Thời Sự

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh

Thứ Sáu, 31/07/2015

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sỹ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng, và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một tấm gương vô cùng trong sáng và cao đẹp, kết tinh của tinh hoa văn hóa Việt Nam. Người không chỉ là một nhà tư tưởng lỗi lạc về văn hóa, sáng tạo ra một nền văn hóa mới, văn hóa cách mạng Việt Nam, kiến tạo ra một thời đại mới trong lịch sử phát triển của nền văn hóa dân tộc, mà chính bản thân Người, cuộc sống của Người, những việc làm bình thường hằng ngày của Người là hiện thân của nền văn hóa Việt Nam, là mẫu mực của con người Việt Nam. Người đã để lại cho chúng ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 03 - CT/TWvề “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngay sau khi Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ 8 nội dung chủ yếu trong Chỉ thị 03. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị và các chuyên đề học tập theo từng năm; xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo đến các tổ chức Đảng. Thành lập Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 03 và ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc; chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; hướng dẫn việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức, cụ thể hóa để xây dựng các tiêu chí chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thiện việc rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, gắn việc thực hiện chuẩn mực đạo đức là một căn cứ để kiểm điểm, đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể trong đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, bằng những nội dung, việc làm cụ thể như: Nêu gương, đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên. Trong từng công việc cần nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo lựa chọn những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Nhiều khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ, giải quyết có kết quả, tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Hàng năm, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên có đăng ký làm theo Bác sát với công việc nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyên truyền đã được Đảng bộ quan tâm, chỉ đạo, bằng nhiều hình thức phong phú, sâu rộng tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, những cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa trong Đảng và trong xã hội.

Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc từ huyện đến cơ sở. Trong kiểm tra, giám sát đã chú trọng đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm để kịp thời khắc phục. Trong quá trình triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã xuất hiện những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng vào các dịp sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong đó, có 07 tập thể, 11 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; có 43 tập thể, 71 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen. Hàng nghìn cá nhân được các Đảng bộ cơ sở khen thưởng.

Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm, đẩy mạnh, dần đi vào nề nếp, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của huyện. Kết quả nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, thể hiện cụ thể bằng những chuyển biến tích cực trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể của huyện. Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã thu được những kết quả tốt đẹp. Các xã trong huyện đã huy động được hàng nghìn tỷ đồng cho xây dựng NTM, trong đó, người dân đóng góp bằng tiền mặt được 211 tỷ đồng, tự nguyện hiến trên 137.000 m2đất, hàng vạn ngày công lao động, tháo dỡ hàng nghìn mét tường rào để xây dựng các công trình phúc lợi. Tính đến hết năm 2014, huyện Sông Lô đã có 5 xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM (Đồng Thịnh, Đồng quế, Nhạo Sơn, Lãng Công, Tân Lập). Phấn đấu hết năm 2015, huyện có 9 xã đạt chuẩn NTM, tăng gấp 3 lần so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ Nhất đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Đảng bộ Sông Lô vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như: Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa thật phù hợp. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức ở một số cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nội dung còn chưa cụ thể; tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ còn lúng túng về nội dung... Hàng năm, việc kiểm tra, đối chiếu kết quả với bản đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên có nơi làm chưa quyết liệt.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW, trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số giải pháp như: Các cấp ủy Đảng trong huyện cần đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả 8 nội dung chủ yếu nêu trong Chỉ thị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", trước mắt tập trung triển khai thực hiệt tốt chủ đề của năm 2015 là "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh". Theo kế hoạch số 105-KH/HU ngày 27/2/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, rà soát, bổ sung các yêu cầu cụ thể theo tinh thần đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào quy định, quy chế, nội dung làm việc của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện việc rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị, lấy việc thực hiên các chuẩn mực đạo đức là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả và xếp loại công tác hàng năm của cá nhân và tập thể.

Các cấp ủy Đảng chỉ đạo việc lựa chọn các vấn đề trọng tâm, nhất là vấn đề về đạo đức, lối sống, có biện pháp cụ thể để khắc phục, giải quyết kịp thời, dứt điểm những khuyết điểm.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo ra ý thức tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên. Đổi mới lề lối, tác phong làm việc, xây dựng kế hoạch sát với nhiệm vụ của đơn vị, phân công nhiệm vụ, thời gian hoàn thành công việc theo kế hoạch đề ra. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị 03, tạo sức lan tỏa trên diện rộng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở các cấp các ngành, các địa phương, đơn vị. Trong quá trình kiểm tra, chú trọng thực chất, đánh giá đúng kết quả thực hiện, những hạn chế yếu kém để đề ra các biện pháp khắc phục. Đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện sai lệch, làm lướt, hoặc thiếu quan tâm đến công tác triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Thúy Hường (Lược ghi)


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: