Pháp luật

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân

Thứ Sáu, 12/11/2021

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là cầu nối đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở huyện Lập Thạch đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cán bộ tư pháp xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch hướng dẫn người dân tìm hiểu các quy định của Luật Đất đai.

Hằng năm, Phòng Tư pháp huyện chủ động tham mưu UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn. Việc tuyên truyền, PBGDPL không chỉ thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật mà còn được triển khai thông qua nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của từng ngành, từng địa phương, từng nhóm đối tượng; nội dung tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm.

Huyện thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức và người dân trong toàn huyện.

Tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật trên hệ thống truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn định kỳ 2 buổi/tuần; bằng xe tuyên truyền lưu động của Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện; trên bản tin sinh hoạt chi bộ, trên tờ rơi, tờ gấp...

Duy trì có hiệu quả hoạt động của 20 nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật tại 20 xã, thị trấn; quan tâm, chú trọng xây dựng và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp, trong đó, nòng cốt là đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở...

Việc xây dựng, cấp phát, luân chuyển bổ sung tài liệu pháp luật hỗ trợ các ngành, đơn vị, chính quyền cơ sở xây dựng tủ sách pháp luật cũng được chú trọng thực hiện, chất lượng quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ngày càng nâng cao.

Hiện tại, 20/20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có tủ sách pháp luật; 189/189 thôn dân cư, tổ dân phố được trang bị tủ sách pháp luật, thu hút cán bộ, nhân dân đến tìm hiểu, nghiên cứu ...

Hoạt động hòa giải tại cơ sở ngày càng được phát huy hiệu quả, toàn huyện hiện có 189 tổ hòa giải cơ sở với tổng số 1.017 hoà giải viên. Trung bình mỗi năm, đội ngũ hòa giải viên cơ sở đã tổ chức hòa giải thành công hơn 90% các vụ, việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình...

Việc hòa giải thành công các vụ việc tại cơ sở đã góp phần tích cực trong việc giữ gìn tình làng nghĩa xóm tại các khu dân cư, hạn chế mâu thuẫn tranh chấp phải giải quyết ở các cơ quan pháp luật...

Công tác tuyên truyền PBGDPL được đẩy mạnh thông qua việc duy trì có hiệu quả các mô hình CLB Trợ giúp pháp lý; CLB phòng, chống bạo lực gia đình; CLB Phụ nữ với pháp luật; CLB gia đình hạnh phúc; CLB phòng, chống tệ nạn xã hội... Các mô hình, dòng họ tự quản về ANTT, tổ liên gia tự quản; tổ an ninh nhân dân, tổ thanh niên xung kích đảm bảo ANTT tại các thôn dân cư, tổ dân phố ngày càng được nhân rộng...

Ở xã Quang Sơn, công tác tuyên truyền, PBGDPL luôn được Đảng ủy, UBND xã triển khai thông qua nhiều hình thức. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản pháp luật có liên quan mật thiết đến đời sống của người dân như: Luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo...

Hằng tháng, các chi bộ, thôn dân cư lồng ghép nội dung tuyên truyền, PBGDPL vào các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi họp dân, sinh hoạt của các hội, đoàn thể cơ sở... MTTQ xã và các tổ chức thành viên cũng thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước...

Hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL đã góp phần làm thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân trong việc chấp hành pháp luật; hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo TTATXH ở địa phương...

Thông qua việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền PBGDPL, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Lập Thạch đã được nâng lên rõ rệt, qua đó, góp phần tích cực trong việc kiềm chế, đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL, Phòng Tư pháp huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện tăng cường chỉ đạo các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể chú trọng đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp; củng cố và duy trì hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở; xây dựng, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật; đẩy mạnh xã hội hóa công tác tuyên truyền, PBGDPL...

Bài, ảnh: Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: