Pháp luật

Sông Lô phòng ngừa tiêu cực trong đội ngũ cán bộ

Thứ Sáu, 06/08/2021

Xác định phòng, chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Sông Lô đã tập trung lãnh đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

Tham khảo ý kiến của người dân về chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận "một cửa" xã Quang Yên, huyện Sông Lô. Ảnh: Trường Khanh

Cùng với việc ban hành các kế hoạch, chương trình hành động, hằng năm, cấp ủy, chính quyền huyện Sông Lô đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tiêu cực nói riêng và phòng, chống tham nhũng (PCTN) nói chung gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đến toàn thể cán bộ, CCVC thông qua các bản tin, lồng ghép trong các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi bộ.

Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVC nâng cao nhận thức, nắm chắc các quy định của pháp luật về phòng, chống tiêu cực để thực hiện nghiêm túc trong quá trình thực thi công vụ.

Huyện đưa nội dung phòng, chống tiêu cực vào các cuộc họp thường kỳ của cấp ủy và trở thành tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, CCVC; đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và tích cực đấu tranh với các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Nhằm ngăn chặn tiêu cực, huyện thực hiện công khai, dân chủ trong việc tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo cán bộ; thường xuyên luân chuyển vị trí công tác của cán bộ, CCVC, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài chính; ban hành một số quy chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước tại địa phương.

Thường xuyên quán triệt, yêu cầu đội ngũ cán bộ thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ; tăng cường đôn đốc kiểm tra, xác minh việc kê khai tài sản và thu nhập cá nhân đối với đảng viên, cán bộ, CCVC theo quy định.

Chú trọng giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các nội dung đơn tố cáo đảng viên, cán bộ, CCVC vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí... Công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực được huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Với sự lãnh, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền, việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa, đấu tranh, xử lý, công tác phòng, chống tiêu cực của huyện Sông Lô đã đạt được những kết quả tích cực.

Nhận thức về công tác phòng, chống tiêu cực của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, CCVC trên địa bàn được nâng lên; ý thức trách nhiệm và đạo đức trong thực thi công vụ có nhiều chuyển biến, giúp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Trong 5 năm (2016 - 2021), huyện Sông Lô chuyển đổi vị trí công tác hơn 50 cán bộ, CCVC để phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; gần 1.500 lượt cán bộ, CCVC thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cá nhân. Năm 2017, UBKT Huyện ủy Sông Lô đã ban hành quyết định kỷ luật 1 trường hợp vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm.

Để làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tiêu cực trong cán bộ, huyện Sông Lô tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để đảng viên, cán bộ, CCVC nhận thức đầy đủ, sâu sắc về sự nguy hại của các hành vi tiêu cực, tham nhũng, đồng thời công khai, dân chủ trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Tích cực đôn đốc, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật; đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Thanh HuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: