Thời Sự

Bài phát biểu bế mạc của đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ Ba, 07/07/2020

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Sau 01 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nghe và xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án tỉnh; tiến hành thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp, trong đó, các vị đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020; bàn và quyết định các nội dung chuyên đề trình HĐND tỉnh; thực hiện kiện toàn thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Kính thưa các vị đại biểu!

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, HĐND tỉnh cơ bản thống nhất và đánh giá: Sáu tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và sự đoàn kết nhất trí của các tầng lớp nhân dân, chúng ta đã vượt qua khó khăn để thực hiện mục tiêu kép, đó là: Vừa kiểm soát và khống chế cơ bản thành công đại dịch Covid-19, vừa tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong khi kinh tế đất nước bị suy giảm, là một trong những tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng âm nhưng chúng ta đã thực sự cố gắng; kết quả 6 tháng đầu năm, ngành sản xuất Nông nghiệp và thủy sản tăng 1,02%; các hoạt động đầu tư xây dựng được quan tâm, công tác GPMB được chỉ đạo quyết liệt; các lĩnh vực văn hóa - xã hội cơ bản được duy trì; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã làm tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh gặp nhiều khó khăn, đó là:

Tăng trưởng kinh tế giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2019. Thu ngân sách chỉ đạt 40% dự toán năm và bằng 84% so với cùng kỳ năm 2019; thu hút đầu tư FDI và DDI đạt thấp (vốn FDI chỉ bằng 32,1% so cùng kỳ, vốn DDI chỉ bằng 51,5% so cùng kỳ năm 2019); tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công chậm, bồi thường giải phóng mặt bằng còn vướng mắc. Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn phải xin giãn tiến độ triển khai dự án, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng, một số phải tạm ngừng hoạt động hoặc thậm chí tiến hành giải thể doanh nghiệp. Các lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch, vận tải giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, lao động việc làm gặp nhiều khó khăn, các trường học trên địa bàn tỉnh đều phải điều chỉnh khung thời gian năm học, tuyển dụng lao động mới bị đình trệ; cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính vẫn chưa đạt yêu cầu.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan của những hạn chế được chỉ ra là: Công tác chỉ đạo, điều hành ở một số ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt, thiếu tính sáng tạo. Vai trò, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nhất là người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa cao. Việc phối hợp giữa các ngành, các cấp trong giải quyết một số công việc thiếu thống nhất, chưa chặt chẽ.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh diễn ra trong bối cảnh chúng ta vừa trải qua giai đoạn rất khó khăn do đại dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 không đạt kế hoạch và thấp hơn cùng kỳ, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả năm 2020, cũng như của cả giai đoạn 2015 - 2020. Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh đã đề ra, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhạy bén, năng động, sáng tạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, Thực hiện tốt Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ chính trị về chủ trương, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước, trong đó tiếp tục ưu tiên cao nhất cho phòng, chống dịch bệnh Covid- 19; thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020, nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Hai là, Triển khai các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, tích cực thu hồi nợ đọng thuế, khai thác các nguồn thu nhất là các khoản thu từ đất nhằm tăng thu ngân sách phấn đấu thu đạt dự toán, thực hiện chi ngân sách theo dự toán được duyệt. Đẩy mạnh cơ cấu lại thu - chi ngân sách; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng chế độ quy định.

Ba là, Tập trung quyết liệt hơn nữa công tác bồi thường GPMB, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là dự án trọng điểm; cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động và thành lập mới nhằm tạo điều kiện ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững; tạo sức cạnh tranh, nâng tỷ lệ đóng góp trong tổng thu ngân sách từ lĩnh vực thu ngoài quốc doanh.

Bốn là, Thực hiện việc rà soát các dự án đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ để khởi công thực hiện ngay các dự án quy mô lớn, quan trọng, có tác động lan tỏa đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ động điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 từ các công trình, dự án không thể giải ngân được sang các dự án có khả năng giải ngân cao hơn để phát huy hiệu quả các nguồn vốn.

Năm là, Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn theo chuỗi giá trị. Kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi để tái đàn, tăng đàn lợn hiệu quả; tăng cường các phương án phòng chống thiên tai, nhất là bão, lũ, ngập úng; có giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho nông dân trong quá trình sản xuất, chăn nuôi, làm tốt công tác kết nối giữa doanh nghiệp và người sản xuất, nhất là các mặt hàng nông sản. Triển khai thực hiện kế hoạch nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Sáu là, Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030. Hoàn thiện và phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chất thải rắn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch; triển khai các thủ tục để công nhận đô thị loại V đối với các xã thị trấn; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và quản lý đô thị.

Bảy là, Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá, kích cầu du lịch, gắn với nâng cao chất lượng các tour tuyến, các sản phẩm du lịch và dịch vụ. Tăng cường kiểm soát chất lượng và giá cả các mặt hàng, sản phẩm thiết yếu phục vụ nhân dân; thắt chặt công tác quản lý thị trường, xử lý kịp thời các trường hợp gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án hạ tầng du lịch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tỉnh…

Tám là, Quan tâm các vấn đề văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, chủ động phòng chống dịch bệnh, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình Bệnh viện Sản Nhi và nhà điều trị nội trú - Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thực hiện tốt việc đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, tổng kết năm học 2019-2020 và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2019 - 2020 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021. Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, chú trọng công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh.

Chín là, Tiếp tục đẩy mạnh về công tác cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo Đề án số 01-ĐA/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung xử lý giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn, thư còn tồn đọng kéo dài; những vấn đề mới phát sinh cần được tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, không để vượt cấp kéo dài hoặc tụ tập đông người. Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mười là, Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động triển khai các chủ trương, biện pháp, phương án nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các sự kiện lớn của tỉnh trong năm 2020. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại địa bàn dân cư; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVI đã thảo luận và biểu quyết thông qua 14 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để các cấp, các ngành triển khai, thực hiện góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và của tỉnh.

Sau kỳ họp này, trên cơ sở kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cần sớm xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường giám sát và đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVI đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, xin cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan. Tôi ghi nhận hoạt động tích cực của các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh; các cấp, các ngành, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương, các đơn vị phục vụ đã góp phần quan trọng vào sự thành công của kỳ họp. Chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý, cùng cử tri và nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xin trân trọng cảm ơn./.
TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: