Pháp luật

Tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kịp thời ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực

Thứ Tư, 25/05/2022

Thời gian qua, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật của Đảng. Trong đó, chú trọng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên (theo quy định tại Điều 32 của Điều lệ Đảng). Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên kiểm tra hồ sơ đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: Trường Khanh

Để nâng cao hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng, Ban Thường vụ (BTV )Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, trong đó, chú trọng nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên theo quy định tại Điều 32 của Điều lệ Đảng.

BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra theo chuyên đề như: Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Kết luận số 21 của BCH T.Ư (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Quy định số 37 của BCH T.Ư về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của tập thể cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của BCH T.Ư, BTV Tỉnh ủy và BTV cấp ủy cấp trên...

Nhằm cụ thể các quan điểm, quy định của Đảng về công tác KTGS, ngày 21/10/2021, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTGS và kỷ luật của Đảng, trong đó, BTV Tỉnh ủy đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; chú trọng KTGS đối với tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt do cấp ủy cùng cấp quản lý ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra vi phạm.

Kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; nguyên tắc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Đảng; việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21 của BCH T.Ư (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị TSVM; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương, tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận 01 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc thực hiện quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, của cấp ủy cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành; việc thực hiện các nghị quyết, quy định của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy và của cấp ủy cấp mình; việc thực hiện công tác cán bộ và thực hiện những điều đảng viên không được làm...

Năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 14 tổ chức Đảng và 24 đảng viên; UBKT các cấp trong tỉnh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 114 tổ chức Đảng cấp dưới và 220 đảng viên; sau khi kiểm tra, UBKT các cấp đã quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 1 tổ chức Đảng và 59 đảng viên vi phạm...

Từ những kết quả trong công tác KTGS nói chung và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên nói riêng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng, tiêu cực...

BTV Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác KTGS, nhất là việc kiểm tra đối với tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định tại Điều 32 của Điều lệ Đảng; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BCH T.Ư, BCH Đảng bộ tỉnh và BTV Tỉnh ủy, trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Kết luận số 21 của BCH T.Ư (khóa XIII), Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 10 của BTV Tỉnh ủy...; tăng cường kiểm tra những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm, phản ánh, đặc biệt là những vụ việc liên quan đến tổ chức Đảng và đảng viên.

Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng, tiêu cực; góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên...

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: