Thời Sự

Đổi mới công tác giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Thứ Hai, 28/12/2015

Công tác giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII của tỉnh trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 được tăng cường khảo sát, có nhiều đổi mới tích cực. Nội dung giám sát đi thẳng vào những vấn đề bức xúc của địa phương, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Kết thúc mỗi cuộc giám sát, Đoàn sớm có thông báo kết quả giám sát và kiến nghị đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Tại mỗi cuộc giám sát, Đoàn ĐBQH mời Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành của tỉnh tham gia Đoàn giám sát. Trước khi nghe các đơn vị chịu sự giám sát báo cáo, Đoàn tổ chức các cuộc khảo sát thực tế kết quả thực hiện về nội dung giám sát, nghe các tổ chức cá nhân có liên quan đến nội dung giám sát phản ánh về hoạt động của cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. Nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề về kinh tế xã hội, việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước và những vấn đề bức xúc mà cử tri có nhiều kiến nghị... Qua đó, chất lượng các cuộc giám sát của Đoàn được nâng cao, việc đánh giá sát với thực tiễn, các kiến nghị sửa chữa, khắc phục vi phạm đảm bảo đúng người, đúng việc được các đơn vị chịu sự giám sát nghiêm túc tiếp thu, kịp thời thực hiện.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn ĐBQH khóa XIII của tỉnh và các đại biểu Quốc hội thực hiện 14 cuộc giám sát trực tiếp; 5 cuộc giám sát bằng văn bản, bao gồm: Giám sát tình hình quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2010 trên địa bàn tỉnh; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; giám sát việc thi hành luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006 – 2012; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế giai đoạn 2009 – 2012; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giám sát về tình hình thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống Ngân hàng trên địa bàn tỉnh... Riêng năm 2015, Đoàn ĐBQH khóa XIII của tỉnh thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004 - 2014; tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, qua giám sát của Đoàn ĐBQH khóa XIII của tỉnh chưa phát hiện trường hợp bị oan, chưa phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng, chưa phát hiện tình trạng bức cung, nhục hình và tiêu cực trong công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Đoàn ĐBQH khóa XIII của tỉnh còn phân công đại biểu Quốc hội tham gia Đoàn giám sát do Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện các loại quỹ sử dụng nguồn ngân sách của tỉnh; tình hình thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình hoàn thành; tình hình thực hiện Luật Tiếp công dân;….

Đoàn cử đại biểu Quốc hội tham gia nhiều Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban Kinh tế, Uỷ ban Về các vấn đề xã hội, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội và các Uỷ ban khác giám sát việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2014; việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2014, việc thực hiện ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực y tế và hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế …

Đặc biệt, thực hiện quyền giám sát tối cao tại diễn đàn Quốc hội, các đại biểu trong Đoàn tích cực nghiên cứu, thu thập thông tin tham gia phát biểu tại hội trường việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề; việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015...

Ngoài ra, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII là khóa Quốc hội đầu tiên thực hiện chức năng giám sát thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức danh được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Việc lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo khách quan, đánh giá đúng năng lực, phẩm chất và kết quả hoạt động của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả đạt được qua hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH khoá XIII của tỉnh trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cử tri, nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Bạch Dương


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: