Pháp luật

Giám sát công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND cấp huyện

Thứ Sáu, 22/10/2021

Thực hiện kế hoạch giám sát công tác tiếp công dân đối với Chủ tịch UBND cấp huyện năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức giám sát trực tiếp đối với Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên và giám sát thông qua văn bản đối với các huyện, thành phố còn lại.

Tăng cường đối thoại với công dân, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần giảm khiếu nại, tố cáo. Ảnh: Trường Khanh

Đến nay, qua giám sát kết quả trong kỳ báo cáo cho thấy, lãnh đạo các địa phương đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ, đột xuất đúng quy định; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết KNTC ngay từ khi mới phát sinh. Nhờ đó, số lượt tiếp công dân, số đoàn đông người và số vụ việc khiếu nại, tố cáo ở các địa phương năm sau giảm hơn năm trước.

Từ 1/1/2020 đến 30/6/2021, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên tiếp 647 lượt công dân với 857 người. Chủ tịch UBND huyện Tam Dương thực hiện 32 buổi tiếp công dân với 318 lượt người. Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường tiếp 37 lượt với 124 người.

Còn lại, UBND huyện Lập Thạch tiếp 291 lượt người; UBND huyện Sông Lô tiếp 250 lượt người; UBND huyện Tam Đảo tiếp 235 lượt người và thành phố Vĩnh Yên đã tiếp 125 lượt người.

Hầu hết nội dung tiếp công dân tại các huyện, thành phố tập trung vào phản ánh, đề nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và một số lĩnh vực khác.

Sau khi tiếp thu ý kiến của công dân, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, giao các cơ quan chuyên môn và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn xem xét, giải quyết các nội dung theo thẩm quyền và nhanh chóng có văn bản trả lời công dân.

Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn các huyện Yên Lạc, Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo, thành phố Vĩnh Yên… đều đạt từ 90% trở lên. Riêng huyện Bình Xuyên, Tam Dương, do một bộ phận công dân mặc dù đã được các cấp có thẩm quyền giải quyết đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn không đồng ý, thiếu hợp tác và tiếp tục khiếu kiện, dẫn đến một số đơn thư chưa được giải quyết dứt điểm.

Huyện Bình Xuyên giải quyết xong 145/201 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 72%; huyện Tam Dương giải quyết xong 55/78 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ trên 70%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC ở các địa phương vẫn còn một số hạn chế nhất định, việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, trong đó, có pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC chưa được thực hiện thường xuyên, dẫn đến hiệu quả tuyên truyền thấp.

Trách nhiệm của một số chủ tịch UBND cấp xã trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết KNTC chưa cao. Một số vụ việc giải quyết còn chậm, kết quả chưa nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

Thời gian tới, các địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật để mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ, đầy đủ các quy định liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, đảm bảo một số nội dung, mâu thuẫn xuất phát từ đời sống, quan hệ làng xóm có thể giải quyết dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh.

Lãnh đạo địa phương tập trung chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện, trong đó, đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm đối với trưởng các phòng, ban chuyên môn và chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát lại những vụ việc tồn đọng, kéo dài, để có giải pháp xử lý dứt điểm.

Trường hợp cần thiết, có thể tổ chức hội nghị tư vấn để xin ý kiến của UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan, đảm bảo kết quả giải quyết đơn thư được chính xác và nhận được sự đồng thuận từ các cơ quan chức năng, quyết tâm không để phát sinh điểm nóng về ANTT trên địa bàn.

Lê MinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: