Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sông Lô xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên"

Thứ Tư, 19/09/2018

Xác định đội ngũ cán bộ có vai trò then chốt trong quá trình phát triển, huyện Sông Lô luôn chú trọng, đề cao công tác sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cả về đức và tài, xây dựng người cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi thành lập huyện Sông Lô, cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ huyện còn thiếu về số lượng, cán bộ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn; một số cán bộ, nhất là cấp cơ sở chưa đáp ứng về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; việc sắp xếp, bố trí cán bộ chưa phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường; công tác quy hoạch cán bộ gặp khó khăn do thiếu nguồn kế cận… Tuy nhiên, những năm qua, Sông Lô đã có nhiều nỗ lực trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên", từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xác định công tác cán bộ phải gắn liền với nhiệm vụ xây dựng tổ chức, gắn công tác sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cả về đức và tài, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, BTV Huyện ủy Sông Lô đã xây dựng kế hoạch thực hiện, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở quán triệt triển khai Kết luận số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kết luận số 24, Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị khóa XI về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, huyện Sông Lô đã tiến hành nhất thể hóa một số chức danh; sáp nhập một số đơn vị, phòng, ban, trung tâm; thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện trực thuộc UBND huyện; kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy, chức năng nhiệm vụ và giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng.

Đồng thời bổ nhiệm đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện giữ chức trưởng Ban Dân vận Huyện ủy để thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Đối với cấp xã, huyện Sông Lô cơ bản hoàn thành việc sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn tại 17 xã, thị trấn. Số cán bộ không chuyên trách cấp xã đã giảm được 266 người; số cán bộ không chuyên trách cấp thôn giảm được gần 1.000 người.

Cùng với đó, huyện đã tiến hành luân chuyển 6 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện xuống xã, từ xã lên huyện và luân chuyển từ xã này sang xã khác. Lấy việc rèn luyện, thử thách, đánh giá thực chất cán bộ qua thực tiễn nhằm tạo bước đột phá trong công tác cán bộ, tiến tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ của huyện có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng được yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Các khâu như tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, luân chuyển, bổ nhiệm, công tác chính sách cán bộ đều được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, nghiêm túc, đúng thẩm quyền. Mọi chủ trương, quyết định về công tác cán bộ đều do tập thể cấp ủy thảo luận, xem xét, quyết định theo phân cấp.

Đồng thời, hàng năm, BTV Huyện ủy làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, phân loại CB-CCVC theo đúng quy định, có sự đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ hàng năm làm thước đo, từ đó có phương án điều chỉnh, bổ sung kịp thời đối với những cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, đạo đức, lối sống, tư tưởng chính trị.

Dựa trên các chức danh đã được quy hoạch, hàng năm, Huyện ủy chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ CB-CCVC từ huyện đến cơ sở; khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ tự học, tự bồi dưỡng đảm bảo phù hợp với từng giai đoạn, đối tượng. Từ năm 2009 đến nay, Huyện ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho gần 800 cán bộ, đảng viên; cử 28 người đi học cao cấp lý luận chính trị, 23 người đi học cao học...

Đến nay, đội ngũ cán bộ từ huyện tới cơ sở được nâng cao về mọi mặt, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. 100% cán bộ cấp huyện đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, trong đó, 1 đồng chí có trình độ tiến sĩ; trình độ thạc sỹ chiếm 18%; 23% cán bộ có trình độ cao cấp lý luận chính trị. 100% đội ngũ cán bộ cấp xã, thị trấn đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, trong đó, gần 65% đạt trên chuẩn; hơn 73% có trình độ cao cấp và trung cấp lý luận chính trị. Đội ngũ cán bộ thôn phần lớn có trình độ học vấn từ THPT trở lên, hàng năm đều được tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ.

Đồng chí Trần Văn Tuyên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Sông Lô cho biết: Hiện nay, công tác cán bộ ở huyện Sông Lô còn một số hạn chế, vẫn có tình trạng nể nang trong nhận xét, đánh giá, phân loại CB-CCVC, ảnh hưởng đến quy hoạch cán bộ; công tác bồi dưỡng cán bộ chưa thực sự sát với thực tế đơn vị, địa phương...

Xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ cấu hợp lý, bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới, BTV Huyện ủy Sông Lô tiếp tục chủ động, chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng, đổi mới phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của CB-CCVC, góp phần xây dựng đội ngũ CB-CCVC chuyên nghiệp có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực.

Trong đó, tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CB-CCVC đương chức và dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp để chủ động nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh cán bộ theo quy định.

Thu NhànTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: