Thời Sự

Hội nghị trực tuyến toàn quốc: Sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 25/12/2015
Ngày 25-12-2015, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh Văn Hiên

Báo cáo và các ý kiến tham luận tại hội nghị đều khẳng định, kết quả năm 2015 nói riêng và 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về"tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã góp phần hạn chế và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong toàn xã hội. Bên cạnh đó, việc thực hiện chỉ thị còn góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương, đoàn thể chính trị - xã hội. Theo đánh giá của T.Ư, việc thực hiện chỉ thị đang dần đi vào nề nếp, trở thành ý thức tự giác, thiết thực, hạn chế tình trạng hình thức, qua loa, chiếu lệ. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao hơn. Nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở đã bước đầu được giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Việc thực hiện chỉ thị đã từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Công tác tuyên truyền việc thực hiện chỉ thị được quan tâm, góp phần cổ vũ các nhân tố tích cực, hạn chế tiêu cực...Tuy nhiên, quá trình thực hiện chỉ thị vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Về nhận thức, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên ở các cấp, kể cả cán bộ chủ chốt nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu đối với công tác xây dựng Đảng, nhất là yêu cầu đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành công việc thường xuyên, hàng ngày gắn với nhiệm vụ cụ thể, thiết thân của cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng thời coi đó là phong trào, cuộc vận động để thực hiện. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị còn mang tính hình thức, thụ động, ỷ lại, chờ đợi sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; thiếu kiểm tra, giám sát; hiệu quả thực hiện chưa cao. Kết quả thực hiện một số nội dung nêu trong chỉ thị còn nhiều hạn chế, nhất là việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn chậm, nội dung còn dài; tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ còn lúng túng về nội dung, hình thức, chất lượng chưa cao; nội dung đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên còn chung chung; việc lựa chọn và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm chưa tích cực, kiên quyết; việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chương trình giáo dục, đào tạo trong các nhà trường, học viện còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị ở một số tổ chức Đảng chưa được coi trọng. Việc tổ chức và phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của lãnh đạo chủ chốt, của cán bộ, đảng viên ở một số nơi còn lúng túng. Công tác tuyên truyền về thực hiện chỉ thị trên các phương tiện truyền thông tuy có nhiều cố gắng nhưng chưa thật sự hấp dẫn, chưa thường xuyên...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh ghi nhận, biểu dương kết quả mà các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đạt được; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong 4 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh đến những kết quả nổi bật trong thực hiện chỉ thị; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Đồng chí cho biết, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Ban Bí thư T.Ư Đảng sẽ tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đề ra kế hoạch thục hiện những năm tiếp theo. Từ nay đến thời điểm đó, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức trong thực hiện chỉ thị; xác định việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục của tập thể và cá nhân. Ban Thường vụ, Bí thư cấp ủy các cấp phải chỉ đạo trực tiếp, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình công tác của tập thể và cá nhân lãnh đạo chủ chốt, gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI và Quy định những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 1973 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cơ quan Nhà nước. Bên cạnh đó, việc thực hiện Chỉ thị 03 phải gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và các phong trào thi đua ở địa phương, đơn vị. Tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay trong thực hiện chỉ thị. Mặt khác, cần tập trung khắc phục những vấn đề nổi cộm, bức xúc; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu...Thực hiện tốt Chỉ thị 03 để góp phần tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh; xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ từng mong muốn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh đến những kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị trong 4 năm qua; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và đề nghị, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chủ đề của năm 2015, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI; Quy định 101 của Ban Bí thư, Chỉ thị 1973 của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đồng chí tiếp thu ý kiến tại hội nghị để chỉ đạo bộ phận giúp việc hoàn thiện báo cáo; trình Bộ Chính trị về việc tổng kết Chỉ thị 03 trong thời gian tới.

N.P


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: