Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Vĩnh Yên, thành phố hôm nay

Thứ Bảy, 10/10/2015

Sự kiện được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc vào năm 2014, có ý nghĩa và dấu ấn đặc biệt quan trọng trong nhiệm kỳ 2010- 2015 đối với Đảng bộ và chính quyền nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tạo điều kiện thuận lợi để thành phố phát triển nhanh, bền vững, toàn diện trong những năm tiếp theo. Để rồi “Về Vĩnh Yên hôm nay/Tựa bức tranh rạng rỡ/Như hoa muôn sắc màu/Đang bừng nở thơm hương/Ai qua rồi thêm yêu/Thêm nhớ về Vĩnh Yên...”. Thành quả ấy bắt nguồn từ việc....

Hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng

Nhiệm kỳ 2010- 2015, Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ thành phố bám sát nghị quyết của cấp ủy cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, thực hiện nghiêm quy định của Điều lệ Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy, sáng tạo, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận, bàn bạc đề ra nhiều nghị quyết, chương trình, Đề án, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Từ năm 2010 đến hết quý I năm 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành được 20 nghị quyết chuyên đề, trong đó, không thể không nói đến các nghị quyết như: Nghị quyết của BTV Thành ủy về lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; về tăng cường lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Yên; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai và xây dựng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với việc tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên...

Ngoài việc ban hành các nghị quyết, BCH Đảng bộ đã ban hành nhiều chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; thực hiện nghị quyết số 13 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; thực hiện kết luận số 64 của BCH Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở”; thực hiện kết luận hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tình hình kinh tế, xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội XV về kinh tế, xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; thực hiện nghị quyết 07 của BTV Tỉnh ủy về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; thực hiện nghị quyết lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” .... hay như Đề án “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013- 2020”. Đồng thời cũng đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực gồm: 22 thông tri; 8 chỉ thị; 473 thông báo; 349 kết luận; 3880 quyết định, 101 kế hoạch, 12 hướng dẫn...

Đặc biệt, cùng với việc ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch..., Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ thành phố còn tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc, sơ kết, tổng kết đánh giá và chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ 2010- 2015 đề ra. Nhiều Nghị quyết đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả cao, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Vì vậy, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIX đề ra.

Tiền đề, cơ sở để thành phố tiếp tục phát triển

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng khai thác mọi tiềm năng thế mạnh, mọi nguồn lực, động viên mọi thành phần kinh tế để phát triển mạnh dịch vụ, đưa dịch vụ trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố. Đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về kinh tế. Do đó, kinh tế của thành phố phát triển tương đối vững chắc và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm là 17,8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ. Dịch vụ- thương mại là ngành có tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp giá trị gia tăng cao nhất trong 3 ngành. Thành phố hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong năm 2014. Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 4.619 USD.

Trong nhiệm kỳ, BCH, Ban Thường vụ chú trọng lãnh đạo Đảng bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển Vĩnh Yên theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Thành phố triển khai quy hoạch phát triển đô thị 28 khu; điều chỉnh 4 khu; lập, phê duyệt 27 khu chức năng; thực hiện 568 dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Một số công trình lớn đi vào sử dụng tạo điểm nhấn cho thành phố.

Kinh tế tăng trưởng, tạo nguồn lực để thành phố phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Giáo dục và đào tạo phát triển trên cả ba mặt (quy mô, chất lượng và cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học). Đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 14 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Yên đến năm 2015, đáp ứng điều kiện học tập tốt hơn cho con em nhân dân trên địa bàn. Thành phố đạt phổ cập trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 và phổ cập giáo dục THCS.

Các hoạt động văn hóa, thể thao tiếp tục phát triển. Triển khai xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị có chuyển biến tích cực rõ rệt. Đến cuối năm 2014, thành phố có 95% gia đình, 95% cơ quan, đơn vị, 85% thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng, tỷ lệ lao động hằng năm qua đào tạo tăng từ 50% năm 2011 lên 60% năm 2015. Công tác giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,38% năm 2011 xuống còn 1,43% năm 2015.

Hàng năm, Thành ủy đều có nghị quyết, chỉ thị, thông tri lãnh đạo thực hiện n hiệm vụ an ninh, quốc phòng, trong đó, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng; chỉ đạo lực lượng quân sự, công an và các lực lượng khác thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động trong giữ vững an ninh, trật tự, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương... Công tác quân sự quốc phòng thường xuyên được củng cố và tăng cường. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được coi trọng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hàng năm, bình quân tổ chức Đảng đạt TSVM trên 85%; đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ đạt trên 85%. Công tác phát triển đảng viên được coi trọng, bình quân mỗi năm kết nạp trên 150 đảng viên.

Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng.... khẳng định vị thế của thành phố Vĩnh Yên- một đô thị trung tâm, tỉnh lỵ của tỉnh Vĩnh Phúc; chứng tỏ sự nhạy bén, sáng tạo, sâu sát thực tiễn trong công tác lãnh, chỉ đạo, là tiền đề, cơ sở vững chắc để thành phố tiếp tục ghi vào lịch sử của mình những trang tươi sáng.

Hướng tới đô thị xanh

Đại hội Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2015- 2020 đã thành công tốt đẹp. Với quan điểm phát triển, quá trình xây dựng và phát triển, Vĩnh Yên phải đi trước một bước trong sự nghiệp CNH- HĐH; làm động lực, hạt nhân thúc đẩy kinh tế, xã hội của các địa phương khác trong tỉnh,... Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vĩnh Yên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự chủ, ý thức tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, tranh thủ thời cơ, hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác để thực hiện tốt mục tiêu được Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020 thông qua: Tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng ổn định, bền vững, ưu tiên phát triển dịch vụ trở thành ngành kinh tế chủ yếu của thành phố. Khai thác có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng đô thị. Tích cực giảm nghèo, giải quyết việc làm, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, từng bước thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.... Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu đến năm 2020, Vĩnh Yên cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I, hướng tới đô thị xanh bằng các giải pháp: Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao, gắn với bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng đô thị, hoàn thiện xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững ANCT, TTATXH. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên.

Bạch Dương


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: