Pháp luật

Sông Lô phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Tư, 26/01/2022

Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, BTV Huyện ủy Sông Lô đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tích cực triển khai các quy định của Luật PCTN, cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác PCTN; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác PCTN. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định ANCT, TTATXH, củng cố niềm tin của nhân dân.

UBND xã Cao Phong, huyện Sông Lô thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Ảnh: Dương Hà

 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực, Huyện ủy, UBND huyện Sông Lô đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL về Luật PCTN năm 2018 tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc phát hiện, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về công tác PCTN.

UBND huyện chỉ đạo đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện về chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban trực thuộc UBND huyện và các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực : Tài chính ngân sách, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, thanh tra, giải quyết KNTC... Công khai các thông tin liên quan đến công tác tuyển dụng, phân bổ chỉ tiêu biên chế, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức các cấp trên địa bàn huyện...

UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm việc chi tiêu ngân sách theo các tiêu chuẩn, chế độ, định mức đảm bảo theo đúng Luật NSNN. Việc đầu tư, mua sắm tài sản công của các phòng, ban, đơn vị, địa phương được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, phù hợp với yêu cầu công tác và khả năng tài chính của đơn vị.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện trả lương qua tài khoản cho 100% cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn; qua đó, tăng tính minh bạch trong hoạt động KT-XH, tiết kiệm thời gian, nhân lực trong giao dịch, vận chuyển và quản lý tiền mặt của các cơ quan, đơn vị, địa phương...

Căn cứ Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 130 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, huyện đã triển khai tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện. Trên cơ sở rà soát, huyện có 90 cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức việc kê khai tài sản với hơn 500 cán bộ phải kê khai tài sản, thu nhập. Đến nay, 100% số cơ quan, đơn vị và cán bộ thuộc diện phải kê khai đã thực hiện việc kê khai theo đúng quy định.

Trong năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành 8 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 26 đơn vị. Nội dung thanh tra, kiểm tra liên quan đến trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN; quản lý đầu tư XDCB; tài chính, ngân sách...

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm về kinh tế trên 140 triệu đồng. Thanh tra huyện đã ban hành 17 kết luận thanh tra; kiến nghị thu hồi vào NSNN hơn 21 triệu đồng vi phạm; kiến nghị giảm trừ khi thanh, quyết toán trên 55 triệu đồng, đồng thời, tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 24 tập thể...

Đồng chí Đỗ Phúc Dương, Chánh Thanh tra huyện Sông Lô cho biết: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật về công tác PCTN, tiêu cực.

Đồng thời, tăng cường công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng; nâng cao hiệu quả quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc nêu gương thực hiện công tác PCTN, tiêu cực. Lấy hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá năng lực, kết quả công tác của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kiểm soát hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện nghiêm quy định về công khai minh bạch tài sản và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ.

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra công vụ nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Nêu cao vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh, PCTN, tiêu cực...

Ngô Tuấn Anh

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: