Thời Sự

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào một số nội dung về xây dựng, phát triển đô thị; xây dựng nông thôn mới; giải quyết đất dịch vụ

Thứ Năm, 20/04/2017

Ngày 20/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 3-12-2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về “Xây dựng, phát triển và quản lý đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; Báo cáo lộ trình thực hiện các tiêu chí xây dựng Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc T.Ư; Báo cáo đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2016 và kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian tới; Tờ trình về phương án giải quyết dứt điểm tồn tại về đất dịch vụ trên địa bàn tỉnh; Đề án xây dựng và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân, tự vệ giai đoạn 2017-2020 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh Khánh Linh

Cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng, phát triển và quản lý đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” và Báo cáo lộ trình thực hiện các tiêu chí xây dựng Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc T.Ư, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng, với xuất phát điểm thấp nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự cố gắng của các cấp, các ngành, công tác xây dựng, phát triển đô thị của tỉnh đã đạt được những kết quả rất quan trọng; kinh tế phát triển, bộ mặt đô thị đã có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao... Tuy nhiên, công tác xây dựng, phát triển, quản lý đô thị còn một số hạn chế, đó là tỷ lệ đô thị hóa còn thấp; hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; công tác giải phóng mặt bằng, xử lý môi trường còn khó khăn; nếp sống văn minh đô thị còn bất cập...Từ thực tế đó, một số ý kiến đề nghị cần có giải pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ phát triển đô thị; trong đó, cần đẩy mạnh quy hoạch chi tiết; đầu tư hạ tầng đồng bộ, nhất là nâng cao chất lượng các công trình. Bên cạnh đó, cần rà soát lại các dự án đô thị; tăng cường quản lý trật tự xây dựng...Về lộ trình thực hiện các tiêu chí để xây dựng Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc T.Ư, các ý kiến đều nhất trí với lộ trình đề ra là đến năm 2030 đạt mục tiêu này và phải quyết tâm thực hiện bằng được. Các ý kiến cũng đề cập đến một số khó khăn khi thực hiện lộ trình, nhất là những tiêu chí về diện tích, dân số, đơn vị hành chính... Để thực hiện được lộ trình đề ra, một số ý kiến cho rằng cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời cân đối, đảm bảo nguồn lực thực hiện. Bên cạnh đó, cần có kế hoạch cụ thể cho từng năm, từng tiêu chí mới hiệu quả. Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Trong những năm qua, các cấp, các ngành đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách thực hiện nghị quyết này, cùng với sự cố gắng của các ngành, địa phương nên công tác xây dựng, phát triển và quản lý đô thị của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống đô thị của tỉnh tăng cả về số lượng và chất lượng. Hạ tầng, nhất là giao thông, điện, cấp, thoát nước được quan tâm đầu tư; hệ thống cây xanh, đầm, hồ được quy hoạch, cải tạo. Công tác quy hoạch, quản lý nhà nước về đô thị được quan tâm đẩy mạnh...Tuy nhiên, công tác xây dựng, phát triển, quản lý đô thị còn một số hạn chế, nhất là chất lượng quy hoạch, hạ tầng, quản lý và nếp sống văn minh đô thị. Phân tích rõ nguyên nhân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển, quản lý đô thị. UBND tỉnh cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm, từng tiêu chí, nhất là các tiêu chí khó, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, cần đề xuất cơ chế, chính sách phát triển đô thị; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển hạ tầng khung đô thị, chương trình phát triển nhà ở...và tăng cường quản lý trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí cũng đề nghị HĐND tỉnh cân đối đủ nguồn lực cho thực hiện nghị quyết, đồng thời tăng cường giám sát quá trình thực hiện. MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Đối với lộ trình thực hiện các tiêu chí để xây dựng Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc T.Ư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh xây dựng đề án để thực hiện, trong đó, tập trung các giải pháp về công tác quy hoạch; nâng cấp đô thị hiện có; đảm bảo tiêu chí dân số, đầu tư hạ tầng..., đồng thời tiếp thu ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện văn bản báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đối với Dự thảo báo cáo đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2016 và kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian tới, các ý kiến tại hội nghị đều thống nhất với đánh giá của UBND tỉnh về những kết quả đạt được, đồng thời phân tích, làm rõ thêm những hạn chế, nhất là tình trạng dự án hóa, nợ đọng xây dựng cơ bản, duy trì các tiêu chí ở các xã đã đạt...đồng thời đề nghị trong thời gian tới cần thay đổi cơ chế quản lý, đầu tư; huy động sự vào cuộc của nhân dân để chương trình này đạt hiệu quả hơn nữa. Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, tỉnh đã triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới một cách bài bản (làm điểm rút kinh nghiệm sau đó mới nhân rộng). Nhấn mạnh đến mục đích, ý nghĩa và kết quả quan trọng đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới trong những năm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, đó là sự vào cuộc của nhân dân chưa nhiều; công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở mọt số nơi chưa quyết liệt; tình trạng dự án hóa dẫn đến việc chưa phát huy được tính chủ động của nhân dân tham gia chương trình, việc huy động nguồn lực từ nhân dân còn hạn chế. Đồng tình với những giải pháp của UBND tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chương trình. Để sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị không bố trí vốn cho từng dự án cụ thể mà giao cho các huyện; Trưởng Ban chỉ đạo huyện phải chịu trách nhiệm sử dụng hiệu quả nguồn vốn này, tỉnh chỉ đôn đốc, kiểm tra. Bên cạnh đó, cần rà soát lại các xã sắp đạt để đầu tư hoàn thành các tiêu chí. Tiếp tục nâng cao các tiêu chí ở các xã đã đạt, nhất là tiêu chí thu nhập. Có giải pháp để quản lý, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, đồng thời bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống ở các địa phương.

Đối với Tờ trình về phương án giải quyết dứt điểm tồn tại về đất dịch vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là chính sách đặc thù của tỉnh nhằm hỗ trợ cho những hộ dân dành đất phát triển kinh tế-xã hội chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao thu nhập. Đây là chủ trương đúng đắn nhưng quá trình triển khai gặp khó khăn do thiếu nguồn lực để giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng các khu đất dịch vụ. Tỉnh cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo để giải quyết vấn đề này, tuy nhiên để giải quyết xong đất dịch vụ cần một nguồn lực lớn và không thể giải quyết xong trong một sớm, một chiều. Đồng chí cho rằng, đây là việc phải quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo để hết năm 2019 giải quyết xong đất dịch vụ cho nhân dân. Đồng tình với phương án UBND tỉnh đề xuất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh tổng hợp để đưa vào dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện; chỉ đạo các địa phương dành riêng khoản ngân sách để chi trả đất dịch vụ ở địa phương mình. Trong quá trình chi trả phải lãnh đạo, chỉ đạo sát sao để tránh tiêu cực.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền; Đề án xây dựng lực lượng và đảm bảo chế độ, chính sách cho dân quân, tự vệ giai đoạn 2017-2020 và một số nội dung quan trọng khác.

N.PTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc