Thời Sự

Thành ủy Vĩnh Yên: Tổng kết thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Thứ Sáu, 17/03/2017

Ngày 17/3/2017, Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh Dương Chung

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết số 15 - NQ/TW của BCH Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, Thành ủy Vĩnh Yên đã cụ thể hóa và tập trung triển khai việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, MTTQ và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Các cấp ủy Đảng thành phố thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, làm rõ mối quan hệ lãnh đạo của Đảng với chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao. Nhận thức, quan điểm, chủ trương xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan trong hệ thống chính trị ở thành phố thường xuyên được củng cố, tăng cường. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Hàng năm, các phòng, ban chuyên môn của thành phố rà soát thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính không phù hợp. Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị đạt những kết quả tích cực...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy Đảng còn hạn chế; cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực, đơn vị chưa thực hiện tốt; lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng hiệu quả chưa cao; công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng ở một số đơn vị chưa đi vào chiều sâu...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả của thành phố Vĩnh Yên. Đồng chí đề nghị, thành phố Vĩnh Yên cần tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế, có những giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nâng cao năng lực, lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố; tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; tiếp tục rà soát lại các quy định, quy chế làm việc, quy chế phối hợp của cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt Đề án số 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Đề án số 02 của Tỉnh ủy về tăng cường đội ngũ cán bộ lãnh đạo là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đảng bộ thành phố phấn đấu tiếp tục đạt danh hiệu Đảng bộ TSVM, xây dựng thành phố ngày càng phát triển, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân và của tỉnh.

Phương LoanTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: