Thời Sự

Thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018- 2025".

Thứ Hai, 14/05/2018

Ngày 8/5/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3150/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018- 2025".

Đề án được triển khai thực hiện trên địa bàn các xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thuộc các huyện, thành phố: Tam Đảo, Bình Xuyên, Phúc Yên, Sông Lô, Lập Thạch. Đối tượng là các cán bộ làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; cán bộ làm công tác liên quan đến bình đẳng giới cấp xã, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ thôn và các tổ chức đoàn thể ở các thôn tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Nội dung của đề án tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với văn hóa, phong tục tập quán mỗi địa phương như: Thi tìm hiểu, xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và các nội dung liên quan đến yếu tố giới...

Tăng cường các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý tại cộng đồng và lưu động tại các thôn, xã. Phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng dòng họ trong đồng bào dân tộc thiểu số. Huy động sự tham gia của cán bộ thôn, học sinh tại các trường dân tộc nội trú và bán trú trong việc tuyên truyền, vận động thực hiện bình đẳng giới trên địa bàn. Hỗ trợ phát triển kĩ năng xã hội và năng lực kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số, phong tục địa phương.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao Ban Dân tộc là cơ quan thường trực, giúp UBND tỉnh quản lý và triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của đề án trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan thực hiện lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các thiết chế văn hóa, hương ước, quy ước nếp sống văn hóa, giữ gìn và phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng văn hóa.

UBND các huyện, thành phố vùng dân tộc thiểu số xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số. Chỉ đạo các phòng, ban liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra, phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ bạo lực trên cơ sở giới (bạo hành gia đình, tảo hôn, buôn bán phụ nữ và trẻ em...) để có biện pháp ngăn ngừa...

Ngọc LanTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: