Pháp luật

Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và khả thi trong ban hành văn bản pháp luật

Thứ Ba, 26/10/2021

Từ khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2015 có hiệu lực, hệ thống VBQPPL từng bước được hoàn thiện, thống nhất và đảm bảo tính khả thi, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cán bộ, công chức Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL, Sở Tư pháp rà soát các VBQPPL còn chồng chéo nội dung. Ảnh: Trường Khanh

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống VBQPPL là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước. Trước yêu cầu đó, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Luật Ban hành VBQPPL và Nghị định số 34 của Chính phủ; đồng thời, phân định rõ ràng trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc nghiên cứu, xây dựng, đề xuất chính sách, soạn thảo và trình VBQPPL.

Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, ban hành VBQPPL; tăng cường đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng VBQPPL của các sở, ngành, địa phương; tập trung nguồn lực đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự thảo VBQPPL.

Từ năm 2016 đến nay, sở thực hiện thẩm định hơn 450 dự thảo VBQPPL thuộc các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, nông nghiệp, tài chính, ngân sách, xây dựng, giao thông… Trong quá trình thẩm định, ngoài việc góp ý về cấu trúc, sở còn đề xuất những hướng điều chỉnh cụ thể giúp đơn vị soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo.

Nhờ vậy, chất lượng VBQPPL ban hành ngày càng được nâng lên. Từ năm 2016 đến nay, các sở, ban, ngành đã tham mưu cho UBND trình HĐND tỉnh thông qua gần 400 VBQPPL. Các VBQPPL ban hành đều đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với VBQPPL của Trung ương, nghị quyết của HĐND cùng cấp và tình hình KT-XH của địa phương.

Cùng với việc nâng cao chất lượng VBQPPL, Sở Tư pháp thực hiện hệ thống hóa VBQPPL bằng việc xuất bản cuốn Nghị quyết của HĐND và cuốn Quyết định của UBND tỉnh đối với các VBQPPL đang còn hiệu lực thi hành.

Đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm tra VBQPPL nhằm kịp thời phát hiện những nội dung chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không phù hợp với điều kiện KT-XH của tỉnh để đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, công bố hết hiệu lực. Qua rà soát, sở đề nghị công bố hết hiệu lực thi hành gần 50 nghị quyết; bãi bỏ 6 nghị quyết; sửa đổi, bổ sung, ban hành thay thế 14 nghị quyết.

Tuy nhiên, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống VBQPPL của tỉnh vẫn còn những hạn chế. Theo Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL Vũ Trường Giang: Hệ thống VBQPPL của tỉnh vẫn còn phức tạp; một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn, khó đi vào cuộc sống; tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành chưa được khắc phục triệt để; các biện pháp thi hành pháp luật chưa được đồng bộ, hiệu quả; việc tổ chức thi hành pháp luật ở một số nơi còn lúng túng, hiệu quả chưa cao.

Nguyên nhân là do việc chấp hành quy định của Luật Ban hành VBQPPL ở một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa thực sự nghiêm túc; công tác đánh giá, khảo sát tình hình thực tiễn trong quá trình soạn thảo VBQPPL chưa được quan tâm, việc lấy ý kiến dự thảo còn mang tính hình thức nên chất lượng dự thảo VBQPPL còn hạn chế.

Đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động xây dựng VBQPPL còn mỏng, thiếu những cán bộ có trình độ chuyên môn sâu; nguồn kinh phí cho công tác xây dựng VBQPPL vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn nên chưa tạo được động lực thu hút các chuyên gia, nhà khoa học tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến; chưa tạo được cơ chế phản biện khoa học, đánh giá khách quan trong quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống VBQPPL, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 16 về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống VBQPPL và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, của Tỉnh ủy và yêu cầu thực tiễn để chủ động đề xuất các lĩnh vực ưu tiên trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống VBQPPL.

Chủ động rà soát, kiểm tra các VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý để đề xuất xử lý những nội dung chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn; phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong nghiên cứu, xây dựng, soạn thảo, trình VBQPPL; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật.

Thanh HuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: