Thời Sự

Hội nghị trực tuyến toàn quốc: Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Tư, 16/05/2018

Sáng 16/5/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị.

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Dương Hà

 

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương, qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phương trong cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực; góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trong đó, thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị TSVM; bước đầu ngăn chặn có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Thông qua việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên đã nêu gương sáng đi đầu trong học tập và công tác, có tác phong gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học, hiệu quả… được nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo có sức lan tỏa trên mọi lĩnh vực của đời sống.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở một số cấp ủy, địa phương còn nhiều lúng túng; tính chủ động, sáng tạo, sự phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị, địa phương còn hạn chế. Một số nơi chưa tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm tại địa phương, đơn vị…

Công tác tuyên truyền, giáo dục chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng, phù hợp... Việc phát hiện, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác còn hạn chế nên chưa tạo được sức lan tỏa.

Tại hội nghị, đại diện các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc trung ương đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thực hiện; đồng thời kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao những kết quả mà các cấp, ngành, địa phương đã đạt được qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05. Kết quả đó đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, xây dựng Đảng TSVM ở tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Đồng chí nhấn mạnh, việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy các cấp còn ít, dẫn đến việc triển khai chỉ thị chưa thực sự phù hợp với điều kiện, đặc thù của đơn vị, địa phương. Việc xây dựng kế hoạch làm theo còn lúng túng; tính tiền phong gương mẫu, tinh thần tự giác của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn hạn chế...

Trong thời gian tới, cấp ủy các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực; coi đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng TSVM; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ…

Cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; tạo tiền đề xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: