Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Tạo đột phá trong đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ Sáu, 22/10/2021

Thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL), cùng với việc sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy, Vĩnh Phúc đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường giao tự chủ tài chính đối với các đơn vị SNCL; tạo bước đột phá mới trên lộ trình đổi mới toàn diện, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Kỳ I: Tăng tự chủ, nâng trách nhiệm

Không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước (NSNN), việc tăng cường giao tự chủ cho các đơn vị SNCL đã tạo “cú hích”, buộc các đơn vị phải tự đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo nguồn thu phục vụ cho hoạt động của đơn vị. Đồng thời, tạo điều kiện để các đơn vị chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính cho các hoạt động chuyên môn, mở rộng hoạt động sự nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ; bố trí hợp lý các khoản chi trong dự toán ngân sách được giao; áp dụng các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo điều kiện tăng thêm thu nhập cho cán bộ, người lao động.

Tự chủ tài chính tạo điều kiện để Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe (Sở Giao thông vận tải) đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ

Cơ hội để phát triển

Là một trong số các đơn vị SNCL của tỉnh đã đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, khi được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính đã giúp Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe (Sở Giao thông vận tải) chủ động hơn trong việc sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản, nhân lực của đơn vị để nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút ngày càng nhiều học viên.

Giám đốc Trung tâm Hoàng Văn Hoan cho biết: “Năm 2018, Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe là đơn vị SNCL đầu tiên của tỉnh đảm bảo tự chủ được chi thường xuyên và chi đầu tư theo Nghị định số 43 của Chính phủ và quyết định của UBND tỉnh giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị SNCL giai đoạn 2018-2020.

Được giao tự chủ tài chính đã tạo cơ hội cho trung tâm đổi mới, chủ động hơn trong việc sử dụng các nguồn lực để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bồi dưỡng nhân lực… từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút người học, tăng nguồn thu.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên của trung tâm cũng nhận thức rõ việc thực hiện tự chủ tài chính tại đơn vị là xu thế tất yếu, là cơ hội và cũng là thách thức. Trong bối cảnh các cơ sở đào tạo lái xe mở ra ngày càng nhiều, trung tâm xác định phải giữ được uy tín trong đào tạo.

Do đó, mỗi cán bộ, giáo viên của trung tâm đều phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tuân thủ nghiêm các quy định về đào tạo nghề và các quy định của Bộ Giao thông vận tải, đặc biệt là không được để xảy ra tình trạng sách nhiễu, phiền hà đối với học viên…”.

Việc tăng cường giao tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị SNCL trên địa bàn tỉnh thời gian qua được triển khai gắn với thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan, đơn vị đã đảm bảo thực hiện mục tiêu đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị SNCL.

Trong giai đoạn 2018-2020, ngoài việc giảm đầu mối đơn vị SNCL do sáp nhập, giải thể hoặc tổ chức lại thì số đơn vị SNCL của tỉnh tự chủ toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư đã tăng lên đáng kể, số đơn vị SNCL do NSNN đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên giảm đi. Qua đó, góp phần giảm gánh nặng cho NSNN, tăng tính chủ động trong hoạt động của các đơn vị SNCL.

Đến nay, tổng số đơn vị sự nghiệp toàn tỉnh hiện có 616 đơn vị (giảm 47 đơn vị so với năm 2018), trong đó, có 2 đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; 44 đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên; 141 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; 429 đơn vị SNCL do NSNN bảo đảm chi thường xuyên.

Cùng với đó, mức độ tự đảm bảo chi thường xuyên của các đơn vị cũng tăng qua các năm. Trong giai đoạn 2018-2020, toàn tỉnh có 51 đơn vị (tăng 35 đơn vị khối tỉnh và 16 đơn vị khối huyện) có mức độ tự đảm bảo chi thường xuyên tăng.

Chủ trương đúng tạo xung lực đột phá

Nghị quyết số 19 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị SNCL đã đề ra mục tiêu tổng quát: Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị SNCL; giảm mạnh tỉ trọng, nâng cao hiệu quả chi NSNN cho đơn vị SNCL để cơ cấu lại NSNN, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức trong đơn vị SNCL. Phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công...

Để đạt được mục tiêu theo Nghị quyết số 19 đã đề ra, việc hoàn thiện cơ chế tài chính, tăng cường giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị SNCL được tỉnh xác định là một trong những giải pháp quan trọng.

Ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo làm cơ sở để triển khai và đẩy nhanh lộ trình thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL trên địa bàn tỉnh như Quyết định số 1842, ngày 10/8/2018 về xác định mức độ tự chủ tài chính đối với các đơn vị SNCL khối tỉnh quản lý giai đoạn 2018-2020; các quyết định giao quyền tự chủ tài chính các đơn vị SNCL khối tỉnh quản lý giai đoạn 2019-2020 đối với 130/130 đơn vị khối tỉnh quản lý; giao UBND cấp huyện quyết định mức độ tự chủ cho các đơn vị SNCL cấp huyện…

Trên cơ đó, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Chính phủ về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị SNCL.

Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã góp phần thúc đẩy các cơ quan sắp xếp lại tổ chức bộ máy; bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; tăng cường cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hóa công nghệ quản lý... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng cung ứng dịch vụ công.

Bên cạnh đó, khi được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, các đơn vị SNCL đã chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính cho các hoạt động chuyên môn, bố trí hợp lý các khoản chi trong dự toán ngân sách được giao; áp dụng các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực chủ động các giải pháp nhằm tăng nguồn thu, tăng nguồn thu nhập tăng thêm cho cán bộ, nhân viên.

Đồng thời, thực hiện trích lập các quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để tái đầu tư, phát triển đơn vị, mở rộng các hoạt động sự nghiệp, phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

Nhìn chung, các đơn vị thực hiện tự chủ về tài chính đều xây dựng định mức chi phù hợp với đặc điểm của mỗi đơn vị, tạo điều kiện cho việc điều hành chi tiêu và chỉ đạo công tác chuyên môn của thủ trưởng đơn vị được chủ động hơn, rõ ràng, minh bạch hơn, gắn tinh thần tiết kiệm của từng cá nhân đi đôi với thưởng, phạt rõ ràng, góp phần nâng cao tính tự giác của mỗi cán bộ, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ; cũng như sử dụng tài sản, trang thiết bị, điện, nước, văn phòng phẩm...

100% đơn vị SNCL đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, giúp công tác quản lý và điều hành về tài chính được công khai, dân chủ hơn, tạo sự chủ động hơn trong điều hành thu, chi cũng như điều hành các hoạt động có tính chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành.

Trong một số lĩnh vực đã mở rộng được các loại hình dịch vụ, chủ động xây dựng giá thu các dịch vụ phụ trợ, tạo thêm nguồn thu để bổ sung cho kinh phí hoạt động, đồng thời, cũng tạo cho các đơn vị sự nghiệp có tính cạnh tranh hơn trong nội bộ ngành cũng như cạnh tranh với bên ngoài, từ đó phục vụ khách hàng hưởng thụ dịch vụ công được tốt hơn.

Nhờ đó, tổng thu từ hoạt động sự nghiệp của các đơn vị trên địa bàn tỉnh đều đạt mức cao, tăng đều qua các năm, cụ thể: Năm 2018 đạt 1.621 tỷ đồng, năm 2019 đạt 1.841 tỷ đồng, năm 2020 đạt 2.122 tỷ đồng. Thu nhập của phần lớn người lao động trong các đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính được cải thiện so với trước đây.

Với việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, trong 2 năm 2019 và 2020, mỗi năm tiết kiệm cho ngân sách tỉnh 7.300 triệu đồng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của các đơn vị SNCL khối tỉnh quản lý, góp phần giảm chi NSNN.

Thúy Hường - Lê MơTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: