Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Làm theo Bác với tinh thần nghiêm túc và hiệu quả

Thứ Tư, 11/07/2018

Với phương châm “nghiêm túc học tập, nỗ lực làm theo”, thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo được sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch. Qua đó, góp phần từng bước đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trên địa bàn.

Cán bộ khuyến nông thị trấn Lập Thạch (Lập Thạch) hướng dẫn người dân nâng cao kỹ thuật chăm sóc rau thủy canh. Ảnh: Trường Khanh

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, BTV Đảng ủy thị trấn đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập đầy đủ các chuyên đề. Trong quá trình triển khai Chỉ thị, Đảng ủy thị trấn luôn chú trọng tới việc đề cao tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và của mỗi đảng viên; chỉ đạo, định hướng cho cán bộ, đảng viên, công chức đẩy mạnh làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thông qua những việc làm và hành động cụ thể.

Trên cơ sở đó, các chi bộ, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa việc học và làm theo Bác bằng cách xây dựng các chuẩn mực đạo đức để cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên học tập và thực hiện. Các chuẩn mực đạo đức đều hướng tới việc tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc khoa học, không ngừng học tập, phấn đấu nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức đều đăng ký nội dung học và làm theo Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng ngày... Đảng ủy thị trấn thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện các tiêu chí đã đăng ký đối với mỗi chi bộ và từng cán bộ, đảng viên; đồng thời coi đây là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm.…

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lập Thạch Nguyễn Văn Minh cho biết: Thấm nhuần ý nghĩa cũng như vai trò to lớn của việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng ủy, UBND thị trấn thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và đông đảo người dân; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể chính trị- xã hội đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH ở địa phương... Thông qua các phong trào thi đua đã góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Bí thư Đảng ủy thị trấn Lập Thạch Nguyễn Ngọc Nghĩa cho biết: Qua hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, đa số cán bộ, đảng viên, công chức trên địa bàn thị trấn đã có nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; từ đó mỗi người đều có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tư tưởng, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đã nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên; luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ được phân công…

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05, thời gian tới, Đảng bộ thị trấn tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, đơn vị tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018; trong đó, chú trọng xây dựng, chỉnh đốn tác phong, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức; đặc biệt là phong cách lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nhằm từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, trung thực và liêm khiết…

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: