Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tạo động lực tinh thần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Thứ Hai, 03/08/2020

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, quan liêu... Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Thành ủy Phúc Yên tập trung chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị, địa phương thực hiện trong những năm qua, tạo động lực tinh thần quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Cán bộ phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên giải thích rõ ràng cho người dân một số quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai.

Thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Phúc Yên chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt nội dung cơ bản đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua nhiều hình thức phù hợp, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động; coi đây là giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đối với việc xây dựng kế hoạch toàn khóa và hàng năm của tập thể, kế hoạch của cá nhân cho từng năm, các chi, đảng bộ trực thuộc đăng ký, xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ cụ thể của đơn vị.

Đặc biệt, với các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, các chi, đảng bộ trực thuộc, người đứng đầu, việc đăng ký, xây dựng kế hoạch cá nhân và thực hiện nhiệm vụ phải nêu gương trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào quy định, hướng dẫn của cấp trên, các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng, đưa các nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao và coi đây là công việc thường xuyên, quan trọng; lựa chọn một số vấn đề trọng tâm nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết có hiệu quả.

BTV Thành ủy phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường dự, chỉ đạo và đánh giá sinh hoạt chi bộ tại các đơn vị, định kỳ báo cáo với thường trực, BTV Thành ủy chỉ đạo, nhân rộng những đơn vị làm tốt, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những đơn vị triển khai chưa đầy đủ, kịp thời.

Kết quả, 100% chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền tập trung vào những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là đối với các đơn vị thường xuyên tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân; chú trọng biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, việc tốt.

Thường xuyên chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quản lý đất đai, xây dựng, ngân sách; giải quyết đơn khiếu nại tố cáo... gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nâng cao ý thức thực hiện nhiệm vụ, chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính nói riêng và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ nói chung của cơ quan, đơn vị được nâng lên.

Việc bổ sung, hoàn thiện, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị được thực hiện với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ và xây dựng gương người tốt việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương của Bác, các cấp ủy đảng quan tâm công tác tự phê bình, phê bình, uốn nắn những biểu hiện, nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh trong xã hội, đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi cá nhân cũng như tổ chức đảng, Thường trực, BTV Thành ủy chỉ đạo các ban xây dựng Đảng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức các kỳ sinh hoạt chi bộ chuyên đề tập trung vào những nội dung trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, gắn với việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị.

Các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, tác phong công tác; tăng cường giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Qua học tập, làm theo Bác phát hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Tiêu biểu như Đảng bộ phường Xuân Hòa với cách làm: Chủ động, sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đảng ủy phường đã chỉ đạo triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức đảng TSVM; gắn xây dựng tổ chức đảng với việc củng cố xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội.

Đến nay, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn có nhiều thay đổi. Nền nếp, tác phong công tác, đoàn kết nội bộ, tính tiên phong, gương mẫu của nhiều cán bộ, đảng viên được đề cao.

Phường đã chia lô, hoàn trả xong đất dịch vụ cho nhân dân, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ dịch vụ cho nhân dân. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường. Chất lượng giáo dục đào tạo ngày càng nâng cao. 100% trường học đạt trường tiên tiến xuất sắc. Các chính sách an sinh xã hội đạt kết quả tích cực. Hàng năm, đảng bộ đều đạt TSVM...

Có thể nói, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng có sức lan tỏa rộng rãi trong toàn Đảng bộ thành phố. Các chi, đảng bộ cơ sở lấy đó làm thước đo phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, đảng viên; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Kết quả đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm cho thấy, tỷ lệ chi, đảng bộ của thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 80%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 90%.

Bài, ảnh: Bạch DươngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: