Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

"Tự soi, tự sửa" để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái nội bộ

Thứ Ba, 22/03/2022

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) ở Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng viên Chi bộ Phòng 9, Phòng 10, Viện KSND tỉnh trao đổi các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Trường Khanh

 

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chú trọng đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Qua đó, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), BTV Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy chi, Đảng bộ cơ sở nghiêm túc triển khai, chỉ đạo việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện nội dung nghị quyết gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Trước khi thực hiện kiểm điểm đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, BTV Đảng ủy Khối thành lập các Tổ công tác dự và chỉ đạo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) tại tất cả các chi, Đảng bộ trực thuộc.

Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém, liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; từ đó, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục... Kết quả kiểm điểm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) được coi là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên...

Để việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, BTV Đảng ủy Khối kịp thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc triển khai việc kiểm điểm cuối năm gắn với thực hiện Kết luận số 21 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Nội dung kiểm điểm được đánh giá trên cơ sở những kết quả đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của tập thể cấp ủy và từng cá nhân cán bộ, đảng viên. Trong đó, thẳng thắn chỉ rõ những ưu, khuyết điểm cũng như trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đề ra giải pháp sửa chữa, khắc phục...

Trong quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình, BTV Đảng ủy Khối yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo.

Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng phải xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm để tập trung kiểm điểm, khắc phục tồn tại hạn chế. Trong đó, tập trung vào việc nâng cao chất lượng thực thi công vụ; sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ, công khai; xây dựng và ban hành các quy định nhằm cải tiến phương pháp làm việc, cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nếp sống văn minh trong giao tiếp, văn hóa công sở, chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp...

Qua việc nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Thời gian tới, BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ.

Chỉ đạo các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”; chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm... Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: