Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Chuyển biến ở An Hòa trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Thứ Hai, 06/09/2021

Gắn việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã An Hòa (Tam Dương) đã có những chuyển biến sâu sắc trong công tác xây dựng Đảng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

Cán bộ, đảng viên xã An Hòa gương mẫu thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid - 19.

 

Xác định việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy xã An Hòa đã quán triệt, cụ thể hóa từng nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 đến cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy xã quán triệt các chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể đưa nội dung Nghị quyết T.Ư 4 vào sinh hoạt hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề, đánh giá kiểm điểm cuối năm. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên tự giác ký cam kết việc tu dưỡng, rèn luyện với nội dung cụ thể, thiết thực.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã và các chi bộ thẳng thắn kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác lãnh, chỉ đạo, chỉ rõ những mặt được, chưa được và đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Một trong những hạn chế, khuyết điểm được Đảng ủy xã chỉ ra chính là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số chi bộ chưa cao, chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Công tác tự phê bình và phê bình ở nhiều chi bộ còn mang tính hình thức, một số đảng viên ngại va chạm. Việc giải quyết các đơn thư liên quan đến công tác quản lý đất đai còn nhiều hạn chế. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở các thôn dân cư chưa phát huy hiệu quả; một số cán bộ cơ sở chưa sâu sát với quần chúng nhân dân…

Qua nhận diện, đánh giá, chỉ ra những tồn tại và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm, Đảng ủy xã An Hòa thảo luận, thống nhất xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp khắc phục, sửa chữa.

Với tinh thần đoàn kết, thẳng thắn "tự soi”, nghiêm túc “tự sửa", Đảng ủy xã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, sát dân; xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục gắn với từng nội dung cụ thể.

Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh việc tự phê bình và phê bình gắn với việc kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác quản lý đất đai và tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị.

Đảng ủy chỉ đạo chính quyền, các chi bộ bám sát thực tiễn để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong đó, vận động một số hộ dân ở các thôn Hương Đình, Nội Điện, Yên Thượng... thực hiện tốt công tác GPMB, liên quan đến các dự án đất dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất.

Xã tập trung chỉ đạo Ban tiếp công dân, các bộ phận chuyên môn thường xuyên nắm dư luận, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu kiện của công dân ngay từ cấp cơ sở, không để xảy ra tình trạng bức xúc trong nhân dân... Từ đầu năm 2021 đến nay, xã An Hòa tiếp nhận, giải quyết xong 14/17 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân, chủ yếu liên quan đến đất đai, bồi thường GPMB.

Bí thư Đảng ủy xã An Hòa Nguyễn Xuân Khoát cho biết: Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 đã làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, tư tưởng, hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, thể hiện rõ là tinh thần trách nhiệm với công việc, thái độ gần gũi với nhân dân.

Chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ được nâng nâng lên; tinh thần tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong Đảng được phát huy, hạn chế tình trạng cán bộ, đảng viên nể nang, xuôi chiều.

Hoạt động của các tổ chức đoàn thể từ xã xuống thôn thường xuyên được đổi mới, thu hút được nhiều hội viên, đoàn viên tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Với những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng bộ xã An Hòa sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; từ đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bài, ảnh: Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: