Thời Sự

Hội nghị trực tuyến toàn quốc: Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Thứ Hai, 16/05/2016

Sáng 16/5/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh Khánh Linh

 

Các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội của tỉnh; thường trực các Huyện, Thành, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc.

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày đã khẳng định những kết quả nổi bật: Việc triển khai và tổ chức thực Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị được tiến hành bài bản, kịp thời, nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, nhờ đó đã nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Việc học tập và làm theo đã đi vào nề nếp, thực chất hơn, hạn chế biểu hiện hình thức, phong trào. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định 101 của Ban Bí thư được các cấp ủy chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa và đề ra yêu cầu nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối làm việc, tác phong sâu sát thực tế, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng vào thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã làm cho các buổi sinh hoạt có nội dung thiết thực, cụ thể hơn, gắn với tình hình của từng địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể. Công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03 được cấp ủy và chính quyền quan tâm; các cơ quan báo chí đã quan tâm hơn đến việc phát hiện, cổ vũ gương người tốt, việc tốt, gây ấn tượng, tạo không khí phấn khởi, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân làm theo Bác nên có tác dụng định hướng xây dựng nhân cách, văn hóa con người Việt Nam.

Tuy nhiên, trong việc thực hiện Chỉ thị 03 còn có một số hạn chế, yếu kém, còn có nhận thức coi đây là phong trào; ở nhiều nơi trách nhiệm nêu gương làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên chưa thực sự nghiêm túc; việc thực hiện Chỉ thị 03 trong các cơ quan nhà nước còn hạn chế, công tác kiểm tra, giám sát ở nhiều địa phương, đơn vị chưa được thường xuyên, nhất là những năm cuối nhiệm kỳ; việc thực hiện Chỉ thị chưa đạt được mục đích đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn, tiêu cực.

Đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương xác định: Ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu có tác dụng quyết định hiệu quả; Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan đơn vị, gắn với công tác xây dựng Đảng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần kết hợp xây đi đôi với chống.

Trong thời gian tới, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần xác định mục tiêu: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là người đứng đầu trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa", tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, Ban Bí thư đã nêu rõ 3 yêu cầu và một số giải pháp chủ yếu: Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị cho cán bộ, đảng viên nhằm thống nhất nhận thức thật sâu sắc, đầy đủ những nội dung cơ bản, gía trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng nước ta; nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập các chủ đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định rõ trách nhiệm tự giác, gương mẫu học trước, làm trước của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt, của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; thực hiện phương châm xây đi đôi với chống; tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tốt giải thưởng " Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, làm chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, giải quyết được những vấn đề nhân dân bức xúc và quan tâm. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cho biết, mới đây, Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 05 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vì vậy, yêu cầu các cấp ủy, các địa phương, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau khi đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bế mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc, tại điểm cầu Vĩnh Phúc, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy trong tỉnh tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là khi có kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII. Các cấp ủy luôn xác định việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành việc làm thường xuyên, từ đó, quán triệt đến cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong việc làm theo và nêu gương làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguyễn Trọng


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: