Thời Sự

BTV Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ tỉnh giai đoạn 2015-2020

Thứ Sáu, 06/03/2015

Chiều 6/3/2015, BTV Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến vào việc thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015; thảo luận về Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ tỉnh giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, tình hình cung - cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh ổn định; an sinh xã hội được đảm bảo; ANCT, TTATXH được giữ vững; thu nhập và đời sống của cán bộ, công nhân viên chức lao động được đảm bảo. Tình hình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được triển khai tích cực, hiệu quả cao. Các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, du lịch đáp ứng nhu cầu của nhân dân...

Về nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu các cấp, các ngành phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục chỉ đạo điều hành thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015 và những năm tiếp theo.

Đối với Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ giai đoạn 2015-2020, Đề án đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam, sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các quy chế, chương trình phối hợp công tác giữa chính quyền, các ngành chức năng với MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp. Xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận, đổi mới chính sách, chế độ đối với cán bộ mặt trận tổ quốc các cấp. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng Khối Đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền...

Sau khi nghe Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tóm tắt Đề án, các đại biểu thống nhất ý kiến cho rằng, Đề án cần thể hiện rõ những kết quả đạt được, nhất là những hạn chế, những vấn đề cần đổi mới, qua đó, đề ra những giải pháp sát thực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét hơn về các hoạt động của MTTQ. Việc xây dựng đề án cần nhấn mạnh sự phối hợp đồng bộ, gắn kết chặt chẽ nhằm phát huy vai trò của các thành viên MTTQ. Chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, còn có ý kiến cho rằng, Đề án còn sơ sài, nội dung chưa cụ thể; những điểm đổi mới chưa được thể hiện đầy đủ; cần đánh giá thực trạng hoạt động của MTTQ về giám sát, phản biện xã hội và tính khả thi của Đề án liên quan đến lợi ích của xã hội, của công dân...

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu MTTQ tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện Đề án. Trên cơ sở đó, điều chỉnh các nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo tính khả thi để trình BTV và Thường trực Tỉnh ủy…

Tin, ảnh Triệu Ngọc ToànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: