rõ kế hoạch, lựa chọn đối tượng để đưa vào nguồn bồi dưỡng, thử thách.

Kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên; các cấp ủy cần đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc kết nạp đảng viên vào chương trình kiểm tra giám sát hàng năm.

Chú trọng công tác quản lý, sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Bạch Dương (lược ghi)

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: