Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Yên Lạc- những gam màu sáng

Thứ Hai, 17/08/2015

 

Tiếp nối những thành tựu công cuộc đổi mới của Đảng, những năm qua, toàn Đảng, toàn dân huyện Yên Lạc cùng chung sức, phấn đấu để dân giàu, huyện giàu, mỗi nhà giàu có hơn trên cơ sở phát huy những giá trị truyền thống, những nét văn hóa đặc sắc của quê hương. Giờ đây, đã có một Yên Lạc đã đang đổi mới trên mỗi con đường, công trình và trong lòng mỗi người dân trên lộ trình CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn địa phương, những năm qua, Yên Lạc tập trung lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường. Trong đó, lấy phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hoá, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng tâm. Trong điều kiện kinh tế có nhiều khó khăn, chính sách vĩ mô quản lý của Nhà nước về thị trường bất động sản, tình trạng lao động, việc làm, giải quyết nợ xấu; tình trạng ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn tiếp tục diễn ra với nhiều bức xúc tác động trực tiếp đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Là huyện nông nghiệp, mật độ dân số cao, diện tích đất sản xuất nông nghiệp thu hẹp; dự báo thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp. Nguồn vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng cơ bản hạn chế; huy động nội lực còn nhiều khó khăn. Song, vượt lên những khó khăn, thách thức, nhiệm kỳ 2010-2015, các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, các nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện sâu, rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sự đồng thuận trong Đảng và trong nhân dân. Bức tranh kinh tế - xã hội Yên Lạc 5 năm vừa qua đang bừng lên những gam màu sáng. Tổng giá trị sản xuất đạt 6.768,1 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 16,5%/năm, vượt mục tiêu Đại hội (MTĐH), trong đó: Nông - lâm nghiệp - thủy sản đạt 1.443,5 tỷ đồng, tăng bình quân 4,4%/năm; Công nghiệp – TTCN - XD 3.805 tỷ đồng, tăng bình quân 22,4%/năm; Thương mại - dịch vụ 1.519,6 tỷ đồng, tăng bình quân 19,8%/năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; Công nghiệp -TTCN-XD tăng từ 48,4% lên 56,2 %; Thương mại, dịch vụ tăng từ 20,7% lên 22,5 %; Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản giảm từ 30,9% xuống còn 21,3%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/năm, vượt mục tiêu đại hội (MTĐH 42 triệu đồng/năm). Quốc phòng, an ninh được củng cố, an toàn xã hội được đảm bảo, chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị từng bước được nâng cao. Năm 2013 3 xã điểm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; năm 2014, huyện tập trung chỉ đạo 5 xã gồm: Trung Hà, Trung Kiên, Văn Tiến, Đồng Văn, Tam Hồng nỗ lực “cán đích” và năm 2015 có thêm 5 xã sẽ hoàn thành các tiêu chí, đưa toàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Sự đoàn kết, chung sức, chung lòng và khí thế thi đua tin vào Đảng, tin vào chính mình để khơi thông các nguồn lực đưa Yên Lạc trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Hơn bao giờ hết, sự nghiệp đổi mới đất nước trong những năm qua và những năm tiếp theo đã và đang từng bước ăn sâu vào nhận thức của mỗi người dân bằng những tiêu chí, những việc làm được cụ thể hóa và mang lại hiệu quả thiết thực vì lợi ích, vì cuộc sống người dân, cuộc sống cộng đồng. Mức sống người dân tăng cao, các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển khá toàn diện, Yên Lạc tiếp tục là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh về giáo dục -đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nhiều lĩnh vực khác khẳng định một vị thế mới đầy tiềm năng để phát triển.

Phong trào hiến đất, hiến của, hiến công, hiến kế, kêu gọi các đơn vị, tổ chức, những người con xa quê chung sức, chung lòng vì quê hương thân yêu đã và đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp ở hầu hết các địa phương, các ngành, các lĩnh vực. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, vào đường lối đổi mới của Đảng ngày càng có sức lan tỏa. Việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ, nhất là Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XIII), Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; các nghị định của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từng bước phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trên địa bàn huyện đã có tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại và đồng bộ.

Cùng với phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng kỹ thuật huyện nông thôn mới, công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, thông tin, thể thao dần đi vào nền nếp, các di tích lịch sử văn hóa được đầu tư, tôn tạo kịp thời; 100% xã, thị trấn được quy hoạch, xây dựng Trung tâm văn hóa xã; 100% thôn, làng có nhà văn hóa, khu thể thao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ văn hoá, thông tin, thể thao được đầu tư. Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện hoạt động ổn định, hiệu quả. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92,9%, làng văn hóa 93,4%, đơn vị văn hóa 95,1%.

Thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 03-CT/TU của Tỉnh ủy, Chỉ thị 11-CT/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở được thực hiện nghiêm túc và đi vào nền nếp. Toàn huyện có 9 chiếu chèo, 184 câu lạc bộ thơ, văn hóa, văn nghệ và 83 câu lạc bộ thể dục thể thao được duy trì hoạt động; tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt trên 70%.

Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 19/4/2011 của Huyện ủy về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện giai đoạn 2011 - 2015 gắn với thực hiện Nghị quyết số 29 -NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã và đang được thực hiện có hiệu quả. 100% xã, thị trấn sử dụng phần mềm quản lý tài chính, đất đai, cải cách hành chính, kết nối mạng Internet.

Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng. Hệ thống y tế từ huyện đến các xã, thị trấn tiếp tục được củng cố, hoàn thiện. Đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường về số lượng và chất lượng; 100% trạm y tế có bác sỹ, 100% thôn, tổ dân phố có nhân viên y tế hoạt động thường xuyên. Cơ sở vật chất trang thiết bị y tế được đầu tư khá đầy đủ, hiện đại. Tuyên truyền phổ biến, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo được quan tâm. Tổng nguồn vốn huy động cho vay và giải quyết việc làm 426,7 tỷ đồng; số lao động được đào tạo nghề 18.451 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của toàn huyện lên 62% (đạt MTĐH), số lao động được giải quyết việc làm tăng thêm 22.500 người; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 92,4%; tuyển dụng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 620 người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,67% (vượt MTĐH). Thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Huy động, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với số tiền 2,182 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa nhà ở cho 115 đối tượng có công và thân nhân với tổng số tiền 3,42 tỷ đồng.

Phát huy những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, những năm tiếp theo, Yên Lạc đề ra nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn; phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi. Duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới. Phát triển nông thôn mới theo hướng văn minh, gắn với đô thị hiện đại; quan tâm tổ chức sản xuất; nâng cao thu nhập đời sống nhân dân gắn với đảm bảo môi trường và an ninh nông thôn. Quy hoạch, xây dựng các cụm công nghiệp, các làng nghề truyền thống làm động lực phát triển kinh tế. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng cơ bản, khuyến khích mở rộng, nâng cao hiệu quả và chất lượng các loại hình dịch vụ, khai thác có hiệu quả các nguồn thu ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho đầu tư phát triển, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Xây dựng huyện Yên Lạc phát triển toàn diện và bền vững vì mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"./.

Đặng Quang GiớiTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: