Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - Yếu tố quyết định sự ổn định và phát triển bền vững của tỉnh

Thứ Năm, 26/08/2021

Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh luôn được Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết liệt. Trong đó, Tỉnh ủy đặc biệt chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với yêu cầu và đạt kết quả tích cực.

Đảng ủy phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên rà soát nguồn phát triển Đảng tại các chi bộ. Ảnh: Trường Khanh

Đảng bộ tỉnh có 13 Đảng bộ trực thuộc với gần 600 tổ chức cơ sở đảng và gần 71.000 đảng viên. Xác định rõ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo là những vấn đề cơ bản nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã và đang triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.

Đến nay, các tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

Nhận thức tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Trong đó, chủ động đổi mới việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng bằng hình thức trực tuyến đến cấp cơ sở; qua việc xây dựng chương trình hành động của mỗi cá nhân cụ thể, phù hợp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt của các tổ chức đảng cấp dưới...

Cấp ủy các cấp đã nắm chắc tình hình tư tưởng, phát hiện kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; có biện pháp cụ thể trong việc phòng ngừa, giáo dục, giúp đỡ và xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm.

Chủ động dự báo tình hình và cung cấp kịp thời những thông tin có định hướng của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Từ đó, chủ động khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng; chống chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi, cá nhân; kiên quyết đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động, góp phần làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Đồng thời, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đối với việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, giữ được sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chi bộ, Đảng bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã chủ động chỉ đạo xây dựng biểu mẫu và yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên trong tỉnh ký cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gắn việc ký cam kết với kiểm điểm tự phê bình và phê bình đảng viên hằng năm.

Đến nay, hầu hết cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc thực hiện đúng cam kết đã ký, chưa có trường hợp nào có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện chuyển đổi một số mô hình chi bộ không phù hợp, hoạt động không hiệu quả.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định giải thể 137/137 chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn; chuyển đảng viên của các chi bộ về sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư từ tháng 6/2017. Với quyết định này, Vĩnh Phúc là tỉnh đầu tiên trong cả nước mạnh dạn thực hiện việc giải thể mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn.

Việc thực hiện chủ trương này của Vĩnh Phúc là cơ sở thực tiễn để Trung ương khảo sát, ban hành Kết luận số 38 của Bộ Chính trị, trong đó, có nội dung: “Không tổ chức chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn; đưa đảng viên công tác tại xã, phường, thị trấn về sinh hoạt Đảng tại các chi bộ khu dân cư”.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã quyết định giải thể 126/137 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn hoạt động không hiệu quả (chỉ giữ lại 11 chi bộ quân sự tại các xã trọng điểm về quốc phòng, quân sự).

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cán bộ, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời ban hành và chỉ đạo cấp ủy các cấp quan tâm đến công tác quản lý, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ; quan tâm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tỉnh ủy đã mở hàng chục lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho bí thư chi bộ cơ sở và bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở về giải pháp nâng cao chất lượng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; trang bị cho đội ngũ bí thư chi bộ nhiều kiến thức về lý luận…

Ban thường vụ các huyện, thành, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các bí thư chi bộ, chi ủy viên kỹ năng lãnh đạo, điều hành; khả năng nắm bắt, vận dụng xử lý tình huống...

Qua công tác đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần xây dựng đội ngũ cấp ủy cơ sở, chi ủy và bí thư chi bộ có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay, đội ngũ cấp ủy ở cơ sở từng bước được kiện toàn, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ từng bước được nâng lên, đa số được đào tạo, rèn luyện trưởng thành từ thực tiễn.

Tại đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025, toàn tỉnh có hơn 3.500 đồng chí tham gia cấp ủy cơ sở, trong đó, số cấp ủy có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học là 3.173 đồng chí, chiếm 86,36% (tăng 10,38% so với nhiệm kỳ trước); trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân 798 đồng chí, chiếm 22,7% (tăng 2.9 % so với nhiệm kỳ trước); trung cấp 2.357 đồng chí chiếm 67 (tăng 5,14 % so với nhiệm kỳ trước).

Với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, hằng năm, số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân đạt tỷ lệ 94,45%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ bình quân 87,24%.

Hoàng Nga

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: