Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chuyển biến từ việc làm theo chuẩn mực đạo đức của Bác Hồ ở Đồng Thịnh

Thứ Hai, 26/06/2017

Thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Thịnh (Sông Lô) đã tích cực học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Gia đình chị Khổng Thị Liên, thôn Hiệp Lực phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi kết hợp trồng cây thanh long cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh Toàn Nguyễn

Đảng bộ xã Đồng Thịnh hiện có 413 đảng viên sinh hoạt ở 21 chi bộ. 20 năm qua, Đảng bộ xã luôn giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh. Ngay sau khi tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 23-KH/HU của BTV Huyện ủy về tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 05 và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã đã tập trung tuyên truyền sâu rộng nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua các hình thức phù hợp như: Tổ chức hội nghị, họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, họp khu dân cư, sinh hoạt của tổ chức đoàn thể; thường xuyên phát các nội dung, yêu cầu kế hoạch trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Việc nêu gương người tốt việc tốt, các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong việc học Bác được quan tâm. Qua công tác tuyên truyền giúp ỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất, đoàn kết cao trong toàn Đảng bộ.

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã gắn việc học Bác với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ TSVM; nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, ngăn chặn bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo cấp ủy, chi bộ cơ sở, MTTQ và các đoàn thể rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo. Bổ sung hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ở từng lĩnh vực cụ thể với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Qua đó, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Lộc Phú Cường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đồng Thịnh cho biết: “Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được Đảng bộ xã Đồng Thịnh quán triệt, triển khai nghiêm túc, chất lượng, gắn với việc giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Học Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu trước cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý thức tự giác rèn luyện bản thân, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của địa phương, tiêu biểu như phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội… Thi đua phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống, không chỉ cán bộ, đảng viên mà toàn thể nhân dân trong xã đều chăm chỉ, cần cù học hỏi đưa những giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, điển hình như: Gia đình chị Khổng Thị Liên, thôn Hiệp Lực phát triển kinh tế trang trại, chăn nuôi kết hợp trồng cây thanh long cho hiệu quả kinh tế cao, thu nhập trung bình từ 150 - 200 triệu đồng/năm”.

Hiện nay, mỗi cơ quan, đơn vị ở xã đã cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm thực tiễn, tính chất, chức năng, nhiệm vụ để thực hiện đạt hiệu quả cao. Tiêu biểu như MTTQ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Hội CCB với mô hình “Nghĩa tình đồng đội”; Hội Phụ nữ với phong trào “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc... Việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KH - XH, quốc phòng - an ninh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Với sự đồng thuận, đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân, 20 năm liên tục Đảng bộ xã Đồng Thịnh đạt danh hiệu TSVM; thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng dần, đời sống nhân dân ngày một nâng cao.

Thu NhànTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: