Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Phát huy tính đoàn kết, thống nhất trong Đảng là nền tảng để Đồng Văn đạt được những mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Hai, 30/03/2015

Nhiệm kỳ 2010-2015, trong điều kiện có nhiều khó khăn do tác động của khủng hoảng nền kinh tế trong nước và trên thế giới, song với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh, của huyện Yên Lạc, Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Văn đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện ở mọi lĩnh vực. Đây là tiền đề và cũng là nền tảng để Đảng bộ và nhân dân trong xã phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới, trên cơ sở phát huy truyền thống vốn có của một địa phương đoàn kết về tổ chức, năng động về phát triển kinh tế và đổi mới trong xây dựng đời sống văn hoá.

Để đạt được mức tăng trưởng bình quân 24,7%/năm (vượt 0,9% so với mục tiêu Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra), giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt gần 90 triệu đồng/năm (vượt 2,5 triệu đồng) cùng những con số minh chứng cho bước phát triển vững chắc của xã 5 năm qua, Đảng bộ Đồng Văn đã luôn đề cao công tác chính trị- tư tưởng để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cấp uỷ và sự đồng thuận trong nhân dân. Đảng uỷ thường xuyên chăm lo giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và xây dựng chương trình hành động sát với nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của từng chi bộ để có sự điều chỉnh, bổ sung phù hợp. Cùng với việc kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là việc nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội được kịp thời, Đảng bộ đã tạo được sự ổn định và thống nhất cao trong thực hiện mọi chương trình KT-XH của địa phương.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng uỷ đã quán triệt tới toàn thể chi bộ cơ sở và đảng viên có những việc làm thiết thực với nhiều hình thức phong phú, gắn với thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 3 (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng” và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh những năm qua đã tạo được sức lan toả, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng; nhiều tập thể và các nhân có thành tích trong học tập và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tích cực tham gia vào chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Công tác tổ chức cán bộ và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng được cấp uỷ Đảng quan tâm chỉ đạo sát sao, nhất là trong đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Bám sát nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng uỷ đã chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Tỉnh uỷ về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên giai đoạn 2013-2020”, Nghị quyết của Huyện uỷ Yên Lạc về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã, thị trấn”, kết quả sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ xã Đồng Văn đã đi vào nền nếp, nội dung sinh hoạt từng bước được nâng lên; ý thức trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của từng cấp uỷ viên, đảng viên được thể hiện rõ nét; tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng được coi trọng. Căn cứ vào Điều lệ Đảng, Đảng uỷ đã xây dựng Quy chế làm việc và thực hiện gắn trách nhiệm của tập thể cũng như từng cấp uỷ viên vào các phần việc được phân công, đặc biệt là Ban Thường vụ và người đứng đầu cấp uỷ. Kết quả đánh giá phân loại tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm của Đảng bộ được tiến hành chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, số chi bộ đạt TSVM hàng năm đạt từ 85-90%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 60%.

Công tác quy hoạch cán bộ được tiến hành đúng quy trình. Việc bố trí, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ luôn đảm bảo tính dân chủ, công khai, đúng quy định, phù hợp với tình hình thưc tế của địa phương và tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ. Nhờ đó, hầu hết cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, có tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển Đảng được các cấp uỷ coi trọng cả về số lượng và chất lượng. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp được 50 đảng viên, vượt chỉ tiêu Đại hội 11%.

Một trong những thành công của các cấp uỷ, chính quyền xã Đồng Văn nhiệm kỳ qua là việc thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đảng uỷ đã ra Nghị quyết, xây dựng kế hoạch để khắc phục những hạn chế, yếu kém theo từng nội dung, từng thời kỳ; từ đó, việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống của số ít cán bộ đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý đã đạt được hiệu quả nhất định; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cũng như tính chủ động của đội ngũ cán bộ quản lý từng bước được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu phát triển. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, Đồng Văn đã làm tốt công tác quy hoạch, đánh giá, bố trí cán bộ theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên; nhất là việc tạo nguồn và công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ (hàng năm số cán bộ nữ đều đạt từ 15-20% trong cấp uỷ).

Nhờ những giải pháp đúng đắn, kịp thời, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Đồng Văn liên tục đạt danh hiệu TSVM và TSVM tiêu biểu xuất sắc. Thực hiện sự chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Đồng Văn đã được huyện Yên Lạc chọn làm điểm chỉ đạo Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.

Để thực hiện được những mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Đồng Văn đã xác định rõ nhiệm vụ và xây dựng những giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực. Trong đó, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn, nâng cao đời sống nông dân; tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng hạ tầng phát triển công nghiệp trên cơ sở hoàn thành dự án cụm công nghiệp làng nghề; tập trung nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm, phục vụ đời sống nhân dân. Cùng với những giải pháp về lĩnh vực văn hoá- xã hội, an ninh quốc phòng, Đồng Văn tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng. Không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền giáo dục chính trị- tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên; đặc biệt là luôn nêu cao vai trò đầu tàu, tính gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ và đảng viên trong mọi hoạt động.

Phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015, với truyền thống của một xã Anh hùng, Đảng bộ và nhân dân Đồng Văn sẽ tiếp tục gặt hái được những thành tích cao hơn, trên cơ sở phát huy thế mạnh nội lực từ sự đoàn kết, thống nhất và nêu cao tính tiền phong gương mẫu của mọi cán bộ, đảng viên trong mọi phong trào. Vì mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, cuộc sống của người dân ngày một ấm no, hạnh phúc, với định hướng và những giải pháp thiết thực, cụ thể trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Đồng Văn sẽ tiếp tục giữ vững danh hiệu TSVM tiêu biểu, chính quyền đạt TSVM, hệ thống chính trị luôn được xây dựng, củng cố. Và hơn cả, Đảng bộ Đồng Văn đang có một cơ sở vững chắc trên hành trình phát triển ở những giai đoạn tiếp theo, tiếp tục tạo được lòng tin của nhân dân với Đảng trong sự nghiệp đổi mới.

 

Trần Văn Chế

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đồng Văn


 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: