Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Tạo đột phá trong đơn vị sự nghiệp công lập

Chủ Nhật, 24/10/2021

Kỳ III: Gỡ khó cho đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ

Để tự chủ tài chính thực sự là “chìa khóa” giúp các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) đổi mới, phái triển, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế khuyến khích đơn vị SNCL tăng cường tự chủ và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị trong quá trình thực hiện.

Giáo dục và đào tạo là ngành có số lượng đơn vị sự nghiệp công lập chiếm tỷ trọng lớn. (Ảnh chụp tại Trường tiểu học Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường)

“Rộng đường” tự chủ

Đổi mới cơ chế tự chủ của các đơn vị SNCL là chủ trương đúng đắn và lâu dài của Đảng và Nhà nước. Kiên định mục tiêu này, mới đây, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 60 ngày 21/6/2021 quy định về cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị SNCL thay thế Nghị định số 16 (năm 2015) và một số nghị định khác với kỳ vọng tạo bước đột phá trong việc thực hiện tự chủ tài chính tại các đơn vị SNCL.

Nghị định số 60 đã cơ bản khắc phục những hạn chế trước đó, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý theo hướng trao quyền tự chủ đầy đủ về tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính cho các đơn vị SNCL, khuyến khích đơn vị SNCL đủ điều kiện thực hiện cổ phần hóa.

Trong đó, việc xác định mức độ tự chủ tài chính của đơn vị SNCL đã được tách bạch rõ hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao và hoạt động kinh doanh dịch vụ. Đơn vị SNCL tự chủ tài chính ở mức cao được chủ động hơn trong quyết định mức chi hoạt động chuyên môn, quản lý phù hợp với nguồn tài chính của đơn vị.

Nghị định số 60 cũng đã bổ sung quy định cụ thể về tự chủ trong hoạt động liên doanh, liên kết mà Nghị định số 16 chưa có nhằm đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất chung về việc phân phối kết quả từ hoạt động liên doanh liên kết của đơn vị SNCL, góp phần huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho lĩnh vực dịch vụ SNCL.

Đồng thời, quy định thời hạn hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đối với một số lĩnh vực cơ bản; trách nhiệm định kỳ phải rà soát, nâng mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị SNCL…

Để đáp ứng yêu cầu của việc đổi mới cơ chế quản lý và đẩy mạnh xã hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của các đơn vị SNCL, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN trong giai đoạn mới, tháng 7/2021, UBND tỉnh đã ban hành “Đề án tăng cường công tác giao tự chủ tài chính đối với các đơn vị SNCL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”.

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, một số đơn vị SNCL của tỉnh sẽ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần, gồm Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Vĩnh Phúc, Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Vĩnh Phúc, Nhà khách UBND tỉnh, Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ đầu tư, Viện Quy hoạch, Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường, Quỹ Hỗ trợ hợp tác xã.

Đồng thời, các đơn vị SNCL khác trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục nâng mức tự chủ tài chính. Cụ thể, thêm 3 đơn vị SNCL tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (Ban quản lý Dự án ODA, Ban Quản lý Chợ Vĩnh Yên, Ban Quản lý Chợ Phúc Yên); 7 đơn vị SNCL tự đảm bảo chi thường xuyên; các đơn vị SNCL có tỷ lệ tự đảm bảo chi thường xuyên từ 90% trở lên sẽ chuyển từ tự chủ một phần chi thường xuyên sang tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên; các đơn vị SNCL đang tự đảm bảo một phần chi thường xuyên nâng mức độ tự chủ tài chính lên nhóm cao hơn liền kề theo quy định tại Nghị định 60 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ… được cấp có thẩm quyền ban hành giá dịch vụ đã tính đủ chi phí bao gồm cả khấu hao tài sản cố định sẽ chuyển sang loại hình đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; các đơn vị được cấp có thẩm quyền ban hành giá dịch vụ đã tính đủ chi phí nhưng chưa bao gồm chi phí khấu hao tài sản cố định chuyển sang loại hình đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên.

Quá trình thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ tài chính gắn với việc sắp xếp, sáp nhập để giảm số lượng đơn vị SNCL trong từng lĩnh vực, từng địa phương theo Nghị định số 120 (năm 2020) của Chính phủ về việc quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể và tự chủ về tổ chức bộ máy của đơn vị SNCL.

Để tự chủ là “chìa khóa” đổi mới, phát triển

Việc triển khai Đề án tăng cường công tác giao tự chủ tài chính đối với các đơn vị SNCL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 có nhiều thuận lợi nhờ cơ chế chính sách của Nhà nước đã được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý đồng bộ.

Tuy nhiên, một số đơn vị SNCL còn khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực; lãnh đạo một số đơn vị còn tư duy bao cấp kéo dài, kiến thức quản lý còn hạn chế; chưa chủ động đổi mới, thực hiện các giải pháp tăng thu, giảm chi…

Do đó, để tự chủ tài chính thực sự trở thành động lực, “chìa khóa” giúp các đơn vị SNCL đổi mới, phát triển, điều quan trọng nhất là các đơn vị phải tự tìm tòi, bứt phá. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần tiếp tục có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong quá trình thực hiện tự chủ; việc tự chủ phải thực hiện theo lộ trình, trên cơ sở đặc thù lĩnh vực hoạt động của các đơn vị.

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, thời gian tới, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh thực hiện rà soát, xác định lại mức độ tự chủ tài chính, phân loại đơn vị SNCL, làm căn cứ xác định kinh phí ngân sách cấp chi thường xuyên cho đơn vị SNCL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Nghị định số 60 của Chính phủ.

Đồng thời, thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các cơ quan Trung ương về cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị SNCL để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới các văn bản của tỉnh cho phù hợp với các quy định hiện hành.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính trong các cơ quan, đơn vị; phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, thống kê và đề xuất UBND tỉnh xem xét giải thể các quỹ tài chính ngoài NSNN đang hoạt động nhưng có nguồn thu, nhiệm vụ chi trùng với nguồn thu, nhiệm vụ chi của NSNN...

Bên cạnh đó, để đẩy nhanh thực hiện giao quyền tự chủ cho các đơn vị SNCL, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị SNCL trực thuộc khẩn trương trình UBND tỉnh phê duyệt phương án tự chủ tài chính; các sở, ngành có đơn vị SNCL trực thuộc phê duyệt phương án tự chủ tài chính của đơn vị trực thuộc.

Đồng thời, chủ động rà soát trình ban hành, sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc phạm vi quản lý của địa phương cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ; thường xuyên rà soát trình ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN để làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định; ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc phạm vi quản lý của địa phương…

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến, quán triệt các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị SNCL; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị SNCL trong quá trình thực hiện tự chủ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề công tác tự chủ tài chính của các đơn vị SNCL, hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị SNCL và người đứng đầu của cơ quan chủ quản với kết quả thực hiện tự chủ tài chính trong từng sở, ngành, địa phương.

Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ đồng bộ về mọi mặt, trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính, tạo động lực thúc đẩy các đơn vị SNCL thực hiện tự chủ tài chính, chủ động trong việc tìm kiếm, khai thác và phát triển các hoạt động sự nghiệp nhằm tăng nguồn thu sự nghiệp thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tạo nguồn thu trên cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện cơ chế giá dịch vụ, tăng cường hoạt động liên doanh, liên kết…

Thúy Hường - Lê Mơ



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: