Thời Sự

Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, văn minh

Thứ Sáu, 31/07/2015

Cách đây 85 năm, nhân ngày Quốc tế đỏ 1/8/1930, Ban Cổ động và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1-8” lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết. Ghi nhận những đóng góp quan trọng của công tác tư tưởng - văn hoá đối với quá trình xây dựng, phát triển của Đảng, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khoá VIII) quyết định lấy ngày 1 tháng 8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1 tháng 8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng. Từ đó đến nay, ngày 1-8 hằng năm trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo.

85 năm qua, cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng về công tác Tuyên giáo từng thời kỳ, từng giai đoạn có khác nhau về tên gọi: Từ Ban Cổ động tuyên truyền, Bộ Cổ động và tuyên truyền (1930 - 1945); Ban Tuyên truyền và giáo dục Trung ương (1950); Ban Tuyên huấn Trung ương (1951); đến Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và hiện nay là Ban Tuyên giáo Trung ương. Cho dù tên gọi, cơ cấu tổ chức và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo có những thay đổi, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, lý luận, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, khoa học giáo dục, báo chí, xuất bản… về cơ bản là thống nhất và xuyên suốt. Truyền thống vẻ vang của ngành vẫn được giữ vững và phát huy trong từng giai đoạn cách mạng.

Trong 15 năm đấu tranh cách mạng (1930-1945), để đi tới thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, đó chính là thắng lợi của công tác tư tưởng của Đảng, công tác giác ngộ, giáo dục, động viên, rèn luyện, tập hợp và tổ chức quần chúng cách mạng thành sức mạnh vô địch để biến lý tưởng cách mạng của Đảng và ước mơ của nhân dân ta thành hiện thực, giành độc lập dân tộc, lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, công tác tuyên giáo đã trực tiếp khơi dậy, nuôi dưỡng, xây dựng, phát triển sức mạnh nhân tố con người Việt Nam không sợ gian khổ, hy sinh, dám đánh và quyết thắng để giành thắng lợi hoàn toàn. Tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam lên đỉnh cao mới, đáp ứng đòi hỏi gay gắt, quyết liệt của từng giai đoạn lịch sử để chiến thắng giặc ngoại xâm.

Trong gần 30 năm đổi mới đất nước vừa qua, công tác tuyên giáo đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; phổ biến, nhân rộng đưa tư duy đổi mới của Đảng vào cuộc sống; cổ vũ động viên phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

85 năm qua, cùng với ngành Tuyên giáo cả nước, công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã từng bước lớn mạnh, trưởng thành và đạt được những kết quả rất quan trọng qua từng giai đoạn lịch sử của đất nước.

Thời kỳ 1930 - 1945, hoạt động tuyên truyền đã tập trung vào việc giác ngộ quần chúng công nông, giúp họ nhận biết kẻ thù giai cấp và dân tộc; chỉ rõ con đường cách mạng để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Với những hình thức tuyên truyền phong phú, hiệu quả như: viết truyền đơn, khẩu hiệu, diễn thuyết, treo cờ đỏ búa liềm trong những ngày Quốc tế lao động, kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga, ủng hộ phong trào Xô - Viết Nghệ Tĩnh… tiến lên những hoạt động cao hơn như xuất bản báo “Tia sáng” tháng 5/1933 của chi bộ đồn điền Đa Phúc, tuyên truyền giác ngộ cách mạng sâu rộng trong quần chúng. Nhiều quần chúng ưu tú ở hai tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên đã được kết nạp vào Đảng. Các chi bộ Đảng lần lượt ra đời như: Chi bộ đồn điền Đa Phúc (3/1933), Chi bộ đồn điền Tam Lộng (10/1933); Chi bộ Vĩnh Tường (1939); Chi bộ Lâm Hộ Phúc Yên (1940)… Từ thực tiễn phong trào cách mạng ngày càng phát triển, tháng 3/1940, xứ uỷ Bắc Kỳ đã quyết định thành lập Ban Vận động liên tỉnh Vĩnh Yên - Phúc Yên để thống nhất sự lãnh đạo đối với phong trào cách mạng ở 2 tỉnh. Đó là cơ sở để hợp nhất 2 tỉnh và thành lập tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 12/2/1950.

Thời kỳ 1945 - 1954, công tác tuyên truyền của Đảng bộ tỉnh đã tập trung vận động nhân dân tham gia các phong trào “Thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm”, “Tuần lễ vàng”, “Quỹ độc lập”; phong trào bình dân học vụ, với mục tiêu là “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”. Đồng thời, tuyên truyền giáo dục, cổ vũ, động viên đảng viên và nhân dân thấu suốt đường lối, quan điểm kháng chiến của Đảng “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, “vừa kháng chiến vừa kiến quốc”; “Kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh”. Công tác xây dựng Đảng, tập trung vào việc nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên; tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong đảng; khắc phục bệnh quan liêu, xa dời quần chúng; giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Thời kỳ 1955 - 1975, ngành Tuyên huấn của Đảng bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH, đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập các điển hình tiên tiến. Khơi dậy ý chí quật cường với quyết tâm “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”; với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc (ngày 26/01/1968 Ủy Ban thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết số 504/NQ-QH hợp nhất tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú) đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng CNXH, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cả nước bước vào thời kỳ mới với 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo, tập trung động viên nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất, góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền, bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế. Tham gia tích cực, có hiệu quả vào cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng. Tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, sau gần 19 năm tái lập Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tựu rất quan trọng và to lớn. Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển và ổn định; nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân cao hơn bình quân chung cả nước. Đã hình thành được một số vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa tập trung, đem lại hiệu quả kinh tế cao; chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp. Sản xuất công nghiệp tiếp tục khẳng định là nền tảng của nền kinh tế. Các ngành dịch vụ phát triển, dịch vụ du lịch có nhiều khởi sắc. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới về phương thức, nội dung; thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được xây dựng theo hướng hiện đại. Công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo; thu nhập và đời sống của nhân dân được cải thiện, nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; chính trị, xã hội ổn định. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp quan trọng của công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo của Đảng bộ.

Hiện nay và dự báo trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Tranh giành ảnh hưởng giữa các nước lớn và tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo vẫn gay gắt, quyết liệt. Nền kinh tế thế giới phục hồi chậm và có nhiều biến động. Các vấn đề toàn cầu như an ninh tài chính, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường. Các thế lực thù địch tiếp tục tìm mọi cách chống phá Đảng, Nhà nước ta. Bên cạnh đó, mặt trái của nền kinh tế thị trường; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn triệt để đang cản trở sự phát triển của tỉnh. Tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2020, cơ bản hoàn thành hạ tầng khung đô thị tiến tới trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ XXI. Nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ tuyên giáo phải phấn đấu nâng tầm trí tuệ, tầm nhìn với tấm lòng nhiệt huyết; tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, chúng ta tự hào về những thành tựu mà các thế hệ cán bộ, những người làm công tác tuyên giáo đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang của ngành. Kế tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước, chúng ta càng phải nỗ lực học tập, rèn luyện vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2015 và những năm tiếp theo. Trong đó, tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, bám sát tình hình thực tiễn, chủ động, tích cực nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Định hướng tư tưởng, chủ động kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong Đảng và các tầng lớp nhân dân về quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp; tuyên truyền những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Hai là, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, văn hoá - văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng; trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân. Chú trọng tuyên truyền các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tập trung tham mưu lãnh đạo cụ thể hóa, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Ba là, không ngừng đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị cho phù hợp với các đối tượng và tình hình thực tế ở từng địa phương, cơ sở; chú trọng giáo dục đối với thế hệ trẻ. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại các cơ sở giáo dục đào tạo, nhà trường. Tiếp tục đổi mới hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày truyền thống theo hướng thiết thực, hiệu quả. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng; tăng cường tham mưu với cấp ủy đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tư tưởng.

Bốn là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục rà soát, xây dựng các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá. Các ngành xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, hướng dẫn thực hiện theo ngành dọc. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), phong trào xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước khác.

Năm là, chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, tạo sự ổn định để phát triển.

Phát huy truyền thống vẻ vang 85 năm qua của ngành, với ý chí, nghị lực và quyết tâm mới, mỗi cán bộ trong cả hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở, với tinh thần nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm, chủ động, sáng tạo, nhất định chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của ngành Tuyên giáo, xứng đáng với vị trí tiên phong trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguyễn Duy Đông

Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: