Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Vĩnh Phúc thực hiện nội dung đột phá trong học và làm theo Bác

Thứ Năm, 20/08/2020

Vai trò, phong cách của người đứng đầu các cấp trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính có sự chuyển biến rõ rệt; lề lối, phong cách làm việc của hệ thống các cơ quan chính quyền tỉnh có nhiều đổi mới, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng của chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, có sức hấp dẫn lớn của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án lớn và thu hút đầu tư; tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến... Đó là những kết quả nổi bật từ việc thực hiện nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của toàn Đảng bộ thời gian qua, tác động tích cực đến sự phát triển chung của tỉnh và các địa phương.

Cô và trò Trường tiểu học Định Trung (Vĩnh Yên) tích cực tham gia phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Ảnh: Trường Khanh

Thực hiện Chỉ thị 05, BTV Tỉnh ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đăng ký nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, trong đó chú trọng nội dung “làm theo” với những việc làm thiết thực, sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ; nội dung đăng ký cụ thể, ngắn gọn, dễ thực hiện, là cơ sở để các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vào cuối năm. Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh đã hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo sát với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn có tính đặc thù của cơ quan, đơn vị ngắn gọn, dễ thuộc, dễ nhớ. Nhiều chi bộ, đảng bộ thực hiện tốt như: Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên, Đảng bộ huyện Yên Lạc... chỉ đạo 100% các chi, đảng bộ trực thuộc rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện các chuẩn mực đạo đức “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Ngành Y tế xây dựng và thực hiện chuẩn mực “Thầy thuốc như mẹ hiền” gắn với thực hiện tốt “12 điều Y đức”, “Quy tắc ứng xử ngành Y”. Đảng ủy Công an tỉnh triển khai phong trào: Công an Nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, chấp hành nghiêm 5 lời thề, 10 điều kỷ luật; quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân Vĩnh Phúc; 4 điều Bác Hồ dạy lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... Đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định, Điều lệ Đảng; nêu cao ý thức trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác, chú trọng phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, đề cao tính gương mẫu, nói đi đôi với làm.

Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, đơn vị đã in các chuẩn mực đạo đức với chất liệu đẹp, đóng khung, treo trang trọng ở công sở, cơ quan để tiếp tục nâng cao vai trò giám sát của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong việc thực hiện các nội dung đã đăng ký; nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện và lấy đó làm cơ sở nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm.

Đặc biệt, xác định thực hiện tốt các nội dung trọng tâm, đột phá góp phần chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp và nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tôn trọng nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tác động mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 3 nội dung trọng tâm, đột phá: Nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của cơ quan Đảng, Nhà nước, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội. Tăng cường thực hiện công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội, ANQP.

Nhằm cụ thể hóa các khâu đột phá phù hợp tình hình của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Đề án số 01-ĐA/TU về sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện giảm nhiều cuộc họp, hội nghị chưa thật sự cần thiết; tăng cường trách nhiệm cá nhân trong xử lý, quyết định công việc, thường xuyên kiểm tra thực tế để chỉ đạo giải quyết các vấn đề bất cập, khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Tùy theo tính chất, yêu cầu của cuộc họp, hội nghị để cơ quan chủ trì, phối hợp đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, thành phần tham dự, xác định hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, quy mô, phạm vi tổ chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề ra.

Để tháo gỡ vướng mắc của người dân vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, ngày 03/02/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 55-QĐ/TU về quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm lắng nghe ý kiến nhân dân phản ánh; trao đổi những vấn đề bức xúc nổi lên; chủ trương, định hướng giải quyết những kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các đồng chí Bí thư cấp ủy cấp huyện, cấp xã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân trên địa bàn; trực tiếp thực hiện việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất, kịp thời đối thoại với dân khi cần thiết và xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo thẩm quyền. Định kỳ vào ngày 25 hằng tháng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ngày 10 hằng tháng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp tiếp công dân. Qua đó, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên và nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở. Qua các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nhiều vấn đề vướng mắc, phát sinh ở cơ sở được giải quyết thấu đáo, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, tạo niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước.

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đang là nội dung được người dân trên địa bàn tỉnh quan tâm. Để từng bước khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, sau khi triển khai thí điểm thành công tại 2 xã Nghĩa Hưng và Tam Phúc (huyện Vĩnh Tường), HĐND, UBND tỉnh ban hành nghị quyết, kế hoạch để triển khai hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh. Việc xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Căn cứ kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố lựa chọn công việc đột phá tập trung vào việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước… bước đầu có sự chuyển biến... Tiêu biểu như Thành ủy Vĩnh Yên xây dựng đoàn kết trước hết trong tập thể BCH, BTV cấp ủy, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh; Huyện ủy Sông Lô quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, trật tự ATXH, công tác cán bộ, đối thoại với nhân dân; Thành ủy Phúc Yên triển khai thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, hoàn thành trả đất dịch vụ cho nhân dân...

Thực hiện chỉ thị 05 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy Tam Đảo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Việc học tập, làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị, trong đó, thể hiện rõ nét là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII), các quy định nêu gương; phương châm hành động “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “nói đi đôi với làm”; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng; giải quyết chính sách đất dịch vụ; xây dựng cống, rãnh thoát nước thải bảo vệ môi trường; đẩy mạnh CCHC; chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, các hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình trước HĐND.... Với quyết tâm chính trị trong chỉ đạo thực hiện chỉ thị 05 đã tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ, nhân dân. Việc thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được vận dụng sáng tạo, đem lại kết quả tích cực trong thực tiễn.

Đến nay, tỉnh có hàng trăm mô hình đăng ký thực hiện, trong đó có những mô hình đã phát huy tác dụng, hiệu quả rõ rệt, có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, như: Mô hình “Ngày chủ Nhật xanh” do BTV Thành ủy Phúc Yên phát động; “Ca tuần tra thanh niên làm theo lời Bác” của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh; “Tiếng kẻng khuyến học” ở phường Phúc Thắng (Phúc Yên)... Đồng thời, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, có những việc làm thiết thực theo tấm gương đạo đức của Bác, được nhân dân và các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đánh giá cao, biểu dương, khen thưởng.

Đáng chú ý, thực hiện lời kêu gọi "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19", chung tay với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các cá nhân... đã ủng hộ với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng, góp thêm sức mạnh về tinh thần, vật chất, tình đoàn kết và động lực để Vĩnh Phúc chung tay đẩy lùi dịch bệnh, là những hành động, việc làm thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể nói, sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh đã tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của các tập thể, cá nhân ở các địa phương, đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ nét nhất là trong thực hiện các nội dung đột phá. Nhiều cấp ủy chú trọng việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nhất là trong việc nâng cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu trong công việc được giao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; giải quyết một số vấn đề khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; nói đi đôi với làm; xây dựng mô hình điển hình, tiên tiến; làm chuyển biến, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội nghị, cuộc họp của các cơ quan, đoàn thể. Việc thực hiện Chỉ thị 05 tạo niềm tin đối với nhân dân trong tỉnh, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong Đảng, hệ thống chính trị và trong nhân dân.

Tuy nhiên, cùng với kết quả đạt được, việc chọn nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng. Có biểu hiện thiếu quyết tâm, chưa thật sự gương mẫu ở một số cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Có nơi còn biểu hiện tính “hình thức” trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị chưa thường xuyên, tác dụng hiệu quả công tác tuyên truyền còn hạn chế. Việc phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình nhiều nơi chưa hiệu quả; tinh thần tự phê bình và phê bình vẫn còn yếu; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời. Một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không được phát hiện sớm để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, dẫn đến phải kỷ luật Đảng, hoặc xử lý theo quy định của pháp luật…

Khắc phục hạn chế trên, Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các phong trào thi đua làm theo Bác ở các cấp, các ngành theo từng lĩnh vực đang triển khai thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020.

Tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị; đấu tranh, phê bình, phản bác những thông tin, nhận thức lệch lạc, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05 và các quy định nêu gương ở các cấp, các ngành trong tỉnh. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Bạch Dương---------- Thư đã chuyển tiếp ---------
Từ: Dương bvp Bạch <duonglb79bvp@gmail.com>
Ngày: CN, 16 thg 8, 2020 lúc 09:55
Chủ đề: Vĩnh Phúc thực hiện nội dung đột phá trong học và làm theo Bác
Tới: Dương Lã Bạch <duonglb79bvp@gmail.com>


Vĩnh Phúc thực hiện nội dung đột phá trong học và làm theo Bác

 

Vai trò, phong cách của người đứng đầu các cấp trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính có sự chuyển biến rõ rệt; lề lối, phong cách làm việc của hệ thống các cơ quan chính quyền tỉnh có nhiều đổi mới, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng của chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, có sức hấp dẫn lớn của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án lớn và thu hút đầu tư; tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến...  Đó là những kết quả nổi bật từ việc thực hiện nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của toàn Đảng bộ thời gian qua, tác động tích cực đến sự phát triển chung của tỉnh và các địa phương.

Thực hiện Chỉ thị 05,  BTV Tỉnh ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đăng ký nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, trong đó chú trọng nội dung “làm theo” với những việc làm thiết thực, sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ; nội dung đăng ký cụ thể, ngắn gọn, dễ thực hiện, là cơ sở để các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vào cuối năm. Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh đã hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo sát với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn có tính đặc thù của cơ quan, đơn vị ngắn gọn, dễ thuộc, dễ nhớ. Nhiều chi bộ, đảng bộ thực hiện tốt như: Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên, Đảng bộ huyện Yên Lạc... chỉ đạo 100% các chi, đảng bộ trực thuộc rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện các chuẩn mực đạo đức “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Ngành Y tế xây dựng và thực hiện chuẩn mực “Thầy thuốc như mẹ hiền” gắn với thực hiện tốt “12 điều Y đức”, “Quy tắc ứng xử ngành Y”. Đảng ủy Công an tỉnh triển khai phong trào: Công an Nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, chấp hành nghiêm 5 lời thề, 10 điều kỷ luật; quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân Vĩnh Phúc; 4 điều Bác Hồ dạy lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...  Đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định, Điều lệ Đảng; nêu cao ý thức trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác, chú trọng phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, đề cao tính gương mẫu, nói đi đôi với làm.

Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, đơn vị đã in các chuẩn mực đạo đức với chất liệu đẹp, đóng khung, treo trang trọng ở công sở, cơ quan để tiếp tục nâng cao vai trò giám sát của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong việc thực hiện các nội dung đã đăng ký; nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện và lấy đó làm cơ sở nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm.

Đặc biệt, xác định thực hiện tốt các nội dung trọng tâm, đột phá góp phần chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp và nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tôn trọng nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tác động mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 3 nội dung trọng tâm, đột phá: Nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đổi mới lề lối, phong cách làm  việc, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của cơ quan Đảng, Nhà nước, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội. Tăng cường thực hiện công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội, ANQP.

Nhằm cụ thể hóa các khâu đột phá phù hợp tình hình của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Đề án số 01-ĐA/TU về sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện giảm nhiều cuộc họp, hội nghị chưa thật sự cần thiết; tăng cường trách nhiệm cá nhân trong xử lý, quyết định công việc, thường xuyên kiểm tra thực tế để chỉ đạo giải quyết các vấn đề bất cập, khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Tùy theo tính chất, yêu cầu của cuộc họp, hội nghị để cơ quan chủ trì, phối hợp đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, thành phần tham dự, xác định hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, quy mô, phạm vi tổ chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề ra.

Để tháo gỡ vướng mắc của người dân vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, ngày 03/02/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 55-QĐ/TU về quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm lắng nghe ý kiến nhân dân phản ánh; trao đổi những vấn đề bức xúc nổi lên; chủ trương, định hướng giải quyết những kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các đồng chí Bí thư cấp ủy cấp huyện, cấp xã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân trên địa bàn; trực tiếp thực hiện việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất, kịp thời đối thoại với dân khi cần thiết và xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo thẩm quyền. Định kỳ vào ngày 25 hằng tháng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ngày 10 hằng tháng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp tiếp công dân. Qua đó, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên và nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở. Qua các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nhiều vấn đề vướng mắc, phát sinh ở cơ sở được giải quyết thấu đáo, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, tạo niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước.

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đang là nội dung được người dân trên địa bàn tỉnh quan tâm. Để từng bước khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, sau khi triển khai thí điểm thành công tại 2 xã Nghĩa Hưng và Tam Phúc (huyện Vĩnh Tường), HĐND, UBND tỉnh ban hành nghị quyết, kế hoạch  để triển khai hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh. Việc xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Căn cứ kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố lựa chọn công việc đột phá tập trung vào việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước… bước đầu có sự chuyển biến... Tiêu biểu như Thành ủy Vĩnh Yên xây dựng đoàn kết trước hết trong tập thể BCH, BTV cấp ủy, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh; Huyện ủy Sông Lô quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, trật tự ATXH, công tác cán bộ, đối thoại với nhân dân; Thành ủy Phúc Yên triển khai thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, hoàn thành trả đất dịch vụ cho nhân dân...

Thực hiện chỉ thị 05 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy Tam Đảo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Việc học tập, làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị, trong đó, thể hiện rõ nét là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII), các quy định nêu gương; phương châm hành động “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “nói đi đôi với làm”; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng; giải quyết chính sách đất dịch vụ; xây dựng cống, rãnh thoát nước thải bảo vệ môi trường; đẩy mạnh CCHC; chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, các hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình trước HĐND.... Với quyết tâm chính trị trong chỉ đạo thực hiện chỉ thị 05 đã tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ, nhân dân. Việc thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được vận dụng sáng tạo, đem lại kết quả tích cực trong thực tiễn.

Đến nay, tỉnh có hàng trăm mô hình đăng ký thực hiện, trong đó có những mô hình đã phát huy tác dụng, hiệu quả rõ rệt có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, như: Mô hình “Ngày chủ Nhật xanh” do BTV Thành ủy Phúc Yên phát động; “Ca tuần tra thanh niên làm theo lời Bác” của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh; “Tiếng kẻng khuyến học” ở phường Phúc Thắng (Phúc Yên)... Đồng thời, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, có những việc làm thiết thực theo tấm gương đạo đức của Bác, được nhân dân và các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đánh giá cao, biểu dương, khen thưởng.

Đáng chú ý, thực hiện lời kêu gọi "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19", chung tay với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các cá nhân... đã ủng hộ với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng góp thêm sức mạnh về tinh thần, vật chất, tình đoàn kết và động lực để Vĩnh Phúc chung tay đẩy lùi dịch bệnh, là những hành động, việc làm thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể nói, sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh  đã tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của các tập thể, cá nhân  các địa phương, đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ nét nhất là trong thực hiện các nội dung đột phá. Nhiều cấp ủy chú trọng việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nhất là trong việc nâng cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu trong công việc được giao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; giải quyết một số vấn đề khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; nói đi đôi với làm; xây dựng mô hình điển hình, tiên tiến; làm chuyển biến, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội nghị, cuộc họp của các cơ quan, đoàn thể. Việc thực hiện Chỉ thị 05 tạo niềm tin đối với nhân dân trong tỉnh, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong Đảng, hệ thống chính trị và trong nhân dân.

Tuy nhiên, cùng với kết quả đạt được, việc chọn nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng. Có biểu hiện thiếu quyết tâm, chưa thật sự gương mẫu ở một số cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị.  Có nơi còn biểu hiện tính “hình thức” trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị chưa thường xuyên, tác dụng hiệu quả công tác tuyên truyền còn hạn chế. Việc phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình nhiều nơi chưa hiệu quả; tinh thần tự phê bình và phê bình vẫn còn yếu; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời. Một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không được phát hiện sớm để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, dẫn đến phải kỷ luật Đảng, hoặc xử lý theo quy định của pháp luật…

Khắc phục hạn chế trên, Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các phong trào thi đua làm theo Bác ở các cấp, các ngành theo từng lĩnh vực đang triển khai thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020.

Tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị; đấu tranh, phê bình, phản bác những thông tin, nhận thức lệch lạc, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

 Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05 và các quy định nêu gương ở các cấp, các ngành trong tỉnh. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Bạch Dương---------- Thư đã chuyển tiếp ---------
Từ: Dương bvp Bạch <duonglb79bvp@gmail.com>
Ngày: CN, 16 thg 8, 2020 lúc 09:55
Chủ đề: Vĩnh Phúc thực hiện nội dung đột phá trong học và làm theo Bác
Tới: Dương Lã Bạch <duonglb79bvp@gmail.com>


Vĩnh Phúc thực hiện nội dung đột phá trong học và làm theo Bác

 

Vai trò, phong cách của người đứng đầu các cấp trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính có sự chuyển biến rõ rệt; lề lối, phong cách làm việc của hệ thống các cơ quan chính quyền tỉnh có nhiều đổi mới, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng của chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, có sức hấp dẫn lớn của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án lớn và thu hút đầu tư; tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến...  Đó là những kết quả nổi bật từ việc thực hiện nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của toàn Đảng bộ thời gian qua, tác động tích cực đến sự phát triển chung của tỉnh và các địa phương.

Thực hiện Chỉ thị 05,  BTV Tỉnh ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đăng ký nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, trong đó chú trọng nội dung “làm theo” với những việc làm thiết thực, sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ; nội dung đăng ký cụ thể, ngắn gọn, dễ thực hiện, là cơ sở để các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vào cuối năm. Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh đã hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo sát với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn có tính đặc thù của cơ quan, đơn vị ngắn gọn, dễ thuộc, dễ nhớ. Nhiều chi bộ, đảng bộ thực hiện tốt như: Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên, Đảng bộ huyện Yên Lạc... chỉ đạo 100% các chi, đảng bộ trực thuộc rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện các chuẩn mực đạo đức “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Ngành Y tế xây dựng và thực hiện chuẩn mực “Thầy thuốc như mẹ hiền” gắn với thực hiện tốt “12 điều Y đức”, “Quy tắc ứng xử ngành Y”. Đảng ủy Công an tỉnh triển khai phong trào: Công an Nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, chấp hành nghiêm 5 lời thề, 10 điều kỷ luật; quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân Vĩnh Phúc; 4 điều Bác Hồ dạy lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...  Đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định, Điều lệ Đảng; nêu cao ý thức trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác, chú trọng phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, đề cao tính gương mẫu, nói đi đôi với làm.

Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, đơn vị đã in các chuẩn mực đạo đức với chất liệu đẹp, đóng khung, treo trang trọng ở công sở, cơ quan để tiếp tục nâng cao vai trò giám sát của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong việc thực hiện các nội dung đã đăng ký; nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện và lấy đó làm cơ sở nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm.

Đặc biệt, xác định thực hiện tốt các nội dung trọng tâm, đột phá góp phần chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp và nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tôn trọng nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tác động mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 3 nội dung trọng tâm, đột phá: Nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đổi mới lề lối, phong cách làm  việc, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của cơ quan Đảng, Nhà nước, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội. Tăng cường thực hiện công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội, ANQP.

Nhằm cụ thể hóa các khâu đột phá phù hợp tình hình của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Đề án số 01-ĐA/TU về sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện giảm nhiều cuộc họp, hội nghị chưa thật sự cần thiết; tăng cường trách nhiệm cá nhân trong xử lý, quyết định công việc, thường xuyên kiểm tra thực tế để chỉ đạo giải quyết các vấn đề bất cập, khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Tùy theo tính chất, yêu cầu của cuộc họp, hội nghị để cơ quan chủ trì, phối hợp đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, thành phần tham dự, xác định hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, quy mô, phạm vi tổ chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề ra.

Để tháo gỡ vướng mắc của người dân vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, ngày 03/02/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 55-QĐ/TU về quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm lắng nghe ý kiến nhân dân phản ánh; trao đổi những vấn đề bức xúc nổi lên; chủ trương, định hướng giải quyết những kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các đồng chí Bí thư cấp ủy cấp huyện, cấp xã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân trên địa bàn; trực tiếp thực hiện việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất, kịp thời đối thoại với dân khi cần thiết và xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo thẩm quyền. Định kỳ vào ngày 25 hằng tháng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ngày 10 hằng tháng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp tiếp công dân. Qua đó, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên và nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở. Qua các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nhiều vấn đề vướng mắc, phát sinh ở cơ sở được giải quyết thấu đáo, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, tạo niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước.

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đang là nội dung được người dân trên địa bàn tỉnh quan tâm. Để từng bước khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, sau khi triển khai thí điểm thành công tại 2 xã Nghĩa Hưng và Tam Phúc (huyện Vĩnh Tường), HĐND, UBND tỉnh ban hành nghị quyết, kế hoạch  để triển khai hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh. Việc xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Căn cứ kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố lựa chọn công việc đột phá tập trung vào việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước… bước đầu có sự chuyển biến... Tiêu biểu như Thành ủy Vĩnh Yên xây dựng đoàn kết trước hết trong tập thể BCH, BTV cấp ủy, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh; Huyện ủy Sông Lô quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, trật tự ATXH, công tác cán bộ, đối thoại với nhân dân; Thành ủy Phúc Yên triển khai thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, hoàn thành trả đất dịch vụ cho nhân dân...

Thực hiện chỉ thị 05 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy Tam Đảo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Việc học tập, làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị, trong đó, thể hiện rõ nét là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII), các quy định nêu gương; phương châm hành động “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “nói đi đôi với làm”; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng; giải quyết chính sách đất dịch vụ; xây dựng cống, rãnh thoát nước thải bảo vệ môi trường; đẩy mạnh CCHC; chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, các hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình trước HĐND.... Với quyết tâm chính trị trong chỉ đạo thực hiện chỉ thị 05 đã tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ, nhân dân. Việc thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được vận dụng sáng tạo, đem lại kết quả tích cực trong thực tiễn.

Đến nay, tỉnh có hàng trăm mô hình đăng ký thực hiện, trong đó có những mô hình đã phát huy tác dụng, hiệu quả rõ rệt có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, như: Mô hình “Ngày chủ Nhật xanh” do BTV Thành ủy Phúc Yên phát động; “Ca tuần tra thanh niên làm theo lời Bác” của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh; “Tiếng kẻng khuyến học” ở phường Phúc Thắng (Phúc Yên)... Đồng thời, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, có những việc làm thiết thực theo tấm gương đạo đức của Bác, được nhân dân và các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đánh giá cao, biểu dương, khen thưởng.

Đáng chú ý, thực hiện lời kêu gọi "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19", chung tay với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các cá nhân... đã ủng hộ với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng góp thêm sức mạnh về tinh thần, vật chất, tình đoàn kết và động lực để Vĩnh Phúc chung tay đẩy lùi dịch bệnh, là những hành động, việc làm thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể nói, sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh  đã tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của các tập thể, cá nhân  các địa phương, đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ nét nhất là trong thực hiện các nội dung đột phá. Nhiều cấp ủy chú trọng việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nhất là trong việc nâng cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu trong công việc được giao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; giải quyết một số vấn đề khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; nói đi đôi với làm; xây dựng mô hình điển hình, tiên tiến; làm chuyển biến, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội nghị, cuộc họp của các cơ quan, đoàn thể. Việc thực hiện Chỉ thị 05 tạo niềm tin đối với nhân dân trong tỉnh, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong Đảng, hệ thống chính trị và trong nhân dân.

Tuy nhiên, cùng với kết quả đạt được, việc chọn nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng. Có biểu hiện thiếu quyết tâm, chưa thật sự gương mẫu ở một số cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị.  Có nơi còn biểu hiện tính “hình thức” trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị chưa thường xuyên, tác dụng hiệu quả công tác tuyên truyền còn hạn chế. Việc phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình nhiều nơi chưa hiệu quả; tinh thần tự phê bình và phê bình vẫn còn yếu; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời. Một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không được phát hiện sớm để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, dẫn đến phải kỷ luật Đảng, hoặc xử lý theo quy định của pháp luật…

Khắc phục hạn chế trên, Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các phong trào thi đua làm theo Bác ở các cấp, các ngành theo từng lĩnh vực đang triển khai thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020.

Tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị; đấu tranh, phê bình, phản bác những thông tin, nhận thức lệch lạc, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

 Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05 và các quy định nêu gương ở các cấp, các ngành trong tỉnh. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Bạch Dương---------- Thư đã chuyển tiếp ---------
Từ: Dương bvp Bạch <duonglb79bvp@gmail.com>
Ngày: CN, 16 thg 8, 2020 lúc 09:55
Chủ đề: Vĩnh Phúc thực hiện nội dung đột phá trong học và làm theo Bác
Tới: Dương Lã Bạch <duonglb79bvp@gmail.com>


Vĩnh Phúc thực hiện nội dung đột phá trong học và làm theo Bác

 

Vai trò, phong cách của người đứng đầu các cấp trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính có sự chuyển biến rõ rệt; lề lối, phong cách làm việc của hệ thống các cơ quan chính quyền tỉnh có nhiều đổi mới, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng của chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, có sức hấp dẫn lớn của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án lớn và thu hút đầu tư; tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến...  Đó là những kết quả nổi bật từ việc thực hiện nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của toàn Đảng bộ thời gian qua, tác động tích cực đến sự phát triển chung của tỉnh và các địa phương.

Thực hiện Chỉ thị 05,  BTV Tỉnh ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đăng ký nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, trong đó chú trọng nội dung “làm theo” với những việc làm thiết thực, sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ; nội dung đăng ký cụ thể, ngắn gọn, dễ thực hiện, là cơ sở để các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vào cuối năm. Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh đã hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo sát với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn có tính đặc thù của cơ quan, đơn vị ngắn gọn, dễ thuộc, dễ nhớ. Nhiều chi bộ, đảng bộ thực hiện tốt như: Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên, Đảng bộ huyện Yên Lạc... chỉ đạo 100% các chi, đảng bộ trực thuộc rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện các chuẩn mực đạo đức “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Ngành Y tế xây dựng và thực hiện chuẩn mực “Thầy thuốc như mẹ hiền” gắn với thực hiện tốt “12 điều Y đức”, “Quy tắc ứng xử ngành Y”. Đảng ủy Công an tỉnh triển khai phong trào: Công an Nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, chấp hành nghiêm 5 lời thề, 10 điều kỷ luật; quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân Vĩnh Phúc; 4 điều Bác Hồ dạy lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...  Đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định, Điều lệ Đảng; nêu cao ý thức trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác, chú trọng phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, đề cao tính gương mẫu, nói đi đôi với làm.

Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, đơn vị đã in các chuẩn mực đạo đức với chất liệu đẹp, đóng khung, treo trang trọng ở công sở, cơ quan để tiếp tục nâng cao vai trò giám sát của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong việc thực hiện các nội dung đã đăng ký; nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện và lấy đó làm cơ sở nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm.

Đặc biệt, xác định thực hiện tốt các nội dung trọng tâm, đột phá góp phần chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp và nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tôn trọng nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tác động mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 3 nội dung trọng tâm, đột phá: Nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đổi mới lề lối, phong cách làm  việc, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của cơ quan Đảng, Nhà nước, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội. Tăng cường thực hiện công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội, ANQP.

Nhằm cụ thể hóa các khâu đột phá phù hợp tình hình của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Đề án số 01-ĐA/TU về sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện giảm nhiều cuộc họp, hội nghị chưa thật sự cần thiết; tăng cường trách nhiệm cá nhân trong xử lý, quyết định công việc, thường xuyên kiểm tra thực tế để chỉ đạo giải quyết các vấn đề bất cập, khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Tùy theo tính chất, yêu cầu của cuộc họp, hội nghị để cơ quan chủ trì, phối hợp đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, thành phần tham dự, xác định hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, quy mô, phạm vi tổ chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề ra.

Để tháo gỡ vướng mắc của người dân vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, ngày 03/02/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 55-QĐ/TU về quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm lắng nghe ý kiến nhân dân phản ánh; trao đổi những vấn đề bức xúc nổi lên; chủ trương, định hướng giải quyết những kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các đồng chí Bí thư cấp ủy cấp huyện, cấp xã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân trên địa bàn; trực tiếp thực hiện việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất, kịp thời đối thoại với dân khi cần thiết và xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo thẩm quyền. Định kỳ vào ngày 25 hằng tháng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ngày 10 hằng tháng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp tiếp công dân. Qua đó, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên và nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở. Qua các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nhiều vấn đề vướng mắc, phát sinh ở cơ sở được giải quyết thấu đáo, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, tạo niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước.

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đang là nội dung được người dân trên địa bàn tỉnh quan tâm. Để từng bước khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, sau khi triển khai thí điểm thành công tại 2 xã Nghĩa Hưng và Tam Phúc (huyện Vĩnh Tường), HĐND, UBND tỉnh ban hành nghị quyết, kế hoạch  để triển khai hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh. Việc xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Căn cứ kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố lựa chọn công việc đột phá tập trung vào việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước… bước đầu có sự chuyển biến... Tiêu biểu như Thành ủy Vĩnh Yên xây dựng đoàn kết trước hết trong tập thể BCH, BTV cấp ủy, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh; Huyện ủy Sông Lô quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, trật tự ATXH, công tác cán bộ, đối thoại với nhân dân; Thành ủy Phúc Yên triển khai thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, hoàn thành trả đất dịch vụ cho nhân dân...

Thực hiện chỉ thị 05 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy Tam Đảo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Việc học tập, làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị, trong đó, thể hiện rõ nét là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII), các quy định nêu gương; phương châm hành động “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “nói đi đôi với làm”; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng; giải quyết chính sách đất dịch vụ; xây dựng cống, rãnh thoát nước thải bảo vệ môi trường; đẩy mạnh CCHC; chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, các hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình trước HĐND.... Với quyết tâm chính trị trong chỉ đạo thực hiện chỉ thị 05 đã tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ, nhân dân. Việc thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được vận dụng sáng tạo, đem lại kết quả tích cực trong thực tiễn.

Đến nay, tỉnh có hàng trăm mô hình đăng ký thực hiện, trong đó có những mô hình đã phát huy tác dụng, hiệu quả rõ rệt có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, như: Mô hình “Ngày chủ Nhật xanh” do BTV Thành ủy Phúc Yên phát động; “Ca tuần tra thanh niên làm theo lời Bác” của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh; “Tiếng kẻng khuyến học” ở phường Phúc Thắng (Phúc Yên)... Đồng thời, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, có những việc làm thiết thực theo tấm gương đạo đức của Bác, được nhân dân và các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đánh giá cao, biểu dương, khen thưởng.

Đáng chú ý, thực hiện lời kêu gọi "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19", chung tay với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các cá nhân... đã ủng hộ với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng góp thêm sức mạnh về tinh thần, vật chất, tình đoàn kết và động lực để Vĩnh Phúc chung tay đẩy lùi dịch bệnh, là những hành động, việc làm thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể nói, sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh  đã tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của các tập thể, cá nhân  các địa phương, đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ nét nhất là trong thực hiện các nội dung đột phá. Nhiều cấp ủy chú trọng việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nhất là trong việc nâng cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu trong công việc được giao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; giải quyết một số vấn đề khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; nói đi đôi với làm; xây dựng mô hình điển hình, tiên tiến; làm chuyển biến, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội nghị, cuộc họp của các cơ quan, đoàn thể. Việc thực hiện Chỉ thị 05 tạo niềm tin đối với nhân dân trong tỉnh, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong Đảng, hệ thống chính trị và trong nhân dân.

Tuy nhiên, cùng với kết quả đạt được, việc chọn nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng. Có biểu hiện thiếu quyết tâm, chưa thật sự gương mẫu ở một số cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị.  Có nơi còn biểu hiện tính “hình thức” trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị chưa thường xuyên, tác dụng hiệu quả công tác tuyên truyền còn hạn chế. Việc phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình nhiều nơi chưa hiệu quả; tinh thần tự phê bình và phê bình vẫn còn yếu; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời. Một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không được phát hiện sớm để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, dẫn đến phải kỷ luật Đảng, hoặc xử lý theo quy định của pháp luật…

Khắc phục hạn chế trên, Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các phong trào thi đua làm theo Bác ở các cấp, các ngành theo từng lĩnh vực đang triển khai thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020.

Tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị; đấu tranh, phê bình, phản bác những thông tin, nhận thức lệch lạc, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

 Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05 và các quy định nêu gương ở các cấp, các ngành trong tỉnh. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Bạch DươngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: