Thời Sự

Góp ý vào Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnhvề tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016- 2020

Thứ Sáu, 13/11/2015

Chiều 13/11/2015, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh tổ chức họp thành viên Ban chỉ đạo cho ý kiến góp ý vào Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh kết luận hội nghị
 

Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07/2010/NQ- HĐND về phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2010- 2015, các cấp, các ngành của tỉnh đã tích cựcvào cuộc triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kinh tế, xã hội của từng địa phương. Chất lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền, PBGDPL trong giai đoạn mới. Lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên đã trực tiếp tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên nhiều lĩnh vực liên quan đến đời sống của cán bộ và nhân dân. Các tổ hòa giải ở cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, với gần 10.000 hòa giải viên, đây là lực lượng tuyên truyền viên tích cực trong công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật, giữ gìn ANCT, TTATXH ở cơ sở.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, CCVC. Hàng năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL cho người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp. Công tác PBGDPL cho học sinh, sinh viên được quan tâm. Hoạt động PBGDPL thông qua xét xử lưu động tại địa bàn nơi xảy ra tội phạm để tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân được tăng cường. Việc khai thác và tìm hiểu thông tin qua các tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh được cán bộ, CCVC, người lao động và nhân dân quan tâm.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 07/2010/NQ- HĐND, các mục tiêu của Nghị quyết về cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: Chưa thu hút được nhiều báo cáo viên tham gia tuyên truyền, PBGDPL; công tác PBGDPL cho nhân dân chủ yếu duy trì hình thức truyền thống là tổ chức hội nghị tập huấn, qua hệ thống thông tin đại chúng; địa điểm đặt tủ sách pháp luật chưa thuận tiện cho người có nhu cầu đọc, tìm hiểu nên hiệu quả chưa cao.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL, qua giám sát, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh kiến nghị với UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL và các văn bản có liên quan; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện bảo đảm hoạt động tuyên truyền PBGDPL được thực hiện sâu rộng, có hiệu quả; 17/17 sở, ban, ngành là thành viên BCĐ Nghị quyết số 07/2010/NQ- HĐND của HĐND tỉnh đều nhất trí, đề nghị UBND tỉnh có tờ trình, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác PBGDPL giai đoạn 2016 - 2020.

Cho ý kiến góp ý vào Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016- 2020, các đại biểu cơ bản nhất trí với việc cần thiết ban hành nghị quyết; nội dung dự thảo nghị quyết. Một số ý kiến đề nghị tăng kinh phí tuyên truyền qua các phiên tòa xét xử lưu động; bổ sung một số đối tượng được tuyên truyền, PBGDPL…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, hoàn thiện Dự thảo tờ trình của UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Tin, ảnh Khánh Linh


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: