Pháp luật

Giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ Hai, 29/11/2021

Xác định công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Trong đó, chú trọng nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác này. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, TTATXH, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Một buổi tiếp công dân định kỳ của Tỉnh ủy nhận được nhiều kiến nghị của nhân dân. Ảnh: Dương Hà

Nhằm cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết KNTC của công dân”; Quy định 11 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 06 về “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng”.

Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thường xuyên chú trọng triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết KNTC của công dân, gắn vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác này ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương; lấy hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp...

Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo...

Các sở, ban, ngành thường xuyên phối hợp với UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân; tăng cường nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc KNTC mới phát sinh ngay từ cơ sở. Ban Thường vụ các huyện, thành phố ký cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Trên cơ sở đánh giá, phân tích nội dung các đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh do người dân gửi tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng, các địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung từng vụ việc; từ đó, vận dụng phù hợp các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để giải quyết theo đúng quy định...

Đối với những đơn thư KNTC có nội dung phức tạp, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, định hướng cho lãnh đạo các địa phương xử lý, giải quyết các vụ việc một cách thấu tình, đạt lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân...

Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã duy trì có hiệu quả lịch tiếp dân và đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công dân để chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, KNTC ngay từ cơ sở...

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các sở, ban, ngành, địa phương nên hầu hết các vụ việc KNTC đã được tiếp nhận, xử lý, giải quyết ngay từ khi mới phát sinh. Qua đó, đã hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, đơn thư KNTC vượt cấp, kéo dài.

Năm 2021, các cơ quan hành chính nhà nước ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) đã tiếp hơn 5.000 lượt công dân, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2020; toàn tỉnh nhận 2.089 lượt đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân, giảm 694 lượt (giảm 24,9%) so với cùng kỳ, trong đó, có 1.063 đơn (1.063 vụ việc) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Đến nay, các cơ quan liên quan đã giải quyết, xử lý xong 915/1.063 vụ việc, đạt 86,1%... Số đơn thư còn lại đang được các sở, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật...

Trong năm, Tổ công tác chỉ đạo giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài của tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra, rà soát, xử lý, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Đến nay, đã giải quyết xong 28/50 vụ việc; số vụ việc còn lại đang được các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết KNTC của công dân, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết KNTC của công dân thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tiếp dân và giải quyết đơn thư KNTC của công dân ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó, tập trung thanh tra trách nhiệm và xử lý nghiêm những trường hợp người đứng đầu cơ quan hành chính không thực hiện tốt việc giải quyết KNTC hoặc giải quyết không đúng quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong công tác hòa giải nhằm giải quyết kịp thời các vụ việc KNTC ngay từ cơ sở; qua đó, hạn chế tối đa tình trạng người dân khiếu kiện đông người, đơn thư vượt cấp, kéo dài...

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: