Pháp luật » Tin tức

Triển khai thi hành Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh

Thứ Năm, 03/05/2018

Ngày 27 tháng 4 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2960/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở NN & PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan biên soạn tài liệu, tổ chức hội nghị giới thiệu, phổ biến các nội dung của luật cho cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh đảm bảo việc thực hiện luật được thống nhất. Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành mới các quy định về thủy sản phù hợp với luật. Đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và cơ quan liên quan triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và đúng tiến độ; báo cáo kịp thời UBND tỉnh, Bộ NN & PTNT về việc thực hiện kế hoạch này.

Việc triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật Thủy sản đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và nhất là những người trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về thủy sản.

Ngọc LanTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: