Pháp luật

Phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong tuyên truyền pháp luật

Thứ Sáu, 13/05/2022

Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và phát huy tốt vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ngay từ cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Lập Thạch tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật lồng ghép trong các hoạt động dân vận tại địa phương

Xác định công tác PBGDPL có vai trò quan trọng nhằm đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến gần với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động PBGDPL.

Hằng năm, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt nghiêm túc kế hoạch phối hợp PBGDPL của Hội đồng PBGDPL các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Công tác PBGDPL được thực hiện đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Ngoài tuyên truyền định kỳ trên hệ thống loa truyền thanh nội bộ, việc tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ LLVT được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực hiện lồng ghép hiệu quả thông qua sinh hoạt Ngày Chính trị văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật hằng tháng và sinh hoạt của các tổ chức Đảng, Hội đồng quân nhân, các tổ chức quần chúng khác.

Nội dung tuyên truyền cũng được đổi mới, đa dạng các thông tin và bám sát chức năng, nhiệm vụ phù hợp với từng đơn vị, trong đó, kết hợp tốt giữa phương pháp tuyên truyền truyền thống với sử dụng thiết bị trình chiếu và các phương tiện hỗ trợ khác.

Các cơ quan, đơn vị phát huy hiệu quả hệ thống các thiết chế văn hóa, nhất là tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật từ Bộ CHQS tỉnh đến các đơn vị cơ sở. Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đều duy trì tủ sách và ngăn sách pháp luật với số lượng tối thiểu trên 100 đầu sách ở các lĩnh vực; tham gia tích cực vào hoạt động của tủ sách pháp luật điện tử do Quân khu triển khai.

Thông qua đó, trang bị và củng cố kiến thức, hiểu biết pháp luật và giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ trở thành một tuyên truyền viên tích cực để tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật tới các thành viên trong gia đình mình và nhân dân trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Văn Chí, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: “Thông qua tuyên truyền, PBGDPL thường xuyên đã tác động đến nhận thức, tư tưởng và xây dựng niềm tin, hành động đúng đắn, chuẩn mực cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Từ đó, góp phần phát huy tinh thần tự giác thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ.

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” giai đoạn 1 (2021-2024).

Đề án phấn đấu 80% cán bộ, nhân dân nói chung, trong đó, có 60% cán bộ, nhân dân địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được PBGDPL, có hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật; phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ được PBGDPL, có hiểu biết và ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; có khả năng, kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tỷ lệ vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội giảm theo từng năm.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của đề án và kế hoạch của UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc thực hiện đề án và ban hành quy chế hoạt động, lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn.

Trước mắt, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức khảo sát nhu cầu PBGDPL của từng nhóm người và từng địa bàn trong tỉnh. Quá trình khảo sát chú trọng các đối tượng thuộc địa bàn các huyện miền núi như Lập Thạch, Tam Đảo, Sông Lô và các vùng còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức, tuân thủ pháp luật của người dân còn hạn chế.

Đồng thời, rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến công tác PBGDPL, vận động quần chúng tại cơ sở, qua đó, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Trong năm 2022 sẽ lựa chọn một số địa bàn đặc thù, trọng điểm để xây dựng mô hình điểm trong công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. Từ đó, nhân rộng các mô hình, cách làm hay trên toàn tỉnh, góp phần xây dựng đơn vị và địa phương an toàn, vững mạnh.

Bài, ảnh: Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: