Thời Sự

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thứ Sáu, 13/05/2016

Ngày 13-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Tới dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. PGS-TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư trực tiếp truyền đạt nghị quyết.

Đồng Chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ảnh Văn Hiên

Tại hội nghị, PGS-TS Nguyễn Viết Thông đã truyền đạt 3 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 2020; Về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, PGS-TS Nguyễn Viết Thông đi sâu phân tích những nội dung cơ bản của các văn kiện, trong đó nhấn mạnh đến những điểm mới và vấn đề cốt lõi mà các văn kiện đề cập. Kết hợp lý luận và thực tiễn, PGS-TS Nguyễn Viết Thông đã giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh nắm rõ, hiểu sâu thêm Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng Chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Dự thảo chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ảnh Văn Hiên
 Quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đến mục đích, yêu cầu và 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, gồm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện đến xã theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác thanh tra, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân 5 năm trước, xây dựng Vĩnh Phúc thành một trong những trung tâm công nghiệp, du lịch của vùng và cả nước. Phát huy nhân tố con người, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; chăm lo sức khỏe nhân dân; giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Bảo đảm quốc phòng và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; mở rộng các quan hệ đối ngoại.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, căn cứ Chương trình hành động, các cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

N.P


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: