Thời Sự

MTTQ huyện Sông Lô thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội

Thứ Sáu, 31/07/2015

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, MTTQ và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới nội dung, ph­ương thức hoạt động, trong đó, hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có những nét đổi mới rõ rệt. Hiến pháp năm 2013 và một số văn kiện của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nư­ớc, nhất là Bộ Chính trị Ban hành Quyết định số 217, 218, ngày 12/12/2013 về Quy chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đó là điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến các xã, thị trấn trong huyện tăng cư­ờng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Về hoạt động giám sát: Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ từ huyện đến các xã, thị trấn đã thực hiện 250 cuộc giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội của huyện ở các xã, thị trấn và các phòng ban, đơn vị chức năng của huyện, giám sát chặt chẽ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII, bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND xã, thị trấn, bầu Hội thẩm nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. Phối hợp với Ban Dân vận Huyện uỷ kiểm tra 1 năm thực hiện Nghị quyết 25 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới ở các xã, thị trấn. Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện kiểm tra công tác tạm giam, tạm giữ, kiểm sát trực tiếp việc tuân thủ pháp luật trong công tác thi hành án hình sự, kiểm sát trực tiếp việc tuân thủ pháp luật trong công tác tiếp nhận, thụ lý và giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố tại cơ quan điều tra Công an huyện Sông Lô. Ban Thư­ờng trực Uỷ ban MTTQ huyện dự tiếp dân và giám sát hoạt động tiếp dân của UBND huyện vào ngày 10 và 20 hàng tháng theo lịch tiếp dân của UBND huyện.

Ban Thư­ờng trực Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo Ban Thư­ờng trực Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn luôn quan tâm, kiện toàn Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư Cộng đồng với 152 thành viên ở 17 Ban TTND, Ban GSĐTCĐ. Ban TTND, Ban GSĐTCĐ các xã, thị trấn đã thực hiện đ­ược chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Đã kịp thời phát hiện, tham gia hoà giải các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ở ngay tại khu dân cư, đồng thời kiến nghị, giải quyết có hiệu quả các vụ việc­. Từ kết quả đó đã tạo điều kiện cho MTTQ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giám sát ở cơ sở, khu dân cư­ góp phần ổn định tình hình trong nhân dân .

Về hoạt động phản biện xã hội: Qua việc tổ chức tiếp xúc cử tri và dự tiếp xúc cử tri, MTTQ từ huyện đến các xã, thị trấn đã phản ánh và động viên nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nư­ớc, lắng nghe, tổng hợp các ý kiến của cử tri và nhân dân. Năm năm qua, MTTQ từ huyện đến các xã, thị trấn tích cực đóng góp hàng nghìn ý kiến, kiến nghị, phản ánh giám sát phản biện các hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử qua các Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu dân cử các cấp. Các ý kiến của cử tri và nhân dân đã được Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND xã, thị trấn trả lời tại các cuộc tiếp xúc cử tri và các kỳ họp Quốc hội và HĐND cùng cấp.

Về hoạt động góp ý xây dựng Đảng: MTTQ từ huyện đến các xã, thị trấn quán triệt, học tập các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khoá XI. Phối hợp tham mưu Đảng bộ: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ­ương 5 (Khoá IX) về Xây dựng nền Văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 30 về Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác Dân vận trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện Nghị quyết Trung ­ương 4 (Khoá XI) và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục Học tập và làm theo tấm gư­ơng đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm. Tham m­ưu với Thường trực Huyện uỷ chỉ đạo Đại hội MTTQ cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2013-2018, cấp huyện nhiệm kỳ 2014-2019, tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà cho lão thành cách mạng, Bà mẹ VNAH, các gia đình chính sách tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc trong Tôn giáo, hộ nghèo, cô đơn, tàn tật, học sinh nghèo vượt khó học giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân các ngày lễ, tết hàng năm…

Th­ường trực Huyện uỷ tạo điều kiện để lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể huyện tham dự các kỳ họp của Thường trực Huyện ủy, của Ban Thư­ờng vụ Huyện uỷ để lấy ý kiến trư­ớc các quyết định về nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của huyện và các nhiệm vụ cụ thể của mỗi tổ chức báo cáo. Đặc biệt, thực hiện kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, MTTQ từ huyện đến các xã, thị trấn trong huyện đã tích cực tham gia vào Đại hội Đảng bộ từ công tác góp ý kiến, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh dự kiến tham gia cấp uỷ của MTTQ và các đoàn thể, tham gia góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội. Các ý kiến tham gia của MTTQ các cấp đã đư­ợc Ban Văn kiện Đại hội tiếp thu chỉnh sửa vào Báo cáo chính trị. Đồng thời tích cực nắm bắt tình hình t­ư tư­ởng của cán bộ, Đảng viên, nhân dân trư­ớc, trong và sau Đại hội.

Về tham gia xây dựng chính quyền: Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, MTTQ các cấp trong huyện phối hợp với Trung tâm Bồi d­ưỡng chính trị huyện và các cơ quan liên quan quán triệt, phổ biến cho cán bộ MTTQ các cấp, phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động tới cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân về việc thực hiện Hiến pháp nư­ớc CHXHCN Việt Nam (năm 2013 sửa đổi); Luật Đất đai (năm 2013 sửa đổi), thực hiện Luật Hoà giải, thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, tham gia đóng góp sửa đổi Bộ luật Dân sự, Quyết định 217, 218; Chỉ thị 05…Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của MTTQ các cấp trong huyện đã bổ sung, nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ MTTQ các cấp nhất là 175/175 Trưởng ban CTMT ở khu dân cư­ để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện.

Về tham gia công tác bầu cử: MTTQ các cấp trong huyện đã thực hiện tốt quy trình hiệp thư­ơng giới thiệu ngư­ời ứng cử và giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII, bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016. Kết quả có 99,98% cử tri tham gia bầu cử. Cuộc bầu cử các cấp trong huyện đã bầu đủ 02 đại biểu Quốc hội, 03 đại biểu HĐND tỉnh, 431 đại biểu HĐND xã, thị trấn. Phối hợp với Toà án nhân dân và hiệp th­ương giới thiệu bầu 22 đại biểu tham gia Hội thẩm nhân dân huyện.

Về thực hiện quy chế phối hợp: Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND xã, thị trấn tr­ước bầu cử và tr­ước, sau các kỳ họp. Những năm qua, đã phối hợp tổ chức được 2.758 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử các cấp, có 183.063 l­ượt cử tri tham dự, đóng góp 17.029 ý kiến với các cấp, các ngành thuộc nhiều lĩnh vực nh­ư: Vai trò của đại biểu dân cử, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ý kiến của cử tri đ­ược đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND xã, thị trấn trả lời tại các cuộc tiếp xúc cử tri và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và thông báo tại các kỳ họp của HĐND cùng cấp trong nhiệm kỳ. Với UBND và MTTQ huyện đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp qua việc tham gia các kỳ họp, tiếp xúc cử tri, phối hợp công tác tuyên truyền, tiếp dân và giải quyết đơn thư­ khiếu nại, tố cáo, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong nhiệm kỳ.. Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện uỷ, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy chế và ch­ương trình phối hợp đã xây dựng.

Với HĐND, UBND và MTTQ các xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác phối hợp trong chuẩn bị các kỳ họp của HĐND xã, thị trấn, dự kỳ họp của 2 bên trong công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong công tác giám sát nhất là giám sát các nguồn quỹ về xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo… do nhân dân đóng góp.

Kính th­ưa Đại hội!

Thông qua các hoạt động thực tiễn vai trò, vị thế của MTTQ từ huyện đến các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên đ­ược nâng lên rõ nét, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng vào việc tăng c­ường củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến các xã, thị trấn trong huyện tiếp tục lĩnh hội, tiếp thu một cách đầy đủ nhất Nghị quyết của Đại hội, từ đó tham mưu với cấp uỷ Đảng, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp xây dựng thành kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể để tổ chức thực hiện làm cho Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện thực sự đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao nhất, góp phần tích cực vào hoàn thiện từng tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ở địa phương và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- chính trị huyện Sông Lô ngày càng phát triển bền vững.

Thúy Hường

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: