Thời Sự

MTTQ huyện Lập Thạch thực hiện Quyết định 217/QĐ-TW và Quyết định 218/QĐ-TW của Bộ Chính trị về quy chế giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Thứ Năm, 06/08/2015

Tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn ANCT- TTATXH là chức năng nhiệm vụ của MTTQ và các tổ chức thành viên. Từ khi Quyết định của Bộ Chính trị về việc “Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể nhân dân” và “Quy định về việc MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” được ban hành dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã phát huy tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia hoạt động giám sát và phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Ngay sau khi có Quyết định của Bộ Chính trị, Huyện ủy Lập Thạch đã trực tiếp chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt Quyết định đến toàn thể cán bộ, đảng viên. MTTQ và các đoàn thể chính trị triển khai xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động và quán triệt đến cán bộ đoàn viên, hội viên, tạo sự thống nhất tổ chức thực hiện và phát huy được vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội – quốc phòng -an ninh ở địa phương.

Về tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, MTTQ và các đoàn thể nhân dân đã tích cực, chủ động tham gia đóng góp cho tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”; triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy manh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đóng góp ý kiến vào các dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng của cấp ủy các cấp. Chỉ tính riêng Hội CCB đã có 1.043 đại biểu tham dự Đại hội chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, bình quân chiếm 49,32%, cá biệt có Đại hội chiếm trên 75%. Trong Đại hội Đại biểu lần thứ XX của huyện, số đại biểu là CCB chiếm tới 39,92% (107 đồng chí). Sự đóng góp của CCB cũng như các đoàn thể chính trị- xã hội vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ cơ sở vừa qua là rất to lớn và quan trọng. Đồng thời MTTQ và các tổ chức thành viên đã tổ chức tốt các hội nghị lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo sửa đổi hiến pháp, các bộ luật cũng như các đề án phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là Đề án phát triển giao thông, chương trình xây dựng nông thôn mới..,…

MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia các hoạt động thanh tra nhân dân, giám sát cộng đồng trên các lĩnh vực tài chính, dự án, chế độ chính sách, bảo vệ quyền lợi của người lao động, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là tham gia tổng rà soát các chế độ chính sách đối với người có công và cung cấp thông tin tìm kiếm và quy tập mộ liệt sỹ. Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc các buổi tiếp xúc cử tri, đối thoại giữa cấp ủy, Đại biểu HĐND, Quốc hội với cử tri; nhận xét, đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên hàng năm. Nhạy bén phát hiện tình hình, chủ động đề xuất tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao cảnh giác cách mạng trước những diễn biến phức tạp của tình hình nhất là cuộc đấu tranh giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ biên giới, hải đảo của Tổ Quốc, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, TTATXH, giải quyết kịp thời, không để xảy ra các vấn đề phức tạp kéo dài trên địa bàn huyện. Triển khai tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống tội phạm, tai tệ nạn xã hội, chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc,…Phạm vi và nội dung hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên rất rộng, đa dạng. Kết quả lãnh đạo của Huyện ủy và cấp ủy các cấp đạt được trong 5 năm qua có 1 nguyên nhân rất quan trọng đó là đã phát huy được vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, khơi dậy được động lực tinh thần, ý thức làm chủ của mọi thành viên trong xã hội cho việc phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH, góp phần xây dựng Đảng TSVM, xây dựng chính quyền vững mạnh toàn diện.

Thực hiện có hiệu quả Quyết định 217/QĐ-TW và Quyết định 218/QĐ-TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt một số nội dung sau:

1- Xác định rõ vai trò và giao nhiệm vụ cụ thể cũng như trách nhiệm phối hợp của các cơ quan trong việc cung cấp thông tin, xây dựng chương trình kế hoạch, công tác bảo đảm,…

2- Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, đề cao vai trò của mình, thực hiện có hiệu quả, thiết thực các Quyết định của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội, cùng nhau tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

3- Tập trung từng bước bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thúy Hường (lược ghi)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: