Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước từ tỉnh tới cơ sở hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

Thứ Sáu, 18/09/2015

Cơ chế, chính sách trong thu hút đầu tư được quan tâm; thủ tục hành chính đơn giản, công khai hóa, thời gian giải quyết rút ngắn, đã tạo thuận lợi cho tổ chức và nhân dân trong thực hiện giao dịch hành chính với cơ quan Nhà nước, góp phần cải thiện mối quan hệ với người dân, doanh nghiệp. Các chỉ số luôn được cải thiện đáng kể: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm năm 2013 xếp thứ 17, năm 2014 xếp thứ 6, tăng 11 bậc; Chỉ số đánh giá CCHC (PAR Index) của tỉnh năm 2012 xếp thứ 25, năm 2013 xếp thứ 6, tăng 19 bậc… Đó là những kết quả mà tỉnh ta đạt được trong việc thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015.

Đặc biệt, tại hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của 7 cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, 21 sở, ban, ngành và 9 UBND huyện, thành, thị do UBND tỉnh tổ chức cho thấy, kết quả công tác CCHC của 7 cơ quan trung ương đóng trên địa bàn đều đạt từ 80 điểm trở lên, trong đó BHXH tỉnh xếp thứ nhất; đối với các sở, ban, ngành, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính thuộc nhóm tốt; 9 huyện, thành,thị đều đạt mức tốt, đứng top đầu là các huyện Tam Dương, Vĩnh Tường và Sông Lô.

Có được kết quả đó, trong 5 năm qua, công tác CCHC của tỉnh có sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền cùng tham gia, tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường chất lượng dịch vụ do cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp dịch vụ công cung cấp; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý Nhà nước của tỉnh và thực hiện chế độ một cửa, một cửa liên thông; cải cách tài chính công.

Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa UBND xã Cao Minh (Phúc Yên). Ảnh Khánh Linh

 

Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Các văn bản QPPL được ban hành ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội với những chính sách cụ thể, góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền của địa phương. Nhiều chính sách được triển khai thực hiện liên tục trong suốt 5 năm qua như chính sách xóa đói giảm nghèo, chính sách giáo dục đào tạo, y tế, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực… Tỉnh có sự sáng tạo trong việc xây dựng chính sách, hỗ trợ thể hiện trong một số lĩnh vực như: Thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, chính sách xóa đói giảm nghèo, chính sách phát huy nguồn nhân lực… Riêng cấp tỉnh ban hành 407 văn bản, trong đó, có 154 Nghị quyết, 189 Quyết định và 64 Chỉ thị. Điển hình là những nghị quyết, quyết định: Nghị quyết số 60/NQ - HĐND ngày 19/7/2012 thông qua Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2012 - 2020; Nghị quyết số 61/NQ - HĐND ngày19/7/2012 về quy định mức hỗ trợ đối với CBCCVC làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp, theo đó, các đối tượng được hưởng phụ cấp là CBCC phụ trách và CBCCVC hàng ngày làm việc tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông các cấp; mức được hưởng hệ số phụ cấp từ 0,35 - 0,5 theo mức lương tối thiểu chung; tổng kinh phí hỗ trợ một năm gần 5 tỷ đồng; Quyết định số 2713/QĐ - UBND ngày 02/10/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án tổng thể kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc từ nay đến năm 2015, định hướng đến năm 2020...

Các cấp, các ngành chú trọng thực hiện việc rà soát, kiểm tra văn bản QPPL, quá trình rà soát phát hiện những nội dung không còn phù hợp, qua đó, có nhiều kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ những văn bản không còn hiệu lực thi hành theo quy định. Tổng số văn bản QPPL được tỉnh rà soát trong 5 năm là 1.456 văn bản, trong đó, số văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế là 241 văn bản, số văn bản đề nghị bãi bỏ, hủy bỏ là 346 văn bản.

Một trong những nội dung cải cách hành chính có nhiều sự đột phá đó là cải cách thủ tục hành chính. Việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì ở cả 3 cấp. Cơ chế một cửa liên thông được thực hiện ở các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư trong lĩnh vực cấp đăng ký kinh doanh; Sở Tư pháp thực hiện trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp; Sở Tài nguyên - Môi trường liên thông lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài; Sở Nội vụ liên thông lĩnh vực thi đua khen thưởng; Sở Ngoại vụ liên thông lĩnh vực cấp phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch liên thông trong lĩnh vực cấp phép quảng cáo; Văn phòng UBND trong lĩnh vực xúc tiến và hỗ trợ đầu tư. Tổng số TTHC các cấp là 1.393 TTHC ở 135 lĩnh vực; trong đó, có 103 lĩnh vực giải quyết tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông với 757 TTHC. Hàng năm, UBND tỉnh ban hành các quyết định công bố các TTHC của cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Kết quả trong 5 năm, UBND tỉnh ban hành 126 Quyết định để ban hành mới 228 TTHC; sửa đổi, bổ sung 241 TTHC; bãi bỏ 306 TTHC.

Là một trong các đơn vị có kết quả cải cách hành chính thuộc nhóm tốt, những năm qua, Sở Tư pháp sắp xếp lại bộ máy tổ chức, cơ cấu các phòng liên quan đến việc thực hiện cơ chế "một cửa liên thông", bố trí chuyên viên có kinh nghiệm tiếp nhận, hướng dẫn, thụ lý và giải quyết hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Đến làm việc tại bộ phận "một cửa liên thông" thuộc Sở Tư pháp, điều không ít người dân nhận thấy đó chính là sự nghiêm túc, đúng mực, lịch sự của cán bộ, công chức nơi đây. Trong suốt quá trình giải quyết công việc, người dân được giải thích, hướng dẫn cụ thể, không bị gây khó khăn, sách nhiễu. Điều quan trọng, công dân không phải đi lại nhiều lần. Từ năm 2011 đến nay, tại bộ phận "một cửa" thuộc Sở Tư pháp đăng ký kết hôn cho 178 trường hợp; đăng ký khai sinh cho 54 trường hợp; cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 7.487 trường hợp.

Với tổng điểm đạt gần 90 điểm, BHXH tỉnh là một trong 7 cơ quan trung ương đóng trên địa bàn có kết quả công tác cải cách hành chính cao nhất. Ở được vị trí số 1, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC luôn được lãnh đạo BHXH tỉnh quan tâm và đặt song hành với nhiệm vụ chính trị được giao. Từ quyết tâm thực hiện thành công CCHC củalãnh đạo ngành đã nhận được sự ủng hộ của tất cả cán bộ, viên chức. BHXH tỉnh tổ chức rà soát quy trình thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chính sách BHXH, trong đó,giảm được 4 thủ tục; áp dụng các mẫu biểu được đơn giản hóa, tạo thuận lợi, giảm thời gian kê khai cho đơn vị sử dụng lao động như lĩnh vực thu: cắt giảm 2 biểu mẫu và điều chỉnh 3 mẫu biểu; lĩnh vực chi cắt giảm 2 mẫu biểu và lĩnh vực giám định BHYT cắt giảm 6 biểu mẫu…

Tất cả các thủ tục hành chính của ngành đều được công khai và được cập nhật thường xuyên vào trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc; niêm yết công khai tại trụ sở của cơ quan BHXH.

Có thể nói, việc cải cách TTHC giúp giảm thiểu thời gian giải quyết, nhất là các TTHC liên quan đến thu hút đầu tư đã giảm thời gian như: Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư, giảm từ 25 - 30 ngày xuống còn 15 ngày; Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư, giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày; giảm từ 1/3 đến 1/2 thời gian so quy định chung việc giải quyết các TTHC: Thẩm định đầu tư và Quyết toán đầu tư các đối với các Dự án sử dụng vốn ngân sách; cấp Giấy chứng nhận đầu tư; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp phép xây dựng...

Góp phần quan trọng vào việc xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước từ tỉnh tới cơ sở hiệu lực, hiệu quả, không thể không nói tới việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 16/2008/NQ - HĐND ngày 25/7/2008 về một số chính sách phát triển đội ngũ CBCCVC của tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành các quyết định, kế hoạch đào tạo đối với CBCCVC trong toàn tỉnh. Qua các lớp bồi dưỡng, CBCCVC của các cơ quan, đơn vị được trang bị, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ quản lý Nhà nước và một số kiến thức khác trên các lĩnh vực: Tổ chức, tôn giáo, thi đua, văn thư, lưu trữ, an ninh, CCHC … từng bước đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, trình độ CBCCVC theo quy định; hoàn thiện và chuẩn hóa đội ngũ CBCC trong toàn tỉnh. Về yêu cầu đạt chuẩn công chức cấp xã của tỉnh, so với Nghị quyết 30c/NQ - CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ đến năm 2015: 80% công chức cấp xã vùng đồng bằng và 60% miền núi, dân tộc đạt chuẩn theo chức danh thì đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt 98,2%, vượt trước thời gian so với quy định. Tỉnh hỗ trợ, giải quyết chế độ ưu đãi cho 318 người với tổng kinh phí là 7.995 triệu đồng; giải quyết chế độ thu hút 49 bác sỹ và dược sỹ đại học với số tiền là 1.575 triệu đồng …

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc, đã triển khai ứng dụng Phần mềm quản lý văn bản tại 34 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; có 20/20 sở, ban, ngành, 9/9 huyện, thành, thị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và 9001:2008, qua đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát lại chức năng, nhiệm vụ; xác định rõ từng chức danh, nghiệp vụ cụ thể của từng công chức, viên chức; xác định rõ mối quan hệ, sự phối hợp của các đơn vị trong và ngoài cơ quan; kiểm soát được các tài liệu, nhất là các văn bản liên quan tới xử lý công việc hàng ngày và hồ sơ ứng với từng vụ việc.

Những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015 cho thấy, bộ máy hành chính được tổ chức khoa học, hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước được nâng cao rõ rệt; thể chế nền hành chính được cải cách và hoàn thiện cơ bản, phát huy dân chủ, thiết lập chế độ công khai, minh bạch; công tác ban hành văn bản được tiếp tục đổi mới về chất lượng và nội dung, quy trình. Chất lượng đội ngũ CBCCVC được nâng cao.

Thực hiện mục tiêu, tiếp tục cải cách thể chế, cơ chế, chính sách đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước từ tỉnh tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, giai đoạn 2016 - 2020, công tác cải cách hành chính tập trung vào những nội dung: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục cắt giảm, bãi bỏ TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước, nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp. Thực hiện công khai, công bố TTHC bằng các hình thức thiết thực và thích hợp. Trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức hợp lý. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong các cơ quan hành chính Nhà nước.

Bạch DươngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: