Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Công tác cán bộ góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Thứ Tư, 15/09/2021

Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ đột phá trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, Huyện ủy Sông Lô đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; tổ chức luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng được rèn luyện qua thực tiễn công tác, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho huyện.

Cán bộ UBND xã Tân Lập thường xuyên báo cáo, trao đổi việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với lãnh đạo xã.

Khắc phục khó khăn trong công tác cán bộ có nơi thừa, nơi thiếu, thậm chí ở một số địa phương, đội ngũ cán bộ chưa đạt chuẩn, Huyện ủy Sông Lô đã ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức (CCCV), từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ các cấp.

Hằng năm, huyện chỉ đạo các phòng, ban và địa phương rà soát, lựa chọn, lập danh sách, phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Trong đó, chú trọng lựa chọn những cán bộ ưu tú, tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu để tổ chức bồi dưỡng, quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt, cán bộ quản lý. Nhờ đó, giúp đội ngũ cán bộ nâng cao ý thức tự học, rèn luyện, phấn đấu vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đến nay, huyện Sông Lô đã xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo số lượng, chất lượng theo định hướng của Trung ương, Tỉnh ủy và chiến lược phát triển của huyện. BCH Đảng bộ huyện hiện có 39 đồng chí, trong đó, có 6 cán bộ nữ (15,38%) và 4 cán bộ trẻ dưới 40 tuổi (10,26%). Phần lớn cán bộ có trình độ đại học, thạc sĩ và trình độ lý luận chính trị cao cấp. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy, cán bộ quản lý đảm bảo quy định.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển, điều động, giới thiệu ứng cử cán bộ được huyện thực hiện chặt chẽ, đảm bảo các chức danh được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Huyện quan tâm tới cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ, có tài năng, tâm huyết và sáng tạo; kiên quyết không bổ nhiệm lại với những cán bộ không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Trong 5 năm qua, huyện Sông Lô đã bổ nhiệm, luân chuyển 21 cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có sự luân chuyển cán bộ từ cơ sở lên huyện và giữa các xã với nhau.

Thực hiện chủ trương của cấp trên, huyện đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc bố trí Bí thư Đảng ủy xã không phải người địa phương và thí điểm thực hiện Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã. Công tác đánh giá, nhận xét, phân loại và đào tạo bổ sung nguồn cán bộ kế cận được huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Với những giải pháp tích cực, đồng bộ, công tác cán bộ của huyện Sông Lô đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, phát huy sự sáng tạo, đổi mới của cán bộ các cấp, đồng thời, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín, chây ì trong thực hiện công vụ của cán bộ. Qua đó, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, huyện Sông Lô tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới hình thức, cơ chế hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện hiệu quả đề án về vị trí việc làm các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ưu tiên tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bố trí công tác cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh và tạo nguồn cán bộ lâu dài cho huyện.

Huyện sẽ bố trí sắp xếp, tổ chức điều động cán bộ trên cơ sở năng lực, sở trường, trình độ chuyên môn và vị trí việc làm phù hợp để phát huy tối đa hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ. Từ đó phát huy sức mạnh toàn diện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KT - XH của huyện.

Bài, ảnh: Phương LoanTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: