Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chi bộ Chi cục Thuế Yên Lạc Nâng cao chất lượng học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 08/08/2017

Chi bộ Chi cục Thuế Yên Lạc có 33 đảng viên trên tổng số 38 cán bộ CCVC. Phát huy thế mạnh về nhân tố con người, những năm qua, Chi bộ tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đặc biệt là thực hiện thành công chương trình hiện đại hóa hệ thống thuế với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải cách quy trình nghiệp vụ quản lý thuế. Để đạt được điều đó, phải nói đến vai trò lãnh đạo của Đảng, mà việc đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là giải pháp quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của đơn vị trên nhiều lĩnh vực.

Bám sát mục đích, yêu cầu việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chi bộ cụ thể hóa kế hoạch của Huyện ủy theo từng nội dung, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ vào chương trình, kế hoạch công tác và thể hiện rõ nội dung cụ thể trong mỗi kỳ sinh hoạt. Đồng chí Bí thư Chi bộ trực tiếp thực hiện hoặc phân công cho ủy viên chuẩn bị các nội dung cụ thể về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để báo cáo, trao đổi trước Chi bộ. Hàng tháng, trong báo cáo công tác của Chi bộ đều có việc đánh giá chi tiết về kết quả thực hiện của tập thể và cá nhân đảng viên; xác định rõ nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong kỳ sinh hoạt tiếp theo. Trong sinh hoạt, chi ủy luôn định hướng cho đảng viên tập trung thảo luận và thống nhất những vấn đề cần đề đạt, những khó khăn, vướng mắc cũng như diễn biến về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cơ quan, đơn vị..., từ đó đề ra các biện pháp cụ thể, xác định rõ thời hạn khắc phục. Thông qua sinh hoạt định kỳ, tập thể chi ủy, chi bộ và mỗi đảng viên tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra. Cùng với việc sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, Chi bộ còn tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và chuyên đề cho từng năm. Việc học tập luôn được tổ chức kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc; có sự thảo luận sâu cho từng nội dung, liên hệ thực tế với cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, tuyệt đối tránh tình trạng qua loa, hình thức.

Với phương châm: "Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ", chi ủy Chi bộ đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ của cơ quan, đơn vị phù hợp với chuẩn mực đạo đức, tạo điều kiện để cán bộ đảng viên thực hiện. Căn cứ nội dung Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 và các chuyên đề, chi ủy Chi bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đăng ký nêu gương, xây dựng kế hoạch cá nhân tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đánh giá, phân loại đảng viên và Chi bộ.

Cùng với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Chỉ thị 05, Chi bộ Chi cục Thuế Yên Lạc luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình trong học tập và làm theo Bác. Những mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo; những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu được khen thưởng, động viên; đồng thời cũng kịp thời phê phán, uốn nắn, xử lý những nhận thức lệch lạc, những biểu hiện tiêu cực trong công tác cũng như trong cuộc sống.

Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Chi cục Thuế Yên Lạc không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng thiết thực, phù hợp. Đó là việc bố trí, sắp xếp lại tổ chức cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của các đội công tác; phân công đúng người, đúng việc để phát huy được tính chủ động sáng tạo của các đảng viên; lựa chọn nội dung sinh hoạt chi bộ đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, sát với thực tiễn của đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời điểm. Trong quá trình triển khai thực hiện luôn gắn nội dung, tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Do có sự phân công và theo dõi sâu sát của cấp ủy nên trước mỗi kỳ sinh hoạt, chi bộ đều có sự chuẩn bị chu đáo với những nội dung cụ thể, có bàn bạc thảo luận để đi đến thống nhất cao.

Nhờ sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi bộ, mỗi cá nhân trong cấp ủy đã nâng cao được ý thức trách nhiệm của mình trong thực hiện công việc được giao. Vị thế, vai trò của cấp ủy ngày càng được củng cố, tạo được lòng tin và sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, đảng viên trong đơn vị, để từ đó, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở Chi cục ngày càng đạt hiệu quả thiết thực. Hàng năm, Chi cục Thuế Yên Lạc đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu và là một trong những đơn vị điển hình trong các phong trào thi đua do ngành và tỉnh phát động. Để hoàn thành chỉ tiêu thu nộp 145 tỷ đồng vào NSNN trong năm 2017, Chi bộ Chi cục Thuế Yên Lạc đã chỉ đạo việc xây dựng các giải pháp trọng tâm; trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên mọi lĩnh vực luôn được đặc biệt chú trọng và đi vào chiều sâu.

Hồng ChiếnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: