Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Xây dựng văn hóa công vụ vì nhân dân

Thứ Hai, 16/05/2022

Việc xây dựng văn hóa, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) là yêu cầu cần thiết để hướng đến một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính và phục vụ nhân dân. Mới đây, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12 về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh, nhằm tiếp tục thực hiện giải pháp đột phá về công tác cán bộ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ.

Cán bộ, công chức xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc chủ động, tận tình hướng dẫn các thủ tục hành chính cho công dân. Ảnh: Dương Hà

Phó Chủ tịch UBND xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc Trần Văn Thắng cho biết: “Nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, thể hiện sự thân thiện, gần gũi giữa cán bộ, đảng viên trong quan hệ, giao tiếp, ứng xử với nhân dân, doanh nghiệp, Đảng ủy, UBND xã Văn Tiến đã xây dựng mô hình “3 không” (không chậm trễ hồ sơ và công việc, không để công dân đi lại nhiều lần, không gây sách nhiễu, phiền hà nhân dân”) và “3 chống” (chống gây bè kết phái mất đoàn kết; chống đùn đẩy trách nhiệm và thoái thác nhiệm vụ, chống thái độ vô cảm với nhân dân), đồng thời, ban hành 10 nguyên tắc giao tiếp với công dân.

Từ việc thực hiện mô hình, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của CB, CC xã có những chuyển biến tích cực, được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đánh giá, ghi nhận”.

Không chỉ ở xã Văn Tiến, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quyết liệt trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đảm bảo về số lượng, cơ cấu, trình độ, năng lực, phẩm chất, kỹ năng, phương pháp công tác, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, bước đầu góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành và thực thi nhiệm vụ.

Đội ngũ CB, CC, VC trong tỉnh luôn nỗ lực, vượt khó thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; ý thức, trách nhiệm, hiệu quả trong giải quyết công việc không ngừng được nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, văn hóa công vụ hiện nay còn một số hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về văn hóa công vụ có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, thường xuyên, quyết liệt, chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của văn hóa công vụ đối với hoạt động và sự phát triển của cơ quan nhà nước.

Một bộ phận CB, CC, VC chậm đổi mới, thiếu chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ chưa cao. Kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được siết chặt, vẫn còn tình trạng CB, CC, VC chưa chấp hành đúng thời gian làm việc, chưa tận tụy với công việc.

Môi trường làm việc tại một số cơ quan, đơn vị chưa ngăn nắp, gọn gàng, chưa đảm bảo tính trang nghiêm, chuyên nghiệp của công sở. Trong thực thi nhiệm vụ còn tình trạng giải quyết công việc chậm, muộn, vi phạm kỷ cương hành chính, trong giao tiếp, ứng xử còn chưa lịch sự…

Nguyên nhân được xác định là do người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ; nhận thức về tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của một số CB, CC, VC còn hạn chế.

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy chế văn hóa công vụ chưa thường xuyên, kịp thời, tính dăn đe chưa cao; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, môi trường làm việc của một số cơ quan chưa đồng bộ.

Để thực hiện giải pháp đột phá về công tác cán bộ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, cần tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ; tạo sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng đội ngũ CB, CC, VC chuyên nghiệp, trách nhiệm, có năng lực, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị nhà nước đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, đảm bảo sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật, nhất là củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và bộ máy chính quyền các cấp, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý CB, CC, VC đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở.

Chấn chỉnh việc sử dụng thời gian làm việc, tác phòng, lề lối, trang phục của CB, CC, VC; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; chủ động ngăn chặn, phòng, chống để đẩy lùi biểu hiện tiêu cực trong mỗi cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đồng thời, tổ chức các phong trào, tập hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý xây dựng và thực hiện tốt các quy định văn hóa công vụ gắn với chế độ khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh… tiến tới xây dựng hình ảnh đội ngũ CB, CC, VC chuẩn mực, chuyên nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả của nền công vụ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thu NhànTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: