Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Đảng bộ chính quyền thành phố Vĩnh Yên thực hiện Nghị quyết T.Ư4 bằng những việc làm thiết thực

Thứ Ba, 15/04/2014

Hiện Đảng bộ chính quyền thành phố Vĩnh yên có 17 chi bộ trực thuộc gồm 157 đảng viên. Ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương 4, mỗi cán bộ, đảng viên Đảng bộ chính quyền thành phố Vĩnh Yên đã xác định rõ, trong thực hiện Nghị quyết không chỉ đơn thuần là một đợt sinh hoạt chính trị mà quan trọng hơn, phải thường xuyên gắn với nhiệm vụ và chức trách được giao. Vì vậy, trong mỗi đợt sinh hoạt, trên cơ sở nội dung triển khai nhiệm vụ, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu các bộ phận phòng, ban chuyên môn luôn nêu cao trách nhiệm đánh giá những mặt mạnh, chỉ ra những hạn chế, đóng góp tích cực những giải pháp trong thực thi nhiệm vụ, nêu cao tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết.

Vĩnh Yên - Đô thị năng động và phát triển. Ảnh Khánh Linh

Một trong những mục tiêu của Đảng bộ chính quyền cùng với UBND thành phố Vĩnh Yên xác định, thực hiện Nghị quyết T.Ư4 theo hướng: tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, tiếp tục bổ sung quy chế làm việc của cơ quan, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền UBND, có như vậy cán bộ, đảng viên sẽ tích cực nghiên cứu và góp ý cho nhau nhìn thấy khuyết điểm, thiếu sót để kịp thời khắc phục. Tích cực trao đổi, đổi mới suy nghĩ, cách làm đồng nghĩa với góp phần làm chuyển biến tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, uốn nắn kịp thời về tinh thần trách nhiệm của mỗi người trong từng vị trí công tác. Đây cũng là cơ sở quan trọng để xây dựng, đào tạo được nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành nhiệm vụ phát triển KT-XH trong giai đoạn mới. Điển hình như: Mỗi đợt sinh hoạt, chi bộ Văn phòng UBND đều gắn 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết đi đôi với chú trọng kiểm điểm việc lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ chính trị địa phương. Những vấn đề nổi cộm đều được cán bộ, đảng viên đặt ra, phân tích rõ ràng và xác định nhận rõ trách nhiệm trong vị trí mỗi cán bộ, đảng viên đã và đang đảm nhiệm, có kế hoạch phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm dưới sự giám sát chặt chẽ của tập thể.

Từ thực tiễn trong quá trình thực hiện Nghị quyết T.Ư4 gắn với nhiệm vụ được giao, Đảng bộ chính quyền cùng với UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai 02 nhiệm vụ trọng tâm năm 2014: “Chất lượng cán bộ và chất lượng đô thị”. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức phù hợp về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có trình độ chuyên môn tốt, phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo dám nghĩ dám làm. Phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu các chi bộ cơ quan, đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện kiềm tra, thanh tra công vụ, rà soát được các đầu mối công việc trong nội bộ các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu nhằm ngăn chặn, phát hiện kịp thời các hành vi dẫn đến tiêu cực tham nhũng, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ. Trong phát triển đô thị Vĩnh Yên theo hướng, đảm bảo quản lý hiệu quả quỹ đất, các công trình hạ tầng kỹ thuật, đầu tư xây dựng và chỉnh trang đô thị, kiểm soát chất tượng các dịch vụ công ích, tăng cường quản lý đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị, trật tự đô thị, thực hiện vãn minh đô thị. Đảm bảo môi trường sinh thái gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với phát triển đô thị, đảm bảo đô thị được xây đựng theo đúng quy hoạch, kế hoạch gắn với Đề án phát triển thành phố Vĩnh Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tập trung nâng cao chất lượng công tác lập, quản lý quy hoạch, trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chỉ đạo hoàn thành Đề án nâng cấp Vĩnh Yên lên đô thị loại II vào cuối năm 2014, làm nền tảng hướng tới xây dựng thành phố Xanh.

Đảng bộ chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 27/01/011, Nghị quyết số 06 của BTV Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý trật tự đô thị, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép... Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, tập trung vào quản lý, bảo trì và sửa chữa các tuyến đường đô thị; công tác quản lý hệ thống cây xanh đô thị, hệ thống chiếu sáng đô thị, hệ thống thoát nước đô thị, vệ sình môi trường. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị, các chương trình giao thông, chỉnh trang đô thị các công viên, vườn hoa, hệ thống thoát nước. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai và sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo môi trường sinh thái. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng, nếp sống văn minh đô thị.

Quá trình thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 chú trọng việc sơ kết đánh giá kết quả mỗi giai đoạn, rút ra những bài học từ thực tế và xác định bước đi tiếp theo. Từ cấp ủy và mỗi đảng viên, nhất là những vị trí người đứng đầu cơ quan, các phòng chức năng đã và đang tích cực sửa chữa, khắc phục khuyết điểm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, có hiệu quả như: điều động, luân chuyển một số cán bộ; kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật một số cán bộ và triển khai việc xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt giai đoạn 2015-2020. Những việc làm cụ thể, thiết thực ấy có tác dụng tích cực, tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một trong những nhiệm vụ trọng yếu trong thực hiện Nghị quyết T.Ư4 của Đảng bộ chính quyền thành phố Vĩnh Yên là tập trung vào khâu nâng cao chất lượng, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Đẩy mạnh việc tuyên truyền chống tham nhũng, lãng phí, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Trên cơ sở quy định 19 điều đảng viên không được làm, cấp uỷ các tổ chức đảng đã thường xuyên giáo dục đảng viên thực hiện tốt các chuyên đề về Thực hiện dân chủ, nêu gương; đức tính cần, kiệm, liêm, chính; nói đi đôi với làm và tinh thần tiền phong, nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu trong các phong trào thi đua. Đồng thời đổi mới tác phong, phương pháp công tác, sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe ý kiến của dân, tháo gỡ kịp thời vướng mắc trong đời sống xã hội ở cơ sở.

Nhờ nêu cao tinh thần trách nhiệm đảng viên, thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư4, đội ngũ cán bộ thuộc Đảng bộ chính quyền thành phố đã góp phần duy trì tốc độ đô thị hóa nhanh và phát triển toàn diện các lĩnh vực. Kinh tế của thành phố đạt mức tăng trưởng ổn định, duy trì mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 17- 18%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Đến hết năm 2013, ngành dịch vụ chiếm 55,1%, công nghiệp - xây dựng chiếm 43,2%, nông nghiệp chiếm 1,7%. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng hơn 17%; thu ngân sách đạt hơn 1.941 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên 85,27 triệu đồng/người/năm, tương đương 4.060 USD, tăng 17,2%; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,5% số hộ trên địa bàn…

Thành phố tiếp tục tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cơ bản đáp ứng được đòi hỏi phát triển kinh tế - xã hội, với việc bố trí vốn kế hoạch, giải ngân thực hiện các dự án và danh mục đầu tư. Chỉ đạo các xã, phường đầu tư đổ bê tông, thảm nhựa cải tạo nâng cấp hệ thống đường giao thông, vỉa hè, cống thoát nước. Thực hiện theo đúng phân cấp và các quy định về quản lý quy hoạch, hoàn thành phê duyệt chi tiết khối trường học, giới thiệu địa điểm cho các đơn vị, khu chức năng và hoàn thiện đồ án quy hoạch chi tiết; thực hiện hoàn thành dự án sắp xếp, bổ sung cây xanh trên một số tuyến đường, cắm mốc giới Đầm Vạc, Đề án đặt tên đường, tên phố; quy hoạch khu trung tâm hành chính thành phố, xây dựng chợ Vĩnh Yên, tiến hành rà soát, thống kê các dự án khu đô thị và hoàn thiện đề án đề nghị công nhận Vĩnh Yên là đô thị loại II vào cuối năm 2014, nền tảng để xây dựng Thành phố Xanh.

Thủy ChungTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: