Thời Sự

THÔNG BÁO GIỜ LÀM VIỆC MÙA ĐÔNG

Thứ Tư, 11/10/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Số: 170/TB-UBND

THÔNG BÁO

GIỜ LÀM VIỆC MÙA ĐÔNG

Thực hiện Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2012 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về thời gian làm việc bình thường; Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giờ làm việc mùa Đông của các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước cấp tỉnh, từ ngày 16 tháng 10 năm 2017 đến ngày 15 tháng 4 năm 2018 như sau:

Buổi sáng: Từ 7h30' đến 12h00'

Buổi chiều: Từ 13h00' đến 16h30'

Các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, bệnh viện, trường học... trong tỉnh căn cứ Thông báo này để bố trí thời gian làm việc hợp lý, đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Thừa lệnh Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

TL.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHÁNH VĂN PHÒNG


Bùi Hồng Đô


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: